Agrolog (YH)

info
Examen: Agrolog (YH)
Utbildningsområde: Bioekonomi
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Raseborg
Ansökningstid: 16-30.3

Utbildningen inom bioekonomi har olika profileringar, och på denna sida kan du läsa om hur du blir Agrolog (YH). Observera att antalet studieplatser delas med skogsbruksingenjörsutbildningen.

Målet med utbildningen till agrolog är att ge de studerande en bred, praktiskt och teoretiskt väl förankrad högre lantbruksutbildning, där såväl naturvetenskap som hållbarhetsprinciper utgör en viktig grund.

En utexaminerad agrolog:

 • kan på ett systematiskt och hållbart sätt utföra och handleda grundläggande arbeten inom gårdsbrukets samtliga fackämnesområden
 • har en god kommunikationsförmåga på svenska, finska och engelska inom området samt behärskar de IT-verktyg som behövs inom branschen
 • kan aktivt fungera inom lantbrukets nationella och internationella nätverk
 • känner till relevant lagstiftning för lantbruket och landsbygdspolitiska program och hur dessa inverkar på olika verksamhetsförutsättningar
 • innehar tillräcklig kunskap och initiativförmåga för att starta, utveckla och överta landsbygdsföretag

Utbildningens innehåll

Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande, genom gemensamma kurser inom bioekonomi, bekant med hela naturbruksområdet. Delar av studierna görs i projektform eller genomförs med annan direkt växelverkan med näringslivet, i form av t.ex. studiebesök och expertföreläsningar, vilket ger många värdefulla arbetslivskontakter för studerande. Teoretiska närstudier kombineras med praktiska övningar i fält och ute i skogsterrängen.

Inom agrologutbildningen får studerande ta del av mångsidiga och breda studier som betonar biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för gårdsbruk. Studerande lär sig förstå samspelet mellan odling, miljö och samhälle. Västankvarn utbildnings- och försöksgård i Ingå, med en nybyggd och modern ladugård för 140 mjölkkor, erbjuder extra intressanta studiemöjligheter.

Inom ramen för valbara yrkesstudier, praktik och examensarbete erbjuds goda möjligheter att utforma en egen yrkesprofil som kan tillvarata studerandes personliga intresse för specifika fackämnen, t.ex. växt- och husdjursproduktion, och stöda de individuella sysselsättningsmöjligheterna.

Val av profilering

Ansökan görs till utbildningen i bioekonomi, Agrolog (YH)  eller  Skogsbruksingenjör (YH). Under ansökningsprocessen görs en intresseanmälan till profileringarna som leder till följande yrken:

 • Agrolog (YH), lantbruksnäringarna
 • Skogsbruksingenjör (YH), skogsbruk

En profilering inleds förutsatt att tillräckligt många sökande har valt den.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Valfria studier 
 • Praktik 30 sp
 • Examensarbete 15 sp

I yrkesstudierna ingår 30 sp valbara fördjupade studier inom t.ex. växt- eller husdjursproduktion. Under praktiken lär studerande sig centrala arbetsuppgifter inom branschen samt att tillämpa de kompetenser som fås under studierna. I samband med examensarbetet får studerande möjlighet att fördjupa sig i något aktuellt tema inom sin bransch. Både praktiken och en del av kurserna kan genomföras utomlands.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Här följer några exempel på teman för examensarbetet:

 • Fältförsök inom växtodlingsområdet, t.ex. gällande odlingstekniska frågeställningar inom spannmåls- eller vallodling eller gällande olika specialväxter, t.ex. potatis, sockerbeta eller oljeväxter.
 • Studier av olika sjukdomar eller specialfrågor inom husdjursområdet.
 • Ekonomirelaterade examensarbeten kopplade till gårdsbruksföretagande, t.ex. gällande lönsamhetsutveckling i veteproduktionen i Åboland.
 • Lantbrukstekniska utvecklingsteman.
 • Aktuella frågeställningar inom området gårdsbrukets skog.
 • Övriga aktuella lantbruksrelaterade utvecklingsteman t.ex. specialstudier gällande andra eller tredje stadiets naturbruksutbildningar.

Karriärmöjligheter

Agrologen kan arbeta t.ex. som egen gårdsbruksföretagare, som anställd förvaltare på gårdar i Finland eller utomlands, som försäljare inom lantbrukets förnödenhetshandel eller med olika uppgifter inom branschindustrin, som rådgivare vid lantbrukssällskapen eller som fackligt sett behörig lärare inom andra stadiets landsbygdsföretagarutbildning. Observera att behörighet som yrkeslärare fodrar 60 sp genomförda studier inom pedagogik och avlagd yrkeslärarexamen.

Andra karriärmöjligheter kan vara att arbeta med bank- och försäkringsfrågor, olika uppgifter inom lantbrukets stödsystem t ex vid Närings- trafik- och miljöcentralernas landsbygdsavdelningar eller att vara med och utveckla landsbygden inom ramen för något utvecklingsprojekt.

Tillgången på lämpliga praktikplatser inom lantbruksbranschen och sysselsättningsläget för flerspråkiga agrologer är bra.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Som utexaminerad agrolog har man kompetens att sköta flera olika arbetsyrken inom branschen, t.ex. inom rådgivning, olika former av planering, utvecklingsuppgifter, företagande och projektadministration. Inom ramen för utbildningen erbjuds, i samarbete med Pro Agria, möjligheter att avlägga olika kortkurser t.ex. TUKES växtskyddsutbildning.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Många agrologstuderande genomför internationell praktik som stöder studerandes fackliga, sociala och språkliga utveckling. Givande internationella praktikperioder har genomförts i bl.a. Västeuropa, Kanada, USA och Australien.

Målsättningen är att varje år genomföra en studieresa med temat lantbruksteknik. Under resan bekantar sig studerande med högskolor och företag inom branschen samt aktuella teknikmässor.

Tyngdpunkter i forskning

Framgångsrika forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts tillsammans med olika samarbetsparter. Exempel på lyckade projekt är Västankvarn försöksgård, Natur och vilt, och Mångsidiga landsbygdsföretag.

Matregion Nyland är ett pågående projekt som siktar på att säkra den regionala tillgången på närmat.

På Västankvarn gård i Ingå, ca 30 km från campusområdet, genomförs kommersiell och ideell försöksverksamhet inom växtodlingsområdet.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet. Inom bioekonomi erbjuds en högre yrkeshögskole-examen (högre YH) inom Natural Resource Management (online studies).

Magistersstudier inom området naturbruk kan genomföras vid t.ex. Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Sveriges lantbruksuniversitet.

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna genomförs i form av projekt, ofta i direkt samarbete med branschens företag och organisationer.

Utbildningen samarbetar med bl.a. rådgivningsorganisationer inom lant- och skogsbruket, NTM-centraler, olika branschföretag och forskningsinstitutioner. Kontakt med tänkbara arbetsgivare fås också via studiebesök och expertföreläsningar. Fältförlagda studier genomförs med bl.a. Västankvarn gård, Tvärminne forskningsstation och Forststyrelsen. I samband med en sommarkurs genomförs årligen en studieresa med företagsbesök till Åland, Österbotten eller östra Finland. Inom ramen för kursen i produktionsvillkor genomförs ett landsbygdspolitiskt seminarium arrangerat av Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC) och föreläsningsserien ”Aktuellt i lantbruket” med inbjudna arbetslivsrepresentanter. Under de senaste tre åren har studerande inom lantbruksnäringarna medverkat med en egen utställningsmonter vid ELMA landsbygdsmässa.

Bilderna är tagna då lantbruksnäringarna medverkade i ELMA-landsbygdsmässa / Maaseutumessu i Helsingfors

 mässbild, två studerande och en kalv

studerande pratar med besökare på elmamässan

 mässmonter på elmamässautställargruppen på elmamässan