Bildkonstnär (YH)

info
Examen: Bildkonstnär (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 17-31.3.2021

Utbildningen i konst, foto och design består av fyra profileringar; bildkonst, fotografering, grafisk design och inredningsdesign. Redan i ansökningsskedet söker du till en av de fyra profileringarna med respektive examensbenämning: bildkonstnär (YH), medianom (YH)/fotografering, formgivare (YH)/grafisk design eller formgivare (YH)/inredningsdesign. Profileringarna har ett mycket nära samarbete. Du kan till stor del skräddarsy din examen genom bl.a. individuell handledning och genom att välja kurser så att du får den utbildning i konst, foto och design som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Mål

Studera bildkonst, arbeta inom den fria konsten! Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna arbeta inom branscher som har att göra med den fria konsten. Studerande ges kunskaper i att förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Huvudvikten i undervisningen läggs vid att ge kunskaper för ett personligt kreativt tänkande och konstnärligt skapande.

Våra tre lika stora tyngdpunktsområden inom branschen är

 • Det individuella uttrycket, freelance-uppdrag och den egna agendan
 • Den offentliga konsten, såsom arkitekturrelaterade uppdrag, offentlig utsmyckning och miljökonst tillsammans med samarbetspartners
 • Den sociala konsten, relationell social konst, evenemangskonst, konsultuppdrag, projektarbete, ställningstaganden etc.

Utbildningens arbetsfält är inget annat är konst! Medier och tekniker vi använder oss av är dock många: film, multimedia- och videokonst, måleri, performance, grafik, fotografi, relationell estetik (Community Art), teckning, skulptur, installations- och rumsrelaterad konst, ljudkonst etc.

Det viktigaste och primära för utbildningen är att varje studerande skall kunna få utveckla sitt eget uttryck. Inom den fria konsten skall det inte finnas några gränser för den individuella tanken och längtan till kreativa visuella lösningar! Det skall inte finnas tekniska tvång som styr ens uttryck! Det är alltid den egna idén, tanken, visionen och den individuella etiken som styr och vägleder. Lärarens roll är att fungera som guide och tutor.

En idé och tanke uttrycks kanske vissa gånger tydligare via ett fotografiskt uttryck än en teckning, eller tvärtom. Någon gång kanske man har en idé som torde uttryckas i en rörlig bild, en målning, eller som en installation. Inom bildkonst är det ofta den studerande som problematiserar! Det nya i vår undervisning är att vi mer eller mindre utgår från kompetenser och ett förhållningssätt som baserar sig på ett projektifierat lärande. Nu ser vi också till större helheter.

För att skapa kontinuitet och koncentration i studierna så är utbildningen och arbetet till största delen uppdelad i perioder och större kursblock. Studerande förutsätts ända från studiestarten syssla med egen fördjupning och eget skapande. Detta för att studeranden så fort som möjligt har en chans till den tid det tar att finna sitt uttryckssätt och få tid till koncentration. Studerande erbjuds egen ateljé och studioplats.

Utbildningen är den enda svenskspråkiga utbildningen för bildkonst på högskolenivå i Finland. Bildkonststudierna är kostnadsfria men de studerande står själva för materialkostnader som uppstår i samband med studierna.

Utbildningens innehåll

Kurser (workshops) i tekniker och uttryck (t ex måleri, skulptur, grafik, video, fotografi, ljud) blandas med ateljéstudier; perioder då studerande fördjupar sig i det egna arbetet (både tekniskt och tematiskt). I ateljéstudierna sker undervisningen genom individuell handledning. Workshops med gästlärare (även internationella) erbjuds med jämna mellanrum och de är valbara på alla årskurser.

Samtidskonst är ett centralt begrepp i studierna. Samtidskonsten innefattar en stor mängd konstarter och tekniker. Konst är kommunikation genom en variation av former och uttryck. Under fyra år av studier finns både tid och möjlighet att på olika sätt fördjupa sig både i tematik och teknik – samt studera specifikt de tekniker/uttryck de studerande personligen är mest intresserade av. Studerande ska kunna plocka ut och utnyttja ”de bästa bitarna” för att skapa en egen profil.

Parallellt med praktiskt konstutövande läser studerande teoretiska ämnen (t ex konsthistoria, kulturkunskap) som förklarar konst och samhälle ur ett flertal olika perspektiv. Utbildningen innehåller även en gästkonstnärsverksamhet vilket innebär att studerande kommer i kontakt med internationella konstnärer som befinner sig på campus och arbetar med sina egna projekt. Dessa konstnärer ordnar ibland olika former av workshops.

Kontinuerligt arrangeras även ”Artist Talks” så yrkesutövande konstnärer presenterar sitt arbete samt diskuterar yrkesrelaterade frågor ofta ur ett internationellt perspektiv. Studerande kan välja fokusområde och/eller teknik enligt intresse och önskemål. De många olika teknikerna och uttrycken inom bildkonsten ses inte som särskilda specialiseringar inom utbildningen.

Studiernas uppbyggnad 

Studierna består av:

 • grundstudier
 • yrkesstudier
 • valfria studier
 • praktik 30 sp
 • examensarbete 15 sp

Inom utbildningen väljs verkstadskurser (teknikkurser) främst under första och delvis under andra läsåret. De går dock att delta i även senare under studierna. Praktik är en relativt stor del av studierna (30 sp) och sker oftast utspritt i kortare perioder. Praktik kan genomföras på många olika sätt och på många olika platser. Teorikurser är en tidsmässigt liten men viktig del av studierna. Kurserna är utspridda över de fyra studieåren. Under andra (och speciellt tredje) året arbetar studerande med att hitta sina fördjupningsområden varpå examensarbetet planeras och genomförs under det sista studieåret.

Karriärmöjligheter

Bildkonstnärer arbetar inom flera olika områden och med många olika projekt. Man kan vara verksam på traditionellt sätt – dvs. arbeta i sin ateljé/verkstad för att sedan ställa ut eller på annat sätt nå sin publik. Bildkonstnärer kan även arbeta mera direkt med specifika projekt knutna till olika sammanhang (kommun, företag, föreningar, etc.)

Utgående från det egna fokusområdet under studietiden kan bildkonstnären också arbeta i mera tillämpade konstmiljöer så som fotografering, grafisk design, ljud- och filmproduktion och formgivning.

Som bildkonstnär (YH) har den utexaminerade rätt att registrera sig som företag eller att utnyttja motsvarande taxeringsmöjligheter som frilansande konstnär.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Som bildkonstnär (YH) har den utexaminerade rätt att registrera sig som företag eller att utnyttja motsvarande taxeringsmöjligheter som frilansande konstnär.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Studerande uppmanas att åka på utbyten under tredje studieåret. Partnerskolorna inom bildkonstutbildningen är många och deras program varierar. Det ger möjlighet att välja och åka till en högskola vars innehåll och undervisning passar det egna intresset.

I anslutning till utbildningen i bildkonst finns även ett Artists in Residence-program vilket innebär att internationella konstnärer ofta är verksamma på campus. AiR-programmet ger även möjlighet för våra utexaminerade studerande att själva åka utomlands på olika residens och projekt.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en
 • kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Tyngdpunkten i utbildningens examensarbete ligger tidsmässigt på det praktiska arbetet. Studerande planerar, genomför och slutför ett arbete vilket ställs ut (oftast gemensamt med övriga) och bedöms. Tillsammans med det praktiska arbetet gör studerande en kompletterande textdel. Examensarbetet bedöms huvudsakligen av utomstående bedömare. Examensarbetsutställningen kan ske på olika platser och på olika orter.

Samarbete med andra aktörer

Samarbeten sker främst med andra utbildningar med vilka diverse projekt och workshops äger rum. Samarbete sker även med föreningar, festivalarrangörer, organisationer, institutioner, städer/kommuner och ibland företag. Samarbetsformerna varier beroende på arten av projekt. Många studerandeinitiativ (festivaler och workshops) leder även till samarbeten med andra aktörer.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningen i bildkonst är relativt språkoberoende. Inom bildkonst kan internationella lärare i egenskap av gästlärare hålla undervisning på engelska. Kurser som kräver skriftligt arbete kan även göras på finska och engelska trots att Novias utbildningsspråk är svenska.

Tyngdpunkter i forskning

Det rådande samhället och dess pågående trender är ett konstant ämne för samtidskonsten. Konst har ofta en given roll som samhällsreflekterande aktör, debattör, agitator eller till och med påverkare. Ständigt rådande frågeställningar inom en rad existentiella ämnen (humanism, miljö, livsstil, osv.) hör till våra forskningsområden.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på magisternivå vid universitet (även internationellt).