Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Grundutbildning i skådespelarkonst

Grundutbildning i skådespelarkonst

Utförandeplaner
Kod: DI17TE06
Namn: Grundutbildning i skådespelarkonst
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kuknskap och förståelse:
- kunna motivera Viewpointsmetodens filosofi och teknik som en träning för sceniska utövare, för att bygga en ensemble och skapa rörelser för scenen
- kunna relatera den egna scennärvaron till principer för röstens och kroppens rörelser i förhållande till tid och rum och till ensemblen som helhet
- kunna sammanfatta grundläggande principer för röst och rörelse i rum/tid som basis för improvisation i grupp, par och individuellt

Färdighet och förmåga:
-kunna med hjälp av en scenisk vokabulär utveckla och genomföra träning och repetitionsarbete och samman skapa grundlag för föreställningar genom improvisation och komposition
- kunna genomföra träning med barn, ungdomar och vuxna med principer hämtad från Viewpoints vokabulären
- använda metoden för att skapa föreställningar
- kunna beskriva, analysera och reflektera över sceniska processer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Erfarenhet med ensamblearbetets betydelse för ett samarbete inom teaterarbetet, för att genomföra improvisatoriska processer och ha utvecklat principer för detta
- ha utvecklat mod till stor uttrycksregister
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen