Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Undersökningsmetodik

Undersökningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: FEV13UN01
Namn: Undersökningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -kan tillämpa undersökningsprocessen systematiskt och flexibelt i lärdomsprovsprocessen och i projekt
-kan tillämpa forskningsetik i undersökningsprocessen
-kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
-kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet
-kan använda sig av evidensbaserad kunskap
-kan ta ställning till och ställa relevanta frågor
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Swedish
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen