Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik

info
Examen: Ingenjör (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Utbildningen strävar efter att ge maskiningenjörsstuderande en bred kunskap i maskin-, energi-, drifts-, produktion- och automationsteknik. Utöver dessa kompetenser läggs stor vikt vid att ge den studerande ett globalt perspektiv på en hållbar teknisk, ekonomisk och lönsam utveckling.

Utbildningens innehåll

Studierna indelas i grund- och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik och språk samt företagsekonomi och teknikämnen. Yrkes- och inriktningsstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten.

Centrala ämnen inom maskin- och produktionsteknik är maskin- och energiteknik, maskinelement och hållfasthetsberäkningar, konstruktions-, automations-, fordons-, tillverknings- och produktionsteknik, robotik, drifts- och underhållsteknik samt ekonomi och ledningssystem.

Under det första läsåret väljer studerande inriktning. De inriktningar som erbjuds inom utbildningen är:

 • bil- och transportteknik
 • drifts- och underhållsteknik
 • maskinkonstruktion

Inriktningen bil- och transportteknik fokuserar på bil- och fordonsteknik samt logistik och transport. Studerande erhåller en god teoretisk insikt i fordons- och transporttekniska lösningar. I studierna ingår en gedigen praktikdel (60 sp).

Inriktningen i drifts- och underhållsteknik betonar drifts- och underhållsteknik, drift av diesel- och biokraftverk, effektiv användning av nuvarande energiformer och utveckling av förnybara energiformer. Studerande får kunskaper och färdigheter i att analysera och jämföra olika energiformers lönsamhet och miljöpåverkan ur ett nationalekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv.

Centralt för inriktningen maskinkonstruktion är maskintekniska beräknings- och konstruktionsmetoder. Studerande lär sig lösa tekniska problem, tillämpa nya tekniker, behärska datorstödd konstruktion och beräkning samt beräkna, jämföra och optimera olika tekniska och ekonomiska lösningar.

Studiernas uppbyggnad

Studierna är uppbyggda enligt följande:

 • grundstudier
 • maskintekniska yrkesstudier
 • yrkesstudier inom inriktning
 • valfria studier
 • praktik
 • examensarbete

Karriärmöjligheter

Som maskiningenjör öppnar sig ett brett arbetsfält med möjligheter att välja arbetsuppgifter inom många områden till exempel inom konstruktion, produktutveckling, teknisk försäljning, service, drift och underhåll, produktion, bil och transport eller fordonsbesiktning. Utbildningen ger mångsidiga karriärmöjligheter både inom små, medelstora och stora företag i Finland och utomlands.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är verksam inom flera nätverk som är aktiva inom Norden, Baltikum och övriga Europa. Inom EPS-nätverket arbetar studerande med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 16 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle.  Läs mer på adressen http://www.europeanprojectsemester.eu. Inom Nordplus-nätverken ligger fokus på studier och/eller praktik i de Nordiska länderna och i Baltikum.

Campus Wolffskavägen har ett avtal för dubbelexamen med Universitat de Lleida i Spanien. Detta innebär att studerande har möjlighet att antas till ett studieår vid Universitat de Lleida och få kompetenser och en ingenjörsexamen därifrån. Efter slutförda studier vid Novia erhålls en finländsk ingenjörsexamen. Med andra ord är det möjligt att på fyra år få två internationellt gångbara högskoleexamina.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

 Samarbete med andra aktörer

Utbildningen maskin- och produktionsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet ger möjligheter till kortare eller längre projekt i samverkan med företag. Undervisningen vid utbildningen är anpassad till arbetslivets behov och kursutbudet uppdateras regelbundet i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt. Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Möjligheter till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

En möjlighet för studerande som avlagt examen inom maskin- och produktionsteknik är att studera vidare vid diplomingenjörsutbildningen i energiteknik i Vasa. Utbildningen är en tvåårig magisterutbildning som omfattar 120 studiepoäng och är ett samarbete mellan Novia och Åbo Akademi. Utbildningen erbjuder en ypperlig möjlighet att öka kunnandet inom energiteknik i regionen, med betoning på hållbar energiteknik och med aktiva och goda relationer till regionens näringsliv.