Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musikpedagog (YH) » Pedagogiska studier för musikpedagoger » Fördjupade pedagogiska studier för musikpedagoger » Ämnesdidaktik 1

Ämnesdidaktik 1

Utförandeplaner
Kod: MU14PD05
Namn: Ämnesdidaktik 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan ge exempel på praktiska och teoretiska insikter om instrumentalundervisning för elever på nybörjarnivå

kan planera, analysera och utvärdera undervisningsprocessen utifrån didaktiska principer

kan analysera och utvärdera pedi-elevens lärandeprocess med hänsyn till nybörjarnivå

kan beskriva och använda uppbyggande kommunikation samt identifiera olika inlärningsmönster i den pedagogiska processen

kan reflektera kring sitt musiska tänkande i ett lärarperspektiv

kan analysera musikens betydelse ur ett filosofiskt perspektiv

kan diskutera om sitt eget sätt att tänka och handla i den pedagogiska processen

kan ta ställning till lärarskapets etiska och sociala dimensioner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen