Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Praktik » Praktiska studier » Praktik 3

Praktik 3

Utförandeplaner
Kod: DI17PR03
Namn: Praktik 3
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen