Musiker (YH), barock eller kyrkomusik

info
Examen: Musiker (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 16-30.3

Studera barock- eller kyrkomusik

Utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen musiker (YH) omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskola som erbjuder denna utbildning på svenska i Finland. Lärarna är utövande konstnärer såväl i Finland som utomlands och därtill medverkar internationella musiker och pedagoger vid mästarkurser och i yrkeshögskolans konserter.

Utbildningsformen flerformsstudier ordnas så att man kan genomföra studier vid sidan om ditt arbete och ofta kan man ersätta en del av examen med tidigare studier.

Mål

Studierna förbereder och ger studerande en spetskompetens för att fungera som musiker inom musikbranschen. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket och att utveckla den egna musikaliska identiteten och profilen.

Information om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningen är relativt språkoberoende. De kurser som kräver skriftligt arbete kan även göras på finska och engelska trots att Novias utbildningsspråk är svenska.

Utbildningens innehåll

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.

Val av huvudämne eller specialisering

Fördjupningsområde barockmusik eller kyrkomusik,  väljs vid förhandsuppgiften till urvalsprovet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier 
 • yrkesstudier 
 • yrkesstudier inom profilering 
 • valfria studier 
 • praktik 
 • examensarbete 

I fokus för musikerstuderande står kunskap och utveckling av det musikaliska hantverket. Utbildningen lägger stor fokus på individuell handledning och ensemblespel och att stöda den studerande i att hitta och utveckla sin musikaliska identitet och profil. För att genomföra musikerutbildningen krävs det en enorm drivkraft och passion för musiken och instrumentet.

Fördjupningsområden

Barockmusik

På Novias barockutbildning kan man studera barockviolin, barockaltviolin, barockcello, barockbas och violone samt cembalo och continuospel. Tyngdpunkten inom denna fördjupning ligger på samspel och kammarmusik. Seminarier kring tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik och barockinstrumentens konstruktion och vård hålls under perioder i Jakobstad.

Från hösten 2020 kan man även studera barocksång som ett huvudämne. Studier i barocksång är främst ämnade för klassiska sångare med exempelvis A- eller B-examen eller motsvarande färdigheter inom klassisk sång. Inom utbildningen bekantar sig den studerande med olika stilar och språk inom 1600–1700-talsmusik. Under studietiden görs normalt två olika projekt per termin, allt ifrån lutsånger till operaprojekt, sedan tillkommer sånglektioner och körrepetition med barockmusikspecialister. Fokus ligger på stilkännedom och ensemblefärdigheter med såväl andra sångare som instrumentalister.

Alla studerande och lärare samlas i Jakobstad för att spela och studera tillsammans. För instrumentalisterna hålls närundervisningsperioderna ca en till två gånger per månad (fredag/lördag – söndag. Barocksångarna träffas oftast vardagar en gång i månaden i Jakobstad och en gång i månaden Helsingfors och/eller på distans. Under de individuella lektionerna bearbetas spel- och sångtekniska samt stilmässiga frågeställningar.

Utbildningen i barockmusik håller regelbunden konsertverksamhet i Schaumansalen. Konserter hålls även på olika kammamusikfestivaler runtom i landet. Målet är att ge studerande en bred översikt över barockens repertoar, uppförandepraxis, barockinstrumentets spelteknik och estetiska aspekter samt ge färdigheter att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom tidig musik. Utbildningen är den enda av sitt slag på yrkeshögskolenivå i Finland och den studerande kan smidigt kombinera sina studier med arbetslivet.

OBS! Du som vill söka till barocksång som huvudämne skall söka till Musiker (YH)/Musikpedagog (YH), dagstudier.

Kyrkomusik

Inom fördjupningen kyrkomusik erhåller studerande förutsättningar för arbete inom den Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de traditionella huvudinstrumenten orgel, körledning eller sång kan ett annat huvudinstrument väljas. Centrala ämnesområden är orgelspel, gudstjänstspel, pianospel, kör‐ och ensembledirigering samt musikskrivningsämnen.

I studierna läggs även stor vikt på undervisning inom praktiskt pianospel, gospelkör och populärmusikharmonik för att ge en bred kompetens som är till nytta i kyrkomusikerarbetet. Som kyrkomusiker kan den utexaminerade arbeta på ett brett plan inom församlingen: fungera som musikalisk ledare i gudstjänster och förrättningar, leda olika körer och ensembleprojekt samt undervisa i församlingens musikskola. En kyrkomusiker har genom sin mångsidiga utbildning möjlighet att utveckla musiklivet inom församlingen och samarbeta musikaliskt med barn, ungdomar och vuxna.

Flerformsstudier är i första hand tänkta för den som har en musikerexamen sedan tidigare och därigenom kan komplettera sin utbildning med kyrkomusikaliska och teologiska studier. Studierna ska kunna bedrivas vid sidan av arbete. För varje studerande uppgörs en individuell läroplan utgående från tidigare studier och arbetslivserfarenhet. I läroplanen för kyrkomusiker ingår minst 115 studiepoäng som fastställts av den evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 •  en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Karriärmöjligheter

Som musiker finns möjlighet att göra karriär utgående från ens egna musikaliska profil t.ex. som orkester- och ensemblemusiker, solistisk karriär, kompositör och arrangör, arbete inom studio- och musikproduktion. Med stor passion och drivkraft har utexaminerade stora möjligheter att arbeta med musik på ett internationellt plan. Som musiker arbetar man främst på frilansbasis och som egen företagare.

Inom fördjupningsområdet kyrkomusik erhåller den utexaminerade behörighet och förutsättning för arbete som kyrkomusiker inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Utbildningen för kyrkomusiker ger behörighet för c-kantorer inom den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen finns ett flertal partnerskolor inom Nordplusnätverket samt inom Erasmusnätverket som omfattar de flesta musikutbildningar inom Europa. Utbildningen besöks med jämna rum av internationella gäster i form av mästarkurser och workshops.

Novia har ett avtal om dubbel examen inom musikutbildningen med Conservatorio G. P. Da Palestrina i Cagliari i Italien. Studerande har möjlighet att tillbringa ett år av studietiden i Italien och få kompetenser och musikerexamen från partnerhögskolan i Cagliari. Detta kan göras inom ramen för den ordinarie utbildningen och förlänger alltså inte studietiden.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar aktivt bland annat med regionens företag, kulturaktörer och festivaler:

 • Finlandssvenska sång- och musikförbund
 • RUSK festivalen
 • Jakobstads Sinfonietta
 • Jakobstad Music & Art Pietarsaari
 • Schaumansalen i Campus Allegro
 • Andra aktörer inom Campus Allegro

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet, t.ex. Sibelius-Akademin eller andra nationella eller internationella musikhögskolor.