Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Grundstudier » Branschspecifika studier » Leken som teaterns grund

Leken som teaterns grund

Utförandeplaner
Kod: DI17BS01
Namn: Leken som teaterns grund
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om lekteorin
- Förstå vilka pedagogiska och gruppdynamiska mål kan uppnås via lekar
- Förstå lekens betydelse för teaterträning

Färdighet och förmåga
- kan identifiera lekarnas pedagogiska syfte
- kan planera målmedvetna uppvärmningsprogram och workshoppar
- kan modifiera lekarna för respektive målsättning
- behärska en stor repertoar av lekar
- kan förklara lekarnas regler på ett tydligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt den egna lekfullheten
- förstå relationen mellan lek och teater
- ha upptäckt vikten av lekverksamhet för etablering av en grupp
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen