Bildkonstnär (YH), bildkonst

info
Examen: Bildkonstnär (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 16-30.3

Mål

Studera bildkonst, arbeta inom den fria konsten. Utbildningen ger färdigheter för att kunna förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Fokus i undervisningen ligger på det personliga kreativa tänkandet och det konstnärliga skapandet.

Våra lika stora tyngdpunktsområden inom branschen är

 • Det individuella uttrycket; freelance-uppdrag och den egna agendan
 • Den sociala konsten; relationell social konst, evenemangskonst, konsultuppdrag, projektarbete etc.

Utbildningen hanterar den fria samtidskonsten med dess olika uttryck. Medier och tekniker vi använder oss av är många: film, multimedia- och videokonst, måleri, performance, grafik, fotografi, relationell estetik (Community Art), teckning, skulptur, installations- och rumsrelaterad konst, ljudkonst etc.

Det viktigaste och primära för utbildningen är att varje studerande skall kunna få utveckla sitt eget uttryck. Inom den fria konsten skall det inte finnas några gränser för den individuella tanken och längtan till kreativa visuella lösningar! Det skall inte finnas tekniska tvång som styr ens uttryck! Det är alltid den egna idén, tanken, visionen och den individuella etiken som styr och vägleder. Lärarens roll är att fungera som guide och tutor.

Utbildningens innehåll

Kurser (workshops) i tekniker och uttryck (t ex måleri, skulptur, grafik, video, fotografi, ljud) blandas med ateljéstudier; perioder då studerande fördjupar sig i det egna arbetet (både tekniskt och tematiskt). I ateljéstudierna sker undervisningen genom individuell handledning.

För att skapa kontinuitet och koncentration i studierna så är utbildningen och arbetet till största delen uppdelad i perioder och större kursblock. Som studerande sysslar du ända från studiestarten med egen fördjupning och eget skapande. Detta för att så fort som möjligt ge en möjlighet att finna ditt uttryckssätt och få tid till koncentration. Alla studerande erbjuds egen ateljé och studioplats.

Samtidskonst är ett centralt begrepp i studierna. Samtidskonsten innefattar en stor mängd konstarter och tekniker. Konst är kommunikation genom en variation av former och uttryck. Under fyra år av studier finns både tid och möjlighet att på olika sätt fördjupa sig både i tematik och teknik – samt studera specifikt de tekniker/uttryck de studerande personligen är mest intresserade av. Studerande ska kunna plocka ut och utnyttja ”de bästa bitarna” för att skapa en egen profil.

Parallellt med praktiskt konstutövande läser studerande teoretiska ämnen (t ex konsthistoria, kulturkunskap) som förklarar konst och samhälle ur olika perspektiv. Kontinuerligt arrangeras även ”Artist Talks” där yrkesutövande konstnärer presenterar sitt arbete samt diskuterar yrkesrelaterade frågor ofta ur ett internationellt perspektiv.

Utbildningen är den enda svenskspråkiga utbildningen för bildkonst på högskolenivå i Finland. Bildkonststudierna är kostnadsfria men studerande står själva för materialkostnader som uppstår i samband med studierna.

Val av huvudämne eller specialisering

Studerande kan välja fokusområde och/eller teknik enligt intresse och önskemål. De många olika teknikerna och uttrycken inom bildkonsten ses inte som särskilda specialiseringar inom utbildningen.

Du kan till stor del personifiera din examen genom bl.a. individuell handledning och genom att välja kurser så att du får den utbildning inom visuell kommunikation, design, foto och konst som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier
 • yrkesstudier
 • valfria studier
 • praktik 30 sp
 • examensarbete 15 sp

Inom utbildningen väljs verkstadskurser (teknikkurser) främst under första och delvis under andra läsåret. De går dock att delta i även senare under studierna. Praktik är en relativt stor del av studierna (30 sp) och sker oftast utspritt i kortare perioder. Praktik kan genomföras på många olika sätt och på många olika platser. Teorikurser är en tidsmässigt liten men viktig del av studierna. Kurserna är utspridda över de fyra studieåren. Under andra (och speciellt tredje) året arbetar studerande med att hitta sina fördjupningsområden varpå examensarbetet planeras och genomförs under det sista studieåret.

Karriärmöjligheter

Bildkonstnärer arbetar inom flera olika områden och med många olika projekt. Man kan vara verksam på traditionellt sätt, dvs. arbeta i sin ateljé/verkstad för att sedan ställa ut eller på annat sätt nå sin publik. Bildkonstnärer kan även arbeta mera direkt med specifika projekt knutna till olika sammanhang (kommun, företag, föreningar, etc.).

Utgående från det egna fokusområdet under studietiden kan en bildkonstnär också arbeta i mera tillämpade konstmiljöer så som fotografering, grafisk design, ljud- och filmproduktion och formgivning.

Som bildkonstnär (YH) har den utexaminerade rätt att registrera sig som företag eller att utnyttja motsvarande taxeringsmöjligheter som frilansande konstnär.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Studerande uppmanas att åka på utbyten under tredje studieåret. Partnerskolorna inom bildkonstutbildningen är många och deras program varierar. Det ger möjlighet att välja och åka till en högskola vars innehåll och undervisning passar det egna intresset.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:

 • en självständig produkt eller konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en konstnärlig produktion)
 • ett krävande uppdrag av utomstående beställare
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en skriftlig dokumentation eller en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • en portfolio

Tyngdpunkten i utbildningens  examensarbete ligger tidsmässigt på det praktiska arbetet. Studerande planerar, genomför och slutför ett arbete vilket ställs ut (oftast gemensamt med övriga) och bedöms. Tillsammans med det praktiska arbetet gör studerande en kompletterande textdel. Examensarbetet bedöms huvudsakligen av utomstående bedömare. Examensarbetsutställningen kan ske på olika platser och på olika orter.

Samarbete med andra aktörer

Samarbeten sker främst med andra utbildningar med vilka diverse projekt och workshops äger rum. Samarbete sker även med föreningar, festivalarrangörer, organisationer, institutioner, städer/kommuner och ibland företag. Samarbetsformerna varierar beroende på arten av projekt. Många studerandeinitiativ (festivaler och workshops) leder även till samarbeten med andra aktörer. Det mesta är möjligt genom den egna aktiviteten och engagemanget!

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningen i bildkonst är relativt språkoberoende. Inom bildkonst kan internationella lärare i egenskap av gästlärare hålla undervisning på engelska. Kurser som kräver skriftligt arbete kan även göras på finska och engelska trots att Novias utbildningsspråk är svenska.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.