Kurser inom skogsbaserad bioekonomi

Följande kurser ingår i kurshelheten

Geografiska informationssystem i skogsbruk

Omfattning

3 sp

Tidpunkt

11.10–31.12.2019

Innehåll

 • Principerna för GIS
 • Karttyper
 • Datatyper
 • Databaser
 • Insamling, behandling och presentation av lägesberoende data
 • Tematisering av kartor

Vägförvaltning, vägbyggnad och -förbättring

Omfattning

4 sp

Tidpunkt

11.10–31.12.2019

Innehåll

 • Lagstiftning och regelverk som berör enskilda vägar
 • Väglagets funktion
 • Vägdisponentens uppgifter
 • Standard för skogsbilvägar
 • Finansiering för skogsbilvägar

Viltbruk och naturturism

Omfattning

5 sp

Tidpunkt

1.2-31.5.2020

Innehåll

 • Viltets och jaktens ekonomiska värde och potential
 • Viltförvaltningen i Finland: organisationer, lagstiftning och strategier
 • Populationsdynamik
 • Förvaltningsplaner för viltstammarna
 • Viltbiotoper, gynnande av befintliga och skapande av nya
 • Hantering av intressekonflikter
 • Regler för kötthantering

Vattenvård

Omfattning

4 sp

Tidpunkt

1.4–31.5.2020

Innehåll

 • Skogsbrukets belastning på vattendragen
 • Våtmarker, anläggning och underhåll
 • Iståndsättning av skogsdikning
 • Skyddszoner mot vattendrag
 • Alunjordar

Biodiversitet och skogsskötselmetoder

Omfattning

3 sp

Tidpunkt

1.10.2020–31.12.2020

Innehåll

 • Hotade arter i skogen
 • Olika arters krav på livsmiljö
 • Skydd av viktiga biotoper
 • Död ved och naturvårdsträd

Skogens roll inom kolbindning och klimat

Omfattning

3 sp

Tidpunkt

1.10.2020–31.12.2020

Innehåll

 • Skogen som kolförråd
 • Träbaserade produkters kolbalans
 • Global klimatpolitik
 • LULUCF, vad döljer sig bakom förkortningen?

Skog som investeringsobjekt

Omfattning

3 sp

Tidpunkt

1.1.2021–28.2.2021

Innehåll

 • Skog jämfört med andra investeringsobjekt
 • Fastighetsvärdering
 • Kassaflödesanalys

Naturprodukter från skogen

Omfattning

3 sp

Tidpunkt

1.3.2021–30.4.2021

Innehåll

 • Odla svamp i skogen, sprängticka och lackticka
 • Tappa sav och kåda
 • Samla ätliga växter
 • Ekocertifiering

GIS-projekt inom skogsbruk

Omfattning

2 sp

Tidpunkt

1.1.2021–30.4.2021

Innehåll

 • Studerande gör en GIS-analys över ett skogsområdes potential att producera en eller flera nyttigheter.