Arbetsledning inom bygg, 120 sp

Vid utbildningen i arbetsledning inom byggnadsbranschen kan man avlägga olika studiehelheter upp till 120 studiepoäng (sp) under 2 års tid.

Målgrupp

Målgruppen är personer som redan är verksamma i byggbranschen och saknar kompetenser eller examen för arbetsledning, byggmästare (YH). Utbildningen lämpar sig för personer som har praktisk erfarenhet av byggande och kan tillgodogöra sig kompetenser som behövs för arbetsledning, alternativt om man har en högskoleexamen men saknar fack- eller arbetslivskompetens från byggbranschen i Finland.

Innehåll

Utbildningen fördelar sig på 2 år och innehåller 8 studiehelheter. Utbildningen följer i stort sett läroplanen för byggmästare, innehållet i fackkurser kan variera och anpassas enligt utvecklingen i byggbranschen och dess behov. Om du senare ansöker om att bli antagen som examensstuderande räknas dessa prestationer till godo enligt läroplan för byggmästare (YH) vid Novia.

Den inledandende studiehelheten innehåller bl.a. byggnadsfysik, matematik, ledarskap och arbetsrätt samt betong- och elementarbeten.

Studiernas uppbyggnad

Studierna genomförs som skilda studiehelheter. Studierna utförs som flerformsstudier med ca 4 h kontaktundervisning/sp. Resten av studierna genomförs som självstudier med stöd av material som ges via studieplattformen. Närstudier ordnas som heldagsstudier i Vasa fredag-lördag ca 2 gånger /månad, med början i januari 2020. Utöver dessa dagar ges handledning på distans. Utbildningen är avgiftsfri och ger inte rätt till studiesociala förmåner.

Undervisningsspråk

Utbildningen är på svenska. Litteratur och övrigt material samt vissa föreläsningar och kurser kan ges på finska. I utbildningen ingår också språkkurser.

Ansökan

Ansökan till den första helheten pågick 1–17.3. Deltagarantal 40 platser. Branscherfarenhet, behov, motivation och studievana prioriteras. Urval sker på basen av intervju. Antagna meddelas per e-post och mottagande av studieplats bekräftas före 20.5. 

I ansökan, som hålls 9.12.2019-20.1.2020, finns 7 platser. OBS! Förlängd ansökningstid, ansökan förlängs t.o.m. 20.1.2020! Branscherfarenhet, behov, motivation och studievana prioriteras. Urval sker på basen av intervju. De som ansöker kallas per e-post till intervju under vecka 3. Närmare information skickas ut i samband med kallelsen. Ansökan till utbildningen görs via webbansökan på www.cllnovia.fi/kurser.

Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier.