Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på specialgrupper: Undervisningsövning 2

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på specialgrupper: Undervisningsövning 2

Utförandeplaner
Kod: DI17PD11
Namn: Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på specialgrupper: Undervisningsövning 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- kunna förklara en stor repertoar av dramakonventioner
- ha förståelse för vikten av dramaverksamhet i samhället
- kunna förklara olika former av tillämpad teater
- kunna kommunicera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ
- ha ytterligare kunskap om principer för ledarskap och gruppdynamik

Färdighet och förmåga:
- kunna försvara drama- och teaterpedagogikens roll i samhället
- kunna självständigt leda en grupp
- kunna självständigt planera teater- och dramaverksamhet enligt uppdragsgivarens önskemål
- kunna adaptera sig till olika arbetsplatser
- kunna försvara sitt personliga arbetssätt
- kunna använda olika metoder av dramaverksamhet och tillämpad teater

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha en ökad förståelse för lärarskapets etiska och sociala dimensioner
- vara medveten om att åldern av deltagarna i drama och teater har mindre betydelse än i de flesta andra ämnen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen