Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Fördjupade pedagogiska studier för Dramainstruktörer » Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på barn och unga: Undervisningsövning 1

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på barn och unga: Undervisningsövning 1

Utförandeplaner
Kod: DI17PD06
Namn: Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på barn och unga: Undervisningsövning 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap i ledarskap
- Ha kunskap i gruppdynamiska processer
- Kunna föra diskussion kring dramapedagogikens komplexitet
- Ha utvecklat förmåga att göra pedagogisk-didaktiska reflektioner och analyser

Färdighet och förmåga
- Kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera ett dramaförlopp
- Kunna välja ut ändamålsenligt material
- Kunna omsätta pedagogisk teori till konkret handling
- Kunna utveckla dramaundervisning enligt beställarens önskemål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kunna anpassa sig till uppdragsgivarens regler och förhållningssätt
- Kunna argumentera för dramapedagogikens specifika pedagogiska principer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen