Socionom (YH), e-socionom, flerformsstudier

info
Examen: Socionom (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid: 17-31.3.2021

Novia erbjuder utbildningen till socionom (YH) både som traditionella dagstudier, traditionella flerformsstudier och som virtuell flerformsutbildning. Detta innebär att vi i ännu större utsträckning än förut kan erbjuda individanpassade lösningar att studera och att studerande, oberoende av tid och plats, kan skaffa sig en socionomutbildning på Bachelornivå med motsvarande kompetenser som den traditionellt uppbyggda socionomutbildningen. E-socionomutbildningen passar dig som redan har en stark yrkesidentitet inom det sociala området. Den här utbildningen riktar sig till dig som har färdigheter i virtuell studieteknik, tidigare högskolestudier och arbetserfarenhet. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris.

Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som personal eller som ledare och skall ha färdigheter att möta det sociala områdets många utmaningar.

Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands. Valfria behörighetsgivande studier för socionom inom småbarnspedagogik erbjuds.

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen är 210 sp till sin omfattning, och schemaläggs på tre år. Studietiden kan förkortas vid individuell studieplanering.

Studierna inleds med två närstudiedagar vid Henriksgatan 7 i Åbo. Då får studerande information om studierna och de individuella studieplanerna. Därefter förverkligas studierna digitalt, förutom praktikperioderna.
Under varje termin erbjuds någon av läroplanens kurser under bestämda tidpunkter och dessa kurser förutsätter virtuell interaktion mellan studerande och lärare. Läroplanens övriga kurser, praktik och examensarbete avläggs oberoende av tid och plats med beaktande av studerandes studietid och individuella studieplan.

Virtuell handledning fås regelbundet på fastslagna tidpunkter under studiernas gång. Praktiska prov kan förekomma under praktikperioderna eller inom ramen för egen yrkesverksamhet.
Tidigare studier på högskolenivå kan tillgodoräknas och arbetserfarenhet eller annat kunnande kan valideras.

De studerande som deltar i e-socionomutbildningen förutsätts ha utrustning (dator med möjlighet till virtuella möten) och färdigheter för digitala studier.

Studierna består av:

 • Grundstudier 30 sp
 • Yrkesstudier 90 sp
 • Behörighetsgivande studier för barnträdgårdslärare eller valfria studier 30 sp
 • Praktik 45 sp
 • Examensarbete 15 sp

Karriärmöjligheter

En socionom kan arbeta inom den offentliga, privata och tredje sektorn (t.ex. organisationer). Befattningarna kan vara t.ex. socialhandledare, servicehandledare, servicekoordinator, socialservicehandledare, barnhemsledare, ledare för arbete med missbruk och psykisk hälsa och socionom inom småbarnspedagogik.

Vissa socionomer arbetar med ledande uppgifter i olika enheter inom socialsektorn, pedagogik och rehabilitering, speciellt som ansvariga handledare eller chefer på anstalter, avdelningar, boenden eller dagverksamhetsenheter.

Kompetens

Socionomexamen är jämförbar med motsvarande europeiska och andra internationella examina. Socionomens allmänna behörighet baseras på Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015.

Den som har avlagt socionomexamen arbetar som av Valvira legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården.

Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat. Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.

Socionomutbildningen förbereder de studerande för olika yrkesuppgifter inom det sociala området. En socionom kan arbeta med uppgifter inom bl.a. småbarnspedagogik, familjearbete, barnskydd, ungdomsarbete, skolornas arbete för välmående, vuxensocialarbete, brottspåföljdsarbete, arbete med missbruk och psykisk hälsa, specialpedagogik och handikapparbete, åldringsvård eller arbete med kulturell mångfald.

En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i interprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet.

Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik. Befattningarna och behörigheten för personalen inom småbarnspedagogik ändrades enligt den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. I framtiden kan socionomerna inte längre få behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Den nya befattningen är socionom inom småbarnspedagogik.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp och fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv. Examensarbetet utgör ofta en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Examensarbetet för en Socionom vid campus Åbo görs som utvecklingsarbeten inom interprofessionella projekt. Studerande, lärare och representanter från social- och hälsovårdssektorn samarbetar kring utvecklingsarbetena.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Viktiga samarbetshögskolor finns i bland annat Bradford (England), Darmstadt (Tyskland), Köpenhamn (Danmark), Tallinn (Estland), Aten (Grekland), Oslo (Norge) och Stockholm (Sverige).

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen förverkligas delvis interprofessionellt med utbildningarna för sjukskötare och hälsovårdare. Inom praktik- och projektverksamheten finns ett omfattande samarbete med den regionala social- och hälsovården. Projektverksamhet och praktik ger studerande kontakter till arbetslivet, vilka ofta leder till arbetsmöjligheter.


Tyngdpunkter i forskning

Målet med forsknings- och utvecklingsverksamheten är att utreda, utveckla och utvärdera interprofessionell, utvecklingsinriktad och resursförstärkande yrkespraxis inom social- och hälsovårdsområdet i närregionen.
Projektverksamheten består av externt finansierade projekt samt av läroplansförankrad projektverksamhet.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.