Miljöplanerare (YH)

Utbildningen inom miljöplanering ger goda förutsättningar för olika slags arbeten inom den breda miljöbranschen. Bland annat fältstudier, projektarbeten och praktik ger färdigheter att direkt ta sig an olika uppgifter i arbetslivet. Naturens villkor och hållbar utveckling utgör en viktig grund för utbildningen.

En utexaminerad miljöplanerare vet hur naturresurserna utnyttjas på ett hållbart sätt, kan utföra naturinventeringar och använda sig av geografiska informationssystem (GIS, dvs. arbete med digitala kartor) för planering av olika slag.

Ett jobb inom miljöbranschen kräver ofta bra förmåga att förmedla information, kunna ge råd och lösa konflikter. Många miljöfrågor avgörs utgående från lagstiftning. Internationella överenskommelser utgör ofta en viktig grund för många beslut.

Inom ramen för studierna blir studerande tack vare olika projekt och praktik bekant med de viktigaste aktörerna i branschen, vilket är till stor hjälp när utexaminerade söker arbete.

Utbildningens innehåll

Centralt för studierna är kunskaper i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande genom gemensamma kurser inom naturbruk och miljö bekant med hela naturbruksområdet. Delar av studierna görs i projektform vilket ger värdefulla arbetslivskontakter.

Miljöplanerarstudierna fokuserar på kustområdets specialfrågor, såsom vattenvård och kustområdesförvaltning. Miljövård och hållbar utveckling i samhället konkretiseras genom avfallshanterings- och avloppsreningskurser. GIS utgör ett viktigt planeringsredskap. För miljöplanerarna hålls nästan hälften av kurserna på engelska tillsammans med den engelskspråkiga utbildningen Sustainable Coastal Management.

Val av profilering

Ansökan görs till Agrolog (YH) / Miljöplanerare (YH) / Skogsbruksingenjör (YH). Under ansökningsprocessen görs en intresseanmälan till profileringarna som leder till följande yrken:

 • Agrolog (YH)
 • Miljöplanerare (YH)
 • Skogsbruksingenjör (YH)

En profilering inleds förutsatt att tillräckligt många sökande har valt den.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 63 sp
 • Yrkesstudier 120 sp
 • Valfria studier 12 sp
 • Praktik 30 sp
 • Examensarbete 15 sp

Under praktiken lär studerande sig centrala arbetsuppgifter inom branschen samt att tillämpa de kompetenser som fås under studierna. I samband med examensarbetet får studerande möjlighet att fördjupa sig i något aktuellt tema inom sin bransch. Både praktik och en del av kurserna kan genomföras utomlands.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Här följer några exempel på teman för examensarbeten:

 • Naturinventering med skötselplan.
 • Nedskräpningsproblematiken.
 • Utredningar över vattnets tillstånd vid något kustområde.
 • Förslag till miljöskyddsbestämmelser för en kommun.
 • Förslag till enhetliga riktlinjer för avloppsvattenhanteringen i glesbygden.
 • Miljöprogram för någon organisation.
 • Ympäristöjärjestelmän kehittäminen yritykselle X.
 • Baskartering av migrerande fladdermöss vid Finlands sydvästra kust år 2009.
 • Användningen av pärmen för Grön Flagg och möjligheter att utveckla den.
 • Bindning och utsläpp av växthusgaser i närmiljöer – Utveckling av kalkylmetoder.
 • Dry toilets as a sanitation solution in Makana Municipality, South Africa.

Karriärmöjligheter

En miljöplanerare kan bl.a. arbeta som:

 • Rådgivare inom t.ex. avfallshantering eller avloppsrening
 • Ekologisk rådgivare
 • Miljösekreterare eller miljöinspektör
 • Hälsoinspektör
 • GIS-planerare
 • Naturskollärare
 • Företagare/konsult inom t.ex. naturinventering, miljöledning eller avloppsplanering
 • Miljöansvarig på ett företag
 • Projektledare för något miljörelaterat projekt
 • Miljöplanerare på en statlig Närings-, trafik- och miljöcentral


Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Som utexaminerad miljöplanerare har man kompetens för flera olika arbetsyrken inom branschen, såsom rådgivning, olika former av planering, utvecklingsuppgifter, företagande och projektadministration.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Vi ser gärna att våra studerande praktiserar eller studerar utomlands för att få inspiration och skapa kontakter, men även för att växa som människor. Utbytesstudier varar från tre månader till ett helt läsår. Utbytesstudier och praktik som uppfyller överenskomna kriterier är en del av studierna och räknas tillgodo i examen.

Samarbete med andra aktörer

En del av studierna genomförs i form av projekt, ofta i samarbete med branschens företag och organisationer. Utbildningen samarbetar med bl.a. kommunala miljövårdsbyråer, företag och forskningsinstitutioner. Kontakt med tänkbara arbetsgivare fås också via studiebesök och gästföreläsningar. Fältförlagda studier genomförs med bl.a. Västankvarn gård, Tvärminne forskningsstation och Forststyrelsen.

Övrig information

Här kan du läsa Hennas informativa och roliga bloggtext om vad miljöplanerarstudier går ut på.

Nyfiken på våra kurser? Kolla här för exempel på teman som behandlas!

Kustmiljön
Vattenrening
Avfallshantering
Naturinventering
Skogsbrukets- och lantbrukets miljöeffekter
Geografiska informationssystem