Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Dramainstruktör (YH) » Yrkesstudier » Teater - /drama studier » Scenframställning 2

Scenframställning 2

Utförandeplaner
Kod: DI17TE05
Namn: Scenframställning 2
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna motivera sceniska lösningar som gjorts
- ha utvecklat en djupare förståelse för samspelet med teaterns teckensystem
- ha utvecklat en starkare medvetenhet om rumsanvändning
- ha kunskap om teaterproduktionens olika funktioner
- förstå vikten av praktisk och teoretisk fältforskning

Färdighet och förmåga
- kunna utveckla en psykologisk trovärdig rollkaraktär på basen av den psyko-fysiska metoden
- kunna använda de färdigheter som förvärvats under kursen "Grundutbildning i skådespel" och ha utvecklat dem vidare
- kan ta emot regissörens feedback och omsätta den i det sceniska arbetet
- kan praktiskt genomföra arbeten för minst två av följande delområden; scenografi, ljus, ljud, kläder, mask, rekvisita, marknadsföring
- kunna planera och genomföra en projektspecifik marknadsföring
- kunna ordna och genomföra en presskonferens

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förstå en teaterföreställning som en helhetsproduktion med dess olika aspekter som ger varandra mervärde
- försöka medvetet fokusera och koncentrera sig på spelpartnern och den sceniska situationen
- ta ansvar över det egna rollarbetet och andra delområden i produktionen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Musik och Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen