Ingenjör (YH), el- och automationsteknik

info
Examen: Ingenjör (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: 16-30.3

Studier inom el- och automationsteknik leder till en ingenjörsexamen (YH). Studierna omfattar 240 sp och tar normalt fyra år i anspråk.

Målet med utbildningen är att ge studeranden ett bredbasigt och mångsidigt tekniskt kunnande inom såväl el- och automationsteknik som inom informationsteknik och energi-och miljöteknik. Kunnandet kompletteras med förmågan att kreativt lösa tekniska problem, utveckla nya produkter, arbeta i projekt samt kommunicera och samarbeta med andra människor. De moderna utrymmena i Technobothnia på campusområdet och utbildningens egna projekt- och utvecklingslaboratorier används för laborationer, ingenjörsarbeten och övriga projekt. Undervisningen är anpassad till arbetslivets kommande behov.

Utbildningens innehåll

Automationsteknik

Studierna inom automationsteknik fokuserar på industriell automation och reglering, elektronik samt data- och kommunikationsteknik. Studerande ges beredskap att tillgodogöra sig de snabba förändringar branschen genomgår, samt delta i och bidra till denna förändring.

Elkraftsteknik

Studierna inom elkraftsteknik fokuserar på elanläggningar och elmaskiner samt kraftelektronik. Utbildningen är problemorienterad och betonar ett självständigt och kreativt tänkande.

Informationsteknik

Studierna ger en flexibel och mångsidig plattform för arbete inom IT-branschen samt inom det datatekniska området. Utbildningen ger studerande de verktyg som behövs för att behärska de senaste och viktigaste teknikerna som används. Studerande lär sig att lösa problem på ett praktiskt sätt och att reda ut begrepp och behov. Under studierna konstruerar studerande lösningar, både hårdvaru- och mjukvarumässigt, med tyngdpunkt på programmeringsteknik.

Energy Technology

Studierna inom Energy Technology sker på engelska i en internationell grupp av studeranden. Studierna innefattar modulerna Environmental Engineering, Process Engineering, Energy Systems och Systems Engineering. Utbildningen ger färdigheter att kreativt och lösningsorienterat arbeta självständigt och i grupp med energi- och miljötekniska frågor, med ett speciellt fokus på distribuerade energisystem och effektiva, intelligenta energitekniska lösningar.

Val av inriktning sker under andra studieåret.

Studiernas uppbyggnad

Studierna är uppbyggda enligt följande:

 • grundstudier
 • gemensamma yrkesstudier
 • yrkesstudier inom vald inriktning 
 • praktik 
 • valfria studier 
 • examensarbete 

Till grundstudierna hör språk, matematik, ekonomi och arbetslivsrelaterade grundkurser. De gemensamma yrkesstudiernas mål är att ge en bredbasig yrkesmässig grundfärdighet, oberoende av profilering. Yrkesstudierna inom inriktningen automationsteknik består av processteknik, analog- och digitalteknik, regler- och systemteknik samt styr- och övervakningssystem.

Yrkesstudierna inom inriktningen elkraftsteknik består av elanläggningsteknik, elinstallation, elkraftsystem samt styr- och skyddsteknik. Yrkesstudierna inom inriktningen informationsteknik består av systemutveckling, administration, programmering samt IT-system.

Yrkesstudierna inom Energy Technology består av miljö- och processteknik, energiresurser, simulering, modellering och optimering av energisystem samt regler- och automationsteknik i energisystem.

Karriärmöjligheter

El- och automationsteknik spelar en avgörande roll i dagens samhälle. Arbetet inom automations-, el- och informationsteknik omfattar exempelvis planering, konstruktion, produktion, marknadsföring, programmering,  underhåll och utbildning. Ingenjören arbetar ofta i en internationell miljö. Valet av inriktning ger olika karriärmöjligheter.

Automationsteknik

Automationsingenjören arbetar bl.a. med planering, förverkligande och drift av industriella automations- och reglersystem, med konstruktion av elektronik och programvara inom automationsindustrin samt med marknadsföring av automationskomponenter och -system. Automationsingenjören arbetar också med produktutveckling, tekniska expertuppgifter och med tekniska utbildningsuppgifter

Elkraftsteknik

Elkraftsingenjören arbetar med planering av produktion, distribution och användning av el, konstruktion av elektrotekniska komponenter och marknadsföring av elkraftteknisk utrustning. Uppgifterna förutsätter i allmänhet förtrogenhet med datorbaserade arbetsmetoder.

Informationsteknik

IT-ingenjören arbetar inom tekniksektorn med bl.a. systemerings- och programmeringsproblem, databas- samt kommunikationsrelaterade uppgifter. Arbetsgivarna är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver sakkunniga IT-ingenjörer.

Energiteknik

Energiteknikingenjören kan arbeta inom industrin och i konsultbranschen med produkt- och processutveckling, tekniska expertuppgifter och med tekniska rådgivnings- och utbildningsuppgifter. Arbetsgivarna är ofta små och medelstora företag, men även utvecklingsavdelningar inom storföretag behöver energiteknikingenjörer.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d. Examen inom elkraftsteknik ger möjlighet att erhålla installationsbehörighet genom särskild tentamen samt lagstadgad praktik.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom EPS-nätverket får studerande chansen att arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 16 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle. Mer information finns på adressen http://www.europeanprojectsemester.eu

Inom Erasmus-nätverket förekommer studerandeutbyten med högskolor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien, Grekland och Tyskland.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen el- och automationsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet ger möjligheter till kortare eller längre projekt i samverkan med regionens företag. Undervisningen vid utbildningen är anpassad till arbetslivets behov och kursutbudet uppdateras regelbundet i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt. Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

En möjlighet för studerande som avlagt examen inom el- och automationsteknik är att studera vidare vid diplomingenjörsutbildningen i energiteknik i Vasa. Utbildningen är en tvåårig magisterutbildning som omfattar 120 studiepoäng och är ett samarbete mellan Novia och Åbo Akademi. Utbildningen erbjuder en ypperlig möjlighet att öka kunnandet inom energiteknik i regionen, med betoning på hållbar energiteknik och med aktiva och goda relationer till regionens näringsliv.