Barnmorska (YH)

info
Examen: Barnmorska (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 4,5 år 270 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Har du en YH-utbildning sedan tidigare som sjukskötare, hälsovårdare eller första vårdare och vill vidareutbilda dig till barnmorska? Då är vår flerformsutbildning något för dig! Klicka på utbildningen för att läsa mer.

Mål

Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Dessutom läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledd praktik.

Utbildningens innehåll

Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. Barnmorskekunskap, vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. Inom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledd praktik ingår i studierna från och med andra terminen, och innebär 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

  • Grundstudier, 10 sp
  • Yrkesstudier, 120 sp
  • Praktik, 120 sp
  • Examensarbete, 15 sp samt utvecklingsarbete, 5 sp

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen barnmorska (YH), omfattar 270 studiepoäng och tar normalt 4,5 år. Utbildningen ger även sjukskötarexamen (YH).

Barnmorskans arbete grundar sig på barnmorskekunskap med stöd av kunskap i vård- och biovetenskap. Läroplanen för barnmorskor är uppbyggd så att cirka 180 sp är gemensamma med sjukskötare de tre första åren och de inriktade barnmorskestudierna inleds i slutet av tredje året.

Barnmorskestudierna innefattar både teoretiska studier och handledd praktik. Praktiken omfattar 120 studiepoäng och utförs inom primär- och specialsjukvården och syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om kommande arbetsuppgifter inom utbildningsområdet. Praktiken är delvis förlagd till annan ort än studieorten, minst 12 veckor praktik utförs på annan ort (och åtta av dem på universitetssjukhus).

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger internationell behörighet på kandidatnivå (Bachelor) inom EU. Efter utbildningen är barnmorskan sakkunnig inom barnmorskearbete och kan planera, dokumentera, förverkliga, leda och utveckla vården, både självständigt och i samarbete med andra yrkesgrupper. Barnmorskan arbetar på sjukhus inom förlossnings- och gynekologiska enheter eller på hälsovårdscentralernas mödra- och preventivrådgivningar. Barnmorskan har förmåga att utföra ett hälsofrämjande och mångkulturellt vårdarbete som synliggörs av ett etiskt-vårdvetenskapligt och evidensbaserat synsätt som sätter kvinnan och familjen i fokus.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är barnmorska och sjukskötare legitimerade yrken. Efter genomförd och godkänd utbildning beviljar det nationella tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, innehavaren av barnmorska (YH)- examen och sjukskötare (YH)-examen rätt att utöva yrket barnmorska och yrket sjukskötare. Examen omfattas av artikel 40, bilaga V.5 och artikel 31 bilaga V.2 i Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2005/36/EC och direktiv 2013/55/EU om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

  • studera en kortare eller längre tid vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
  • utföra praktik utomlands
  • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i flera nätverk inom Norden, Europa och Asien. Dessutom har utbildningen samarbete med ett flertal högskolor och universitet både i Norden och i övriga Europa.

Heminternationalisering sker i den egna yrkeshögskolan genom att studerande deltar i internationell verksamhet med deltagare från utländska samarbetshögskolor.

Genom att bli internationell tutor och ta hand om utländska studerande kan man öka interkulturell kompetens och vara internationellt aktiv under hela studietiden.

Examensarbete

Inom utbildning till barnmorska görs ett examensarbete på 15 sp samt ett utvecklingsarbete som omfattar 5 sp. Dessa fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och kan bli en del av studerandes personliga kompetensprofil. Arbetena skall utgå från friska eller sjuka enskilda personer och/eller gruppers behov eller problem, alternativt evidensbaserad vård eller undervisning i hälsovård för enskilda personer och mindre grupper vid vårdinrättningar eller ute i samhället

Arbetena kan bestå av externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara en undersökning, ett utvecklingsarbete, en plan eller en produkt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Under praktiken behöver man kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kolleger på deras modersmål. Goda kunskaper i det andra inhemska språket rekommenderas.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen har samarbete med såväl regionala aktörer inom Österbottens välfärdsområde som andra nationella och internationella samarbetspartners. Samarbete gäller exempelvis examensarbeten, utvecklingsprojekt och praktik.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.