Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Pedagogiska studier för musikpedagoger » Fördjupade pedagogiska studier för musikpedagoger » Ämnesdidaktik 2

Ämnesdidaktik 2

Utförandeplaner
Kod: MU14PD06
Namn: Ämnesdidaktik 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan ge exempel på praktiska och teoretiska insikter om instrumentalundervisning för elever på nivå 3 och 4

integrerar teori och praktik i det pedagogiska tänkandet genom att visa på analytisk och kritisk problemlösning och inre reflektion

kan definiera och diskutera principer för ledarskap och gruppdynamik i den pedagogiska processen

kan förklara och motivera betydelsen av kollegial samverkan i undervisningen

kan diskutera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ, även i gruppundervisning och ensembleverksamhet

har en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken och den egna professionella utvecklingen som musikpedagog

kan diskutera och problematisera lärarskapets etiska och sociala dimensioner i ett mångkulturellt samhälle
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen