Skogsbaserad bioekonomi, 30 sp

Målgrupp

Kurserna riktar sig till skogsexperter, -ägare och -intresserade som vill fördjupa sina kunskaper i ett mångsidigt skogsbruk. Vi använder nya, digitala verktyg för att analysera skogens potential inom bioekonomi och tar oss an högaktuella ämnen inom skogsbruk idag.

Vill du lära dig mer om skogarnas roll för klimatet och kolbalansen, om hur vi kan berika och bevara biodiversiteten i våra skogar eller om hur vi kan minska näringsläckaget från skogarna till våra vattendrag? Vill du lära dig mer om vilka olika möjligheter skogen ger för att skapa ekonomiskt mervärde eller hur skogen står sig som investeringsobjekt? Anmäl dig då till kurspaketet Skogsbaserad bioekonomi!

Innehåll

Studiernas uppbyggnad

Studierna genomförs som flerformsstudier under tiden 11.10.2019-30.4.2021. Studerande kan delta i föreläsningar antingen på plats i Ekenäs eller på distans via Webex. Möjlighet till nätverkande och dialog finns via närstudietillfällen och grupparbeten. I kurserna ingår seminarier och studiebesök. Studierna motsvarar ungefär 10 arbetstimmar/vecka.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska, men studielitteratur och -material kan vara också på andra språk. Det är möjligt att göra inlämningsuppgifter och det egna utvecklingsarbetet på svenska, finska eller engelska.

Utrustning

Studerande behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar med mikrofon. Vi rekommenderar egen bärbar dator där studerande har rätt att installera program.

Kursavgift och kostnader

Kurserna ordnas inom ramen för Öppna yrkeshögskolan. Kursavgiften är 15 euro per studiepoäng, dock högst 75 euro för höstterminen och därefter 100 euro per termin. Studerande bekostar själv eventuell kurslitteratur, samt deltagandet i närstudietillfällen, studiebesök och seminarier.

Anmälan

Anmälan till kurshelheten pågår 12.6–8.9.2019 och görs via denna länk. Deltagarantalet är 5-25 studerande.