Kontroll av betyg och intyg

Kopior av betyg/arbetsintyg

I ansökningsskedet behöver de flesta sökande inte sända in kopior av betyg och intyg. Exempelvis studenter som har fått en finländsk studentexamen 1990 eller senare behöver inte lämna in kopia av studentexamensbetyget. Betyget kan verifieras direkt från studentexamensnämnden. Däremot rekommenderar vi alla med ett yrkesexamensbetyg att lämna in en kopia på sitt betyg.

De som antas och som tar emot en studieplats bör sända kopior av betyg och intyg till antagningsservicen senast den 22.7. Har du redan i ansökningsskedet sänt in kopia till Yrkeshögskolan Novias antagningsservice på det/de examensbetyg som du sökte med, behöver du inte sända dem på nytt. 

Obs! Notera att vissa utbildningar har specifika antagningskrav. Exempelvis högre YH-utbildningar förutsätter också att man inlämnar intyg på arbetserfarenhet om inte så redan gjorts i antagningsskedet.

Om du är osäker eller missat en deadline gällande inlämnade av kopior skall du genast kontakta och förmedla dina intyg till antagningsservice.

Kontroll av originaldokument

Ta med original av ditt/dina examensbetyg och eventuella arbetsintyg till studieorten eftersom originaldokumenten kontrolleras då studierna inleds. Antagningen är villkorlig tills dokumenten har kontrollerats. Gäller inte finländska studentexamensbetyg från 1990 eller senare som kan verifieras direkt från studentexamensnämnden.

Intyg över orsak till frånvaroanmälan det första studieåret

Ifall du har frånvaroanmält dig för det första studieåret skall du sända intyg över en i lagen angiven orsak till frånvaron (se ovan "Närvaro- eller frånvaroanmälan"). Intygen skall sändas till Novias antagningsservice senast den 22.7. Ifall du har frågor kan du kontakta antagningsservice