Socionom (YH), flerform, Åbo

info
Examen: Socionom (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid:

Antagning 2020! Utbildningen är 210 sp till sin omfattning, och schemaläggs på tre år.

År 2018 erbjöd Novia för första gången utbildningen till socionom (YH) både som traditionell och virtuell flerformsutbildning. Detta innebär att vi i ännu större utsträckning än förut kan erbjuda individanpassade lösningar att studera och att studerande, oberoende av tid och plats, kan skaffa sig en socionomutbildning på Bachelornivå som motsvarar den traditionellt uppbyggda socionomutbildningen.

Traditionell flerformsutbildning passar dig som vill studera vid sidan av arbetet. Eftersom utbildningen har regelbundna närstudiedagar ges studerande möjlighet till stöd och utbyte av erfarenheter i grupp.

E-socionomutbildningen passar dig som redan har en stark yrkesidentitet inom det sociala området. Den här utbildningen riktar sig till dig som har färdigheter i virtuell studieteknik, tidigare högskolestudier och arbetserfarenhet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen till Socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris.

Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i den öppna verksamheten. En socionom kan arbeta som anställd eller som ledare och ska ha färdigheter att möta det sociala arbetets många utmaningar.

Viktiga kompetenser för en socionom är ett gott etiskt förhållningssätt, förmåga att möta olika slags människor, kunskap om samhället och det sociala servicesystemet samt beredskap att arbeta utvecklingsinriktat. Socionomstudierna är mångsidiga och innehåller allt från personlig utveckling till samhällsfenomen.

En socionom som studerat vid Campus Åbo kan arbeta i mångprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet. Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands.

För studerande som inleder sina studier inom traditionell flerformsutbildning erbjuds behörighetsgivande studier i småbarnspedagogik, diakoni eller för kyrkans ungdomsarbetsledare. 

Studiernas uppbyggnad

Utbildningen är 210 sp till sin omfattning, och schemaläggs på tre år. Studietiden kan förkortas vid individuell studieplanering.

Info från 2018, sidan uppdateras med info för 2020: Studierna utförs som flerformsstudier med två till fyra närstudiedagar per månad. Närstudiedagarna hålls onsdag-lördag, i regel under månadens andra vecka. De första närstudiedagarna infaller den 12-14 september 2018. Närstudierna är obligatoriska och sker vid Henriksgatan 7 i Åbo. Studerande kan delta i en del av närstudiedagarna virtuellt.

Studierna består också av självstudier, studier i grupp, studiebesök och arbetsplatsförlagda studier, praktik samt examensarbete. En del av kurserna förverkligas digitalt.

För varje studerande uppgörs en individuell studieplan för hur kurser och praktik avläggs. Tidigare studier på högskolenivå kan tillgodoräknas och arbetserfarenhet eller annat kunnande kan tillgodoräknas (valideras).

Karriärmöjligheter

Framtida arbetsgivare kan vara stat, kommun, organisation, förening eller företag. Socionomer kan också bli privatföretagare. Exempel på yrkesområden inom vilka en socionom kan arbeta är småbarnspedagogik, hemservice, äldreomsorg, handikappservice, barnskydd, barn- och ungdomsarbete, församlingsarbete, kriminalvård, missbrukarvård, arbete bland invandrare, familjearbete samt socialhandledning.

En socionom kan också arbeta med utvecklingsuppgifter och som ledare inom social- och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Behörighet

Socionomexamen är jämförbar med motsvarande europeiska och andra internationella examina.

 • Socionomexamen är jämförbar med motsvarande europeiska och andra internationella examina.

  Socionomens allmänna behörighet baseras på Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015.

 • I examen kan ingå minst 60 studiepoäng med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik. Examen ger behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26-27 §§ i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Behörighet för lärare inom småbarnspedagogik förutsätter att studierna slutförts senast den 31.7.2023.

 • Behörighet som diakon och kyrkans ungdomsarbetsledare beskrivs i Kyrkostyrelsens beslut 24.1.2017 (Kyrkans författningssamling nr 124).

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp och fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv. Examensarbetet utgör ofta en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Examensarbetet för en socionom vid campus Åbo görs i regel som utvecklingsarbeten inom mångprofessionella projekt. Studerande, lärare och representanter från social- och hälsovårdssektorn samarbetar kring utvecklingsarbetena.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Viktiga samarbetshögskolor finns i bland annat Bradford (England), Elgin (Skottland), Darmstadt (Tyskland), Köpenhamn (Danmark), Tallinn (Estland), Aten (Grekland), Oslo och Tromsö (Norge) och Stockholm (Sverige).

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna förverkligas mångprofessionellt med utbildningarna för sjukskötare och hälsovårdare. Inom praktik- och projektverksamheten finns ett omfattande samarbete med den regionala social- och hälsovården. Projektverksamhet och praktik ger studerande kontakter till arbetslivet, vilka ofta leder till arbetsmöjligheter.