Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa

info
Examen: Ingenjör (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: 16-30.3

Du kan också studera till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik i Raseborg. 

Bra och fungerande byggnader är allt viktigare för boende, jobb och fritidsaktiviteter. Byggnadsingenjör (rakennusinsinööri) är ett utmärkt yrke för den som vill vara med och skapa och utforma byggnader, de fysiska ramarna för människors framtid och samhället.

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga, kunniga och framgångsrika byggnadsingenjörer. Utbildningen är upplagd så att den fungerar väl både om studerande har yrkesexamen från yrkesinstitut eller studentbetyg från gymnasium som bakgrund. I byggingenjörsstudierna lär man sig att använda de rätta metoderna i planering och byggande av både nya hus och renoveringsobjekt. Studerande behärskar byggteknik, programvara, ekonomi, ledarskap och hållbarhet i byggande. Studerande utvecklar sina kunskaper och färdigheter i samarbete med branschen under hela studietiden.

Studerande lär sig genomföra projekt med bestående resultat att vara stolt över i årtionden!
Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon personer i Finland.

Utbildningens innehåll

Studierna indelas i grund- och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik, språk och andra allmänna ämnen. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. Planering, konstruktion, produktion, infrabyggande, sanering, förvaltning och underhåll av fastigheter och samhällstekniska anläggningar bildar kärnan i byggnads- och samhällsteknikutbildningen.

Yrkespraktiken och samarbetet med arbetslivet är fundamentala delar av utbildningen. Detta samarbete fördjupas under det sista läsårets hösttermin i form av företagsförlagd utbildning då den avgående klassens studerande är ute i arbetslivet för att få praktisk erfarenhet.

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs i de flesta fall som ett samarbetsprojekt med arbetslivet.

Val av huvudämne eller specialisering

Under det andra läsåret väljer studerande inriktning. De inriktningar som erbjuds inom utbildningen är:

 • konstruktionsplanering
 • byggnadsproduktion

För att garantera en tillräckligt bred bas är många kurser gemensamma för studerande, oberoende av val av inriktning. Inom konstruktionsplanering fördjupar man sig i planering och inom byggnadsproduktion i arbetsledning. Inom byggnadsproduktion ligger fokus på både hus- och infrabyggnad.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av

 • Grundstudier 
 • Yrkesstudier 
 • Yrkesstudier inom vald inriktning
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 

Karriärmöjligheter

Gemensamt för alla utexaminerade byggnadsingenjörer är att det kommande yrket alltid innehåller någon typ av koordineringsuppgift. Vanliga yrken ett till fem år efter examen är:

 • planeringsingenjör
 • projektingenjör
 • ansvarig byggmästare
 • projektchef
 • VD, entreprenör eller konsult


Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Ingenjörsexamen i kombination med tillräcklig arbetserfarenhet motsvarar lagstadgade krav för att på ansökan kunna beviljas behörighet för olika slag av projekteringsuppgifter framförallt av bärande konstruktioner i betong, trä och stål samt grundbyggnad och byggnadsfysik, samt arbetsledaruppgifter. Behörigheten beviljas av kommunernas byggnadsinspektion.

Utbildningen motsvarar Insinööri AMK – studier i rakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (inriktning rakennetekniikka, rakennesuunnittelu eller talonrakennustekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor som t.ex. Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) eller Turun Ammattikorkeakoulu.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • utföra intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom EPS-nätverket ges chansen att arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 16 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle. (http://www.europeanprojectsemester.eu).

Inom Erasmus-nätverket förekommer studerandeutbyten med högskolor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien, Grekland och Tyskland. Möjlighet till praktikplatser i Hongkong finns även.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen byggnads- och samhällsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet ger möjligheter till företagsförlagd utbildning samt kortare eller längre projekt i samverkan med företag. Undervisningen är anpassad till arbetslivets behov och kursutbudet uppdateras regelbundet i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt.

Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som Yrkeshögskolan Novia,
 • diplomingenjörsutbildning inom bygg vid ett universitet i Finland så som t.ex. Aalto-universitetet (Aalto yliopisto),
 • civilingenjörsutbildning inom bygg i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm eller Chalmers i Göteborg,
 • Åbo Akademis diplomingenjörsutbildning i energiteknik, delvis vid Campus Vasa eller

 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master´s Degree) i något annat land.