Byte av utbildning, profilering och/eller utbildningsort inom Novia

Om du har en studierätt för examen vid Novia, kan du anhålla om byte av utbildning, profilering och/eller utbildningsort inom Novia då du har varit närvaroanmäld minst en termin.

Byte kan i regel beviljas för avläggandet av samma yrkeshögskoleexamen. Det innebär att ifall du t.ex. är antagen till en utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen inom teknik, kan du anhålla om att få byta till en annan utbildning som också leder till yrkeshögskoleexamen inom teknik. Inom kultur och inom social- och hälsovård kan byte dock i regel beviljas endast till utbildning som ger samma examensbenämning. Detta innebär att ifall du t.ex. skulle önska byta till en utbildning som ger examensbenämningen socionom (YH), behöver du i regel redan ha studierätt vid en utbildning vid Novia som också ger examensbenämningen socionom (YH).

Ifall du önskar byta utbildning så att yrkeshögskoleexamen och/eller examensbenämningen ändrar, eller du önskar byta högskola till Novia, skall du ansöka om överflyttning via Studieinfo. Läs mera om ansökan om överflyttning här.

Anhållan om byte av utbildning, profilering och/eller utbildningsort inom Novia görs på en fastställd blankett som du hittar här. Du bör lämna in din anhållan senast den 15.11 eller 15.5, beroende på om du önskar byta från 1.1 eller 1.8. Även om du lämnar in din anhållan mycket tidigare än sista inlämningsdag, behandlas alla anhållanden först efter 15.11 respektive 15.5. Ett byte kan i regel beviljas om det finns en ledig studieplats inom den utbildning/profilering som du önskar byta till, och om antalet platser för praktik är tillräckligt. När beslut fattas, beaktas den outnyttjade studierätten i relation till studierna som skall avläggas.

Din anhållan skickas till Studerandeservice som bereder ärendet. Beslut om byte fattas av chefen för Studerandeservice på basen av den mottagande utbildningsansvarigas utlåtande. Du får en kopia av beslutet till den e-postadress som du uppger i samband med anhållan (alternativt per post om du uppger det i din anhållan).

I Novias examensstadga kan du läsa om byten inom egen yrkeshögskola (31 §) och överflyttning av studierätt (32 §).