Klient- och servicehandledning, 30 sp

Behoven av hjälp och stöd är mera skiftande än tidigare. Utmanande livssituationer som människor möter kan gälla till exempel diskriminering i utbildnings- eller arbetslivet, utkomstrelaterade problem samt problem att hantera psykisk hälsa och rusmedelsanvändning. Arbetsformer, praxis och metoder för klient- och servicehandledning samt yrkeskunskapen och sakkunskapen bör utvecklas så att klienternas servicebehov identifieras och kan mötas.

Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning breddar och fördjupar yrkeskunskapen inom social och hälsovårdssektorn genom att de som avlagt utbildningen har en stark yrkeskunskap inom klientarbetet för klient- och servicehandledning, utveckling av service och servicekedjor samt uppbyggnaden av serviceinnovationer. En person som genomgått specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning kan arbeta med krävande uppgifter inom samordning av servicehandledning och service bland annat som servicehandledare och case manager.


Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning har planerats gemensamt av tjugoen yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna samarbetar också i genomförandet av specialiseringsutbildningen. Utbildningens finskspråkiga namn är Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus. Yrkeshögskolan Novia samarbetar med Vaasan ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu vid genomförandet av specialiseringsutbildningen.

Utbildningens målgrupp

Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning är avsedd för personer som avlagt högskoleutbildning inom social- och hälsovårdssektorn eller personer som tidigare avlagt en examen på institutnivå som motsvarar en examen inom yrkesutbildning på högre nivå.

Studiernas uppbyggnad och innehåll

Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning (30 studiepoäng) är indelad i sex studieavsnitt. Studieavsnitten omfattar fem studiepoäng. För varje studieavsnitt har det fastställts kompetensmål och med hänsyn till dem breddar och fördjupar den studerande sin yrkeskunskap.


• Utgångspunkter för klient- och servicehandledning (5 sp)
• Bedömning av servicebehov och arbetspraxis (5 sp)
• Sakkunskap i en mångprofessionell arbetsgemenskap (5 sp)
• Interaktion och delaktighet i mångprofessionellt klientarbete (5 sp)
• Socialt och etiskt hållbar klient- och servicehandledning (5 sp)
• Utvecklande av en verkningsfull klient och servicehandledning, 5 sp

Genomförande

Specialiseringsutbildningen i klient- och servicehandledning omfattar 30 studiepoäng, vilket kalkylmässigt innebär cirka 810 arbetstimmar.


Specialiseringsutbildningen genomförs som flerformsutbildning. Utöver dagarna med närstudier är det fråga om självständiga, handledda studier. I specialiseringsutbildningen används lärplattformen Moodle.


Inom specialiseringsutbildningen görs skriftliga inlärningsuppgifter och ett utvecklingsarbete. Med hjälp av inlärningsuppgifterna fås kontinuerligt information om utvecklingen av yrkeskunskapen och studeranden får kontinuerlig respons om sina framsteg.


Undervisningsspråk är svenska och finska.

Orter: Vasa och Åbo

Tidtabell

Utbildningen inleds den 16 januari 2020 och slutar i november–december 2020. Utbildningen omfattar en till två närstudiedagar per månad.


Närstudietillfällen:
• 16-17.1.2020
• 12-13.3.2020
• 7-8.5.2020
• 3-4.9.2020
• 15-16.10.2020
• 26.11.2020

Utbildningens kostnad

Genomförandet av specialiseringsutbildningen år 2020 är kostnadsfritt tack vare ett bidrag som har beviljats av undervisnings- och kulturministeriet. Utbildningar som ordnas senare har deltagaravgift.

Ansökan

• Ansökningstid 1–31.10.2019  Anmäl dig här
• De som antagits meddelas senast den 15 november 2019, välkomstbrev med förhandsuppgift utskickas vecka 51.
• Den som antagits ska bekräfta att han eller hon tar emot platsen senast den 3.1.20. Separat meddelande om detta skickas ut efter julen.

 Övrigt

Utbildningen sker i samarbete med:

www.arcada.fi,  www.jamk.fi,  www.lamk.fi,  www.savonia.fi,   www.centria.fi,   www.xamk.fi,  www.lapinamk.fi,  www.oamk.fi,  www.seamk.fi,  www.diak.fi,  www.kamk.fi,  www.laurea.fi,  www.saimia.fi,  www.tamk.fi,  www.hamk.fi, www.karelia.fi,  www.metropolia.fi,  www.samk.fi,  www.turunamk.fi samt www.vamk.fi