Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap

info
Examen: Ingenjör (högre YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 2 år 60 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: Ingen antagning 2021

Ingen antagning 2021! Läs mer om utbildningen Master of Engineering, Industrial Management and Engineering!

Utbildningen i teknologibaserat ledarskap omfattar 60 sp och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen. Denna examen ger samma behörighet för offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid ett universitet. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina kunskaper. Målet är att studerande efter avlagda studier ska ha utvecklat och förbättrat sin självkännedom samt fått insikter i ledarskap. De utexaminerade ges förutsättningar att verka i krävande ledarskaps-, specialist- och chefsuppgifter. I utbildningen betonas drivkraft och entreprenörsanda som är tillämpbar i dagens och framtidens näringsliv och i andra organisatoriska sammanhang.

Utbildningens innehåll

Det centrala innehållet i studierna är ledarskap inom industriell verksamhet med följande tyngdpunktsområden:

  • självkännedom och personlig utveckling
  • organisations- och affärsutveckling
  • personal- och processledning
  • ledning av förändringar och konflikthantering
  • vetenskapsmetodik
  • tillämpning av nya teknologier

 Studiernas uppbyggnad

Utbildningen genomförs som flerformsstudier parallellt med den studerandes dagliga arbete under en period på två år. Detta innebär att studerande har möjlighet att direkt tillämpa den kunskap som erhållits under studiernas gång. I studierna betonas självständigt arbete samt distansstudier. Närundervisning ordnas två dagar per månad (torsdag och fredag).

Studierna är uppbyggda enligt följande:

  • fördjupade yrkesstudier 30 sp
  • examensarbete 30 sp

Karriärmöjligheter

Efter genomförd utbildning har studerande fördjupade färdigheter för utvecklings- och ledarskapsuppgifter inom sitt eget yrkesområde och kan ta ett större ansvar inom sin organisation. Utbildningen stöder företagens personalutveckling, speciellt gällande ingenjörer i förmansställning.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt högre yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå e.

Examensarbete

Examensarbetet är ett arbete som självständigt ska förverkligas av den studerande och dess omfattning är 30 sp. Examensarbetet ska befrämja den professionella utvecklingen och under examensarbetets gång ska den studerande påvisa insikt och förtrogenhet med det vetenskapliga arbetssättet och god insikt i sin bransch. Examensarbetet utförs som ett uppdrag för näringslivet och utvecklingsaspekten betonas.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Företagen i regionen har betonat behovet av ledarskap och projektledning. Utbildningen i teknologibaserat ledarskap svarar mot detta behov och stöder företagens personalutveckling, speciellt gällande ingenjörer i förmansställning. Utbildningen fungerar i nära samarbete med regionens näringsliv, vilket bland annat syns när studerande genomför sina examensarbeten och utbildningens handledare besöker arbetsplatsen för utvecklande diskussioner. En del studiedagar är helt förlagda och sker ute i företagen.

Utbildningen samarbetar med Vasa universitet, Svenska handelshögskolan samt med de yrkeshögskolor i Finland som bedriver undervisning i teknologibaserat ledarskap. Vidare samarbetar utbildningen med forskningssamfundet inom entreprenörskap och ledarskap, såväl nationellt som internationellt.

 

Behörig att söka


Till utbildningen är man behörig att söka då man avlagt en yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (YH) eller diplomingenjörsexamen eller någon annan därmed jämförbar examen. Efter examen förutsätts den sökande ha minst tre års arbetserfarenhet inom lämplig bransch. Arbetserfarenhet införskaffad till och med 31.7.2018 kan  medräknas. Som arbetserfarenhet kan enligt yrkeshögskolans prövning även godkännas arbetserfarenhet som införskaffats efter en examen på institutnivå eller efter yrkesutbildning på högre nivå men före högskoleexamen. Även i detta fall krävs tre års arbetserfarenhet som införskaffats inom ifrågavarande bransch.