Scenkonstpedagog (YH)

info
Examen: Scenkonstpedagog (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: Ingen antagning 2022

Ingen antagning 2022!

I Jakobstad har du möjlighet att utbilda dig till scenkonstpedagog (YH), Bachelor-nivåSom scenkonstpedagog har du stora möjligheter att arbeta på en bred bas som professionell ”teatermakare” inom teaterbranschen. Du kan välja att arbeta konstnärligt som skådespelare och regissör för tillämpad teater eller fokusera på pedagogiska processer och använda teaterns medel för utbildning, fortbildning, personlighetsutveckling och konfliktlösning.

Utbildningens innehåll

Kurser i t.ex. röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik utmynnar i scenframställningsprojekt som ger möjlighet till att pröva sitt kunnande i ett meningsfullt sammanhang. Praktisk och teoretisk undervisning löper alltid parallellt och stöder varandra. Kurser som teater- och dramahistoria, drama-didaktik och företagsamhet ger studierna dess teoretiska underbyggnad. Specialkurser som mask, clown, fysisk teater och scenteknik avrundar utbildningen. I studierna ingår 60 studiepoäng pedagogikstudier som ger behörighet för att undervisa inom den grundläggande konstundervisningen och det fria bildningsväsendet.

Samtidigt som vi lägger stor vikt vid ensemblearbete erbjuds du möjlighet att utveckla din personliga konstnärliga identitet och profil. Här kan du spränga gränserna mellan konstarterna via egna projekt tillsammans med t.ex. musikstuderande eller studerande inom de visuella konstarterna. Också vårt studieutbud av valfria kurser kommer att ge dig möjlighet att vidareutveckla dig själv inom de olika konstområdena.

Praktik kan göras vid professionella teatrar, vid amatörteatrar, i skolor, i drama-/teaterklubbar, på kulturinstitutioner, inom radio-och tv-produktioner samt via studier vid våra internationella partnerhögskolor.

Praktiken avläggs under tredje studieårets hela hösttermin utomlands eller inom Finland. Vanliga praktikplatser är institutionsteatrar och fria teatergrupper i Sverige, Norge, Tyskland och Finland samt kulturskolor i olika länder. Också andra delar av studierna kan avläggas vid våra partnerhögskolor i Tyskland, Norge och Litauen.

Vi har under de senaste åren etablerat praktikplatser bl.a. vid Teater Stella Polaris i Stokke i Norge, Unga Klara vid Stockholms stadsteater i Sverige, Lot- teater i Braunschweig i Tyskland, Skandinaviska skolan i Frankrike, Uusi Teatteri och Turteatern i Sverige, Wasa Teater och Teatteri Totti i Finland, Vera Stasi Danskompani i Italien och Mwembe i Tanzania.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av

 • grundstudier
 • yrkesstudier
 • valfria studier
 • praktik
 • examensarbete

Första året: fokus på grundutbildning i teaterkonst och de pedagogiska grundstudierna.
Andra året: fokus på teater- och dramapedagogik.
Tredje året: under höstterminen yrkespraktik i Finland eller utomlands som väljs enligt eget intresseområde. Under vårterminen ägnar studerande sig åt fördjupning inom teaterkonsten och de första förberedelserna inför examensarbete.
Fjärde året: specialkurser både i dramapedagogik och i teaterkonst. En stor del av året ägnas åt examensarbetet som omfattar 15 studiepoäng.

I grundstudierna ingår allmänna studier så som språk och branschspecifika studier.

Studierna involverar hela människan och ett starkt fokus ligger på kroppsligt uttryck vilket tränas under ett flertal kurser så som akrobatik, dans, stagefighting, fysisk teater, mask och clown.

Utbildningen arbetar i fortgående praktiskt inriktade forskningsprocesser där teori vävs parallellt in under den konstnärliga/pedagogiska processen. Som utvärderings- och kommunikationsinstrument används portfoliometoden där studerande står i en ständig dialog med sin egen utvecklingsprocess. Stor vikt läggs även på personlig studiehandledning.

Karriärmöjligheter

Efter examen kan scenkonstpedagoger hitta karriärmöjligheter inom ett brett område på kulturfältet:

 • Professionella teatrar och fria teatergrupper (publikarbete, teaterpedagogik, skådespeleri och regi)
 • Amatörteatrar (ledning, regiuppdrag)
 • Konstnärlig och organisatorisk utveckling av teaterevenemang och kulturella tillställningar
 • Kommunala konstutbildningar och konstskolor
 • Dramaprojekt inom grundskolor och högskolor
 • Hälsoinstitutioner och organisationer (drama-arbete inom terapi-inrättningar)
 • Museer
 • Dramaarbete inom det sociala området, t.ex. fängelser, integrationsarbete med ungdomar, immigranter och seniorer
 • Kommunikationsträning och träning av sociala färdigheter
 • Företag (teatermässiga metoder för forskning och föreställningar i samarbete med företagsvärlden, utveckling av koncept för managementträning, medarbetarfortbildning)

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationalisering

Utbildningen är med i europeiska utbytesprogram. Inom Erasmus förekommer regelbundet studerande- och lärarutbyten med högskolor i Tyskland, Litauen, Norge och Nederländerna.

Internationella workshoparna är ett återkommande inslag för både studerande och lärare. Utbildningen i scenkonst har sex partnerskolor: Lärarhögskolan i Bergen, University of Klaipeda i Litauen, Universität Osnabrück i Tyskland, Hochschule Hildesheim i Tyskland samt HBK i Braunschweig i Tyskland och ArtEz i Nederländarna.

Därtill deltar vi regelbundet i internationella projekt som t.ex. WKTF (världsbarnteaterfestival).

Examensarbete

Examensarbetet består av två delar: en konstnärlig del och en skriftlig del. Arbetet utförs under den fjärde årskursen. Examensarbetet kan vara ett beställningsarbete eller ett utvecklingsarbete för en organisation, en skola, en teater eller dylikt.

Den konstnärliga delen kan vara ett regiuppdrag, ett ledarskap för ett dramaprojekt, en koreografi, ett skådespelaruppdrag, en performans och dylikt. Den teoretiska delen har anknytning till den konstnärliga så att studerande väljer en aspekt för den skriftliga delen som utforskas grundligare.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Inom utbildningen i scenkonst kan samtliga kurser ges vid behov på engelska, samt en stor del av kurserna vid behov på tyska.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen har såväl konstnärliga som pedagogiska samarbeten med följande parter:

 • Wasa Teater
 • Vaasan Kaupunginteatteri
 • Teaterhögskolan i Helsingfors
 • Unga Scenkompaniet
 • Jakobstad Gymnasium
 • Staden Jakobstad
 • Engelska klubben i Jakobstad
 • SÖU – Svenska Österbottens Ungdomsförbund
 • Grundläggande konstundervisning, Wawa Institutet
 • BARK (Barnkulturnätverket i Österbotten)
 • FinFami
 • Rexit-Festivalen i Helsingfors
 • LOT-Theater (Braunschweig)
 • World Children Theatre Festival i Lingen, Tyskland
 • Grundskolor i Jakobstad med omnejd
 • Våra partnerhögskolor (se ovan)
 • Våra praktikplatser (se ovan)

Fortsatta studiemöjligheter

Efter avlagd examen (Bachelor) hos oss kan du söka t.ex. till tvååriga magisterstudier vid utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på svenska och på finska vid Teaterhögskolan/Konstuniversitetet i Helsingfors (MA 120 sp) och till flera magistersstudier utomlands, t.ex. East 15 Acting School in London som är en del av University of Essex. Här är det möjligt att göra sin magisterexamen såväl i skådespel som i regi under ett till två år efter avlagd examen vid Novia scenkonstpedagogutbildning.

Om ditt intresse ligger mera inom det pedagogiska fältet kan du söka till den finskspråkiga magisterutbildningen för teaterpedagogik vid Teaterhögskolan/Konstuniversitetet (MA 120 sp). Också utomlands finns många möjligheter till fortsatta studier.

Tyngdpunkter i forskning

Utbildningens centrala forskningsområden är teaterkonst, teater -och dramapedagogik samt det sociala området.