Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 1

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 1

Utförandeplaner
Kod: DI17PD07
Namn: Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kännedom om olika ledarskaps-/registilar
- Kunna beskriva vad som påverkar en fungerande relation mellan ledaren/regissören och deltagaren/skådespelaren
- Kunna definiera ledarens/regissörens ansvarsområde
- Kunna beskriva ledarskapets betydelse för kvalitet
- Ha kunskap om kommunikation och inlärningsmönster

Färdighet och förmåga
- Kunna motivera sig själv och andra
- Kunna ge konkret feedback och feedforward
- Kunna analysera sin egen ledarroll och formulera personliga utvecklingsmål
-
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ställa gruppen och deltagarnas behov i centrum
- vara medveten om vikten av en harmonisk arbetsatmosfär för kreativt skapande
- Sätta vikt på fungerande interagerande i gruppen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen