Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Hållbart ledarskap » Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap

Utförandeplaner
Kod: SHV17HL01
Namn: Ledarskap och medarbetarskap
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Ledarskapet och olika ledarskapsstilar och synen på arbetsgruppen och arbetssamfundet har utvecklats i takt med samhällsförändring och forskning inom organisations-, management-, ledarskaps- och social- och hälsovårdsområdet. I forskning inom organisationspsykologi, organisationsteori, strategisk kommunikation och ledarskap har man de senaste åren fokuserat på olika ledarskapsstilar och på ledarskapets betydelse för en organisations framgång. Idag börjar man mer och mer förstå att ledarskapet är alldeles för betydelsefullt att utöva ensam .
Svedberg (2012) beskriver olika ledarskapsdiskurser och pratar för att var och en skall forma och bli medveten om sin personliga, integrerade ledarskapsstil. Denna studiehelhet har en grund i att studerande som utövare av social- och hälsovård behöver bli medveten om sitt personliga ledarskap och hur det uttrycks och utvecklas häri. Syftet är också att tydliggöra några centrala ledarskapsverktyg för att kunna svara mot kraven på hållbar förändring och utveckling inom social- och hälsovårdens organisationer idag. I kursen strävas också efter en kritisk granskning av befintliga verktyg idag genom att bekanta sig med aktuella forskningsresultat om ledarskap och förändring inom respektive område som studerande företräder.

Läranderesultat/Kompetenser

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
1. Definiera och motivera ett etiskt medvetet ledarskap
2. Relatera till och fungera enligt ett genus- och generationsmedvetet ledarskap
3. Analysera, tillämpa och kombinera ett hälsofrämjande ledarskap för att nå ett välfungerande och välmående arbetssamfund
4. Analysera, kritiskt värdera och utveckla sitt personliga ledarskap
5. Analysera, tillämpa och kombinera olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap. (ex Bolmas & Deals uppdelning)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH)
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen