Restonom (YH), turism

Utbildningen erbjuds i fortsättningen som en profilering inom utbildning företagsekonomi i Åbo och examen blir Tradenom (YH)

Om restonomutbildningen som inte längre har antagning
Målsättningen är att utbilda mångsidiga, serviceinriktade, yrkes- och språkkunniga specialister för framtidens turismnäring. Målet med studierna är att studerande ska bli självständiga, ansvarsfulla och professionella yrkesutövare efter examen. Genom projektarbete lär studerande sig att samarbeta, ta ansvar, delegera arbete, planera, utveckla och att utvärdera sina projekt.

Utbildningens innehåll

Utbildningen arbetar enligt studerandecentrerade metoder där den studerande själv i grupper ansvarar för sin inlärning och utveckling. Studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där studerande har en naturlig kontakt med det blivande arbetsfältet. Arbetssättet utvecklar studerandes förmåga till självstyrdhet samt förmåga att koppla teori med praktik. Teamarbete, nätverksbyggande, utvecklingsprojekt och det analytiska tänkandet ger färdigheter för framtidens utmaningar.

Utbildningen har en stark förankring i närregionen och ett omfattande kontaktnät med närbelägna turismföretagare och -organisationer. Inom den internationella verksamheten ligger fokus på bl.a. Norden, Östersjöområdet och Europa.

Studiernas uppbyggnad 

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen inom turism (restonom YH), omfattar 210 sp och tar normalt 3,5 år i anspråk.

Studierna består av

 • Grundstudier 57 sp
 • Yrkesstudier 96 sp
 • Valfria studier 12 sp
 • Praktik 30 sp
 • Examensarbete 15 sp

Den här strukturen gäller för läroplanen för 2014 - 2015, men kan justeras vid läroplanen för 2015 - 2016.

Studerande lär sig genom projekt, diskussion och litteratur. De kan utföra projekt för bland annat organisationer och företag inom turismbranschen. De kan också utföra projekt i samarbete med studerande från andra utbildningar vid Novia och andra högskolor. Varje årskurs bildar ett team som jobbar tillsammans under hela studietiden. Som medlem i ett team får man utveckla sin förmåga att leda, lyssna och ta hänsyn. Litteraturen är en viktig del av studierna och studerande får själv välja vilka böcker de läser inom ett specifikt tema. Trots att utbildningen är gruppbaserad är det stort fokus på egen inlärning. Genom regelbunden feedback och reflektion får studerande veta vad de har gjort bra och vad de kan utveckla vidare. Studerande uppmuntras till internationellt utbyte eller internationell praktik under studietiden.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Karriärmöjligheter

Restonomer kan få anställning som ledare och/eller medarbetare exempelvis vid en turistbyrå, inkvarterings- och bespisningsföretag, trafikbolag, fritidsanläggningar. Studerande får också de grundkunskaper som behövs för ett självständigt företagande.

Internationalisering

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • göra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Studerande uppmuntras till internationellt utbyte eller internationell praktik. Utbildningen har ett brett utbud av internationella partnerskolor och studerande kan studera en termin eller ett läsår utomlands. Studerande kan också delta i internationella intensivkurser och projekt.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen har en stark förankring i närregionen och ett omfattande kontaktnät med närbelägna turismföretagare och -organisationer. Utbildningen har också ett aktivt nätverkssamarbete med andra högskolor i Åbo. 

Turismstuderande i media

Läs artikel om turismstuderande som skapade sitt eget sommarjobb (ÅU 25.5.2012)

Teamcoachernas blogg