Samhällspedagog (YH)

Utbildningen har ingen antagning 2017De som studerar till Samhällspedagog (YH) arbetar med olika uppgifter inom fostran, utbildning, handledning, utveckling, aktivering samt förmansuppgifter inom ovannämnda områden. De kan arbeta i medborgarorganisationer, kommuner, projekt med flera aktörer, läroanstalter samt andra organisationer och företag.

Arbetsfältet inom det humanistiska området är brett och förändras ständigt. Man arbetar ofta med relationer mellan människor och grupper. I studierna, som omfattar flera områden, får den studerande ett brett kunskapsunderlag och färdigheter för sakkunniguppgifter inom området.
 

Utbildningens innehåll

Viktiga tema inom utbildningen är pedagogiskt ledarskap, kreativitet, gemenskap, delaktighet, inklusion och mångprofessionalitet. Skapande verksamhet och upplevelsepedagogik är två arbetssätt som studerande lär sig att tillämpa. Under studietiden kan studerande arbeta med flera olika målgrupper bl.a. unga, invandrare, äldre, familjer och människor med olika specialbehov.
 

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen för samhällspedagog (YH), omfattar 210 studiepoäng och tar normalt 3,5 år i anspråk. Studierna består av:

 • Grundstudier 51 sp
 • Ykesstudier 96 sp
 • Praktik 33 sp
 • Valfria studier 15 sp
 • Examensarbete 15 sp

Den här strukturen gäller för läroplanen för 2014 - 2015, och kan justeras vid läroplanen för 2015 - 2016.

Studerandena lär sig genom projekt, diskussion och litteratur. De kan utföra projekt för bl.a. kommuner, föreningar och företag, t.ex. Röda Korset, Folkhälsan eller Åbo stad. De kan också göra projekt i samarbete med studerande från andra utbildningar inom Novia eller andra högskolor. Varje årskurs bildar ett team som arbetar tillsammans under studietiden. Som medlem i ett team får man utveckla sin förmåga att leda, lyssna och ta hänsyn. Litteraturen är en viktig del av studierna och studerande får själv välja vilka böcker de läser inom ett specifikt område. Trots att utbildningen är gruppbaserad är det stort fokus på egen inlärning. Genom regelbunden feedback och reflektion får studerande veta vad de har gjort bra och vad de kan utveckla vidare. I studierna ingår också tre praktikperioder, studerande har även möjlighet att avlägga praktik utomlands eller åka på utbyte.
 

Praktik

Syftet med praktiken är att ge de studerande fördjupade kunskaper om arbetsmiljöer och arbetsuppgifter inom sitt utbildningsområde. Studerande får insikter i sin kommande yrkesroll och goda kontakter till arbetslivet samt många möjligheter att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken.

Praktiken omfattar 33 studiepoäng och utförs under tre olika perioder. Avsikten är att praktiken är kopplad till de teoretiska teman som behandlats under året och att man under praktiken fördjupar sin kunskap och övar upp sina färdigheter inom området. Under de två första praktikperioderna praktiserar studerande inom kommuner, föreningar och förbund. Under den tredje praktikperioden utför studerande ett utvecklingsarbete.
 

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

 

Karriärmöjligheter

Samhällspedagogen arbetar med utbildnings-, handlednings-, planerings- eller utvecklingsuppgifter. En samhällspedagog kan bl.a. arbeta som ungdomsarbetare eller som förman inom ungdomsarbete i städer och kommuner. Andra möjligheter är att arbeta som projektledare, teamledare, koordinator av frivilligarbete, eller som verksamhetsledare inom olika föreningar och förbund. Man kan även hitta en samhällspedagog i en äventyrspark eller vid ett upplevelseföretag.
 

Internationalisering

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

 

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar med kommuner, föreningar och företag, t.ex. Röda Korset, Folkhälsan och Åbo stad.
 

Studerandes bloggar

Teamcoachernas blogg
http://teamcoacharna.wordpress.com/

Team Eras blogg
http://team-era.webs.com/

Team Novings blogg
och broschyr
http://spnoving.blogspot.fi/

Team Reacts blogg
http://bloggen.fi/react/2013/02/

Om du har frågor som du vill ställa till samhällspedagogsstuderande, så kan du skicka e-post till spark(at)novia.fi

TeamNovias hemsida hittar finns ytterligare information om utbildningarna till Tradenom (YH), företagsekonomi, Samhällspedagog (YH) och Restonom (YH), turism.