Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Dramainstruktör (YH) (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Dramainstruktör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier

De utexaminerade från profileringen för Scenkonst äger spetskompetens för tillämpad teater. De kan arbeta som skådespelare i och regissörer för mångsidiga teaterprojekt ute i samhället. Dramainstruktörer äger kunskap om samhällets olika grupper och deras behov. De har under studierna samlat en stor del praktiska erfarenheter med konstnärligt-pedagogiska projekt i samhället såväl på nationellt som på internationellt plan. Dramainstruktörer har under studierna utvecklat sin kreativitet och en egen personlig konstnärlig profil och kan med sitt konstnärligt-pedagogiska arbete reagera på vår multikulturella samhällsstruktur med dess ständig föränderliga behov. Dramainstruktörer kan arbeta mångkonstnärligt och utveckla teater och dramapedagogiska projekt, kurser, workshops och publikarbeten på ett brett arbetsfält för alla tänkbara institutioner och åldersgrupper. De äger såväl kompetens inom teaterkonsten som inom konstpedagogiken. Dramainstruktörer kännetecknas av att de är flexibla, kan arbeta i team, är intresserade av att utveckla sig ständigt vidare, söka fördomsfritt efter kreativa möjligheter och vara intresserad av att utveckla sitt arbetsfält vidare.
Allmänna kompetenser
Språkinformation till studerande med svenska/finska som skolbildningsspråk.Kontaktuppgifter: Enheter | Utbildningsansvariga


KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

30 SP
UOKUÖ10AS63 6 15 SP
MS171IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
• kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
• med finska som skolbildningsspråk skall uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt YH lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
   3 3 SP
UOKUÖ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område
   3 3 SP
44 7 15 SP
DI17BS01

Leken som teaterns grundStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om lekteorin
- Förstå vilka pedagogiska och gruppdynamiska mål kan uppnås via lekar
- Förstå lekens betydelse för teaterträning

Färdighet och förmåga
- kan identifiera lekarnas pedagogiska syfte
- kan planera målmedvetna uppvärmningsprogram och workshoppar
- kan modifiera lekarna för respektive målsättning
- behärska en stor repertoar av lekar
- kan förklara lekarnas regler på ett tydligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt den egna lekfullheten
- förstå relationen mellan lek och teater
- ha upptäckt vikten av lekverksamhet för etablering av en grupp
4    4 SP
DI17BS03

FöretagsamhetStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Känna till olika verksamhetsmodeller
- Känna till olika fonder och stiftelser samt deras verksamhetsområde
- Känna till marknadsföringsmöjligheter för den egna verksamheten

Färdighet och förmåga
- Kunna skriva ansökningar, göra budget och redovisningar
- Kunna genomföra en presskonferens
- Kunna planera och genomföra en teaterfestival

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat motivationen att grunda ett eget företag
- Ha insett vikten av nätverk och börjat aktivt bygga upp ett
   3 3 SP
DI17BS02

Teater -och dramahistoriaStuderande skall efter avlagd kurs

Kunskap och förståelse
- Kunna relatera sin kunskap till samhällsutveckling och kulturhistoria
- Kunna relatera sin kunskap till den egna utbildningens teater och dramapedagogik
- Kunna inhämta och använda sig av bakgrunds- och referensmaterial.

Färdighet och förmåga
- Kunna placera sig i teaterns historia och utveckling.
- Ha kunskaper om olika skådespelarteorier, teaterformer- och traditioner
- Kunna förstå teaterhistorien utifrån historiska, estetiska, sociala och politiska perspektiv
- Kunna applicera denna kunskap på egen undervisning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Använda teaterhistoria för att utöka den egna repertoaren när man skapar föreställningar
- Kunna beskriva, analysera och reflektera över teaterhistoriska processer och teorier kring olika delområden; skådespelarkonst, regi, scenografi, kostym, ljus och ljud mm.
- Ha förstått grunderna för skådespelarkonsten i relation till olika teorier och praxis
- Utvidgad förståelse för ensemble tankens betydelse för teaterutvecklingen
- Förståelse för olika synssätt på teatern.
 4   4 SP
DI17BS04

KulturkunskapStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- känna till och har förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper
- ha förståelse för samtidskulturen
- ha förståelse för kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext

Färdighet och förmåga:
- ha förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturellt utveckling
- kunna redovisa för teaterns och dramapedagogikens roll i samhälle
- ha förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna se rikedom och utmaningar i vårt föränderligt och mångkulturellt samhälle
- är motiverad att medgestalta framtidens samhälle
- kunna se på samhällets omständigheter på ett kritisk, analytiskt och konstruktivt sätt
   4 4 SP
Yrk

Yrkesstudier

96 SP
2130215 77 SP
DI17TE02

Grundutbildning i skådespeleriStuderanden skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna redogöra för de teoretiska grunderna i skådespelarkonsten på basen av den psyko-fysiska metoden
- kunna sätta sitt teoretiska kunnande i relation till sina konstnärliga erfarenheter

Färdighet och förmåga
- kunna analysera andras prestationer och ge feedback
- kunna planera och genomföra en egen undervisningshelhet inom ämnet
- kunna använda sig av alla nyckelbegrepp ur Stanislavskijs metod för att utveckla en bra scenisk gestaltning
- kunna använda sig av sitt emotionella minne
- tänka sig in i rollen och rollens situationen
- omsätta undertext i fysiska handlingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förstått att teater till största del inte består av texten, utan av allt som finns mellan raderna
10    10 SP
DI17TE01

Röst och textStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- känna till verktyg för att gestalta en text
- känna till olika vägar till textanalysen

Färdighet och förmåga
- kunna framföra olika textgenrer på ett intressant sätt
- kunna hålla publikens uppmärksamhet
- kunna medvetet använda sig av gestaltningsverktyg
- kunna hantera dubbelperspektivet (teknisk överblick - konstnärlig inlevelse)
- kunna analysera den egna utvecklingsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förståelse för vikten av kontakten till publiken
- ha förstått vikten av den egna inrehållningen i relation till texten
3    3 SP
DI17TE03

ScenteknikStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- ha förstått grunderna i ljusteknik
- ha förstått grunderna i ljudteknik
- ha förstått grunderna i smink

Färdighet och förmåga
- kunna fungera som ljustekniker i ett scenframställningsprojekt
- kunna planera en enkel ljusdesign för en föreställning
- kunna bygga upp alla nödvändiga element för ljudtekniken
- kunna planera och framställa ljud för en föreställning
- kunna följande sminktekniker: neutral sminkning, drag Queen, drag King, fantasimaskering, sår, rynkor och tatueringar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha insett vikten av säkerhet inom elteknik
- är medveten om ljusets och ljudets betydelse som teatertecken
- är medveten om vikten av hygien inom sminkning
- strävar efter att använda alla visuella och auditiva tecken som meningsskapande
4    4 SP
DI17TE06

Grundutbildning i skådespelarkonstStuderande skall efter avlagd kurs:

Kuknskap och förståelse:
- kunna motivera Viewpointsmetodens filosofi och teknik som en träning för sceniska utövare, för att bygga en ensemble och skapa rörelser för scenen
- kunna relatera den egna scennärvaron till principer för röstens och kroppens rörelser i förhållande till tid och rum och till ensemblen som helhet
- kunna sammanfatta grundläggande principer för röst och rörelse i rum/tid som basis för improvisation i grupp, par och individuellt

Färdighet och förmåga:
-kunna med hjälp av en scenisk vokabulär utveckla och genomföra träning och repetitionsarbete och samman skapa grundlag för föreställningar genom improvisation och komposition
- kunna genomföra träning med barn, ungdomar och vuxna med principer hämtad från Viewpoints vokabulären
- använda metoden för att skapa föreställningar
- kunna beskriva, analysera och reflektera över sceniska processer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Erfarenhet med ensamblearbetets betydelse för ett samarbete inom teaterarbetet, för att genomföra improvisatoriska processer och ha utvecklat principer för detta
- ha utvecklat mod till stor uttrycksregister
 6   6 SP
DI17TE04

Scenframställning 1Studeranden skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna motivera sina egna utvecklingsmål inom scenframställning
- kunna relatera den egna scennärvaron till barnpublikens reaktioner
- kunna sammanfatta grundläggande principer för barnteater

Färdighet och förmåga
- kunna identifiera, utveckla och genomföra aktiveringsmöjligheter av publiken
- kunna producera en barnteaterföreställning beaktande delområden scenografi, dräkter samt ljud och ljus
- kunna rekonstruera och analysera produktionsprocessen och processen av den egna utvecklingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt vikten av ett fungerande grupparbete inom teaterarbete och ha utvecklat arbetsprinciper för detta
- ha utvecklat mod till stort uttryck
- ha förstått grunderna i skådespelarkonst
4    4 SP
DI17TE05

Scenframställning 2Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna motivera sceniska lösningar som gjorts
- ha utvecklat en djupare förståelse för samspelet med teaterns teckensystem
- ha utvecklat en starkare medvetenhet om rumsanvändning
- ha kunskap om teaterproduktionens olika funktioner
- förstå vikten av praktisk och teoretisk fältforskning

Färdighet och förmåga
- kunna utveckla en psykologisk trovärdig rollkaraktär på basen av den psyko-fysiska metoden
- kunna använda de färdigheter som förvärvats under kursen "Grundutbildning i skådespel" och ha utvecklat dem vidare
- kan ta emot regissörens feedback och omsätta den i det sceniska arbetet
- kan praktiskt genomföra arbeten för minst två av följande delområden; scenografi, ljus, ljud, kläder, mask, rekvisita, marknadsföring
- kunna planera och genomföra en projektspecifik marknadsföring
- kunna ordna och genomföra en presskonferens

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förstå en teaterföreställning som en helhetsproduktion med dess olika aspekter som ger varandra mervärde
- försöka medvetet fokusera och koncentrera sig på spelpartnern och den sceniska situationen
- ta ansvar över det egna rollarbetet och andra delområden i produktionen
 10   10 SP
DI17TE07

Regi 1Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Förstå grundprinciperna av pjäsanalys
- Förstå betydelsen av att hitta det egna temat/uttrycket
- Känna till metoder för att fördjupa scenanalysen
- Ha inblick i regissörens mångfasetterade arbete
- Vara medveten om scenens geometri
- Ha förståelse för val av spelplats

Färdighet och förmåga
- Kunna utveckla en regiplan
- Kunna regissera en självvald scen
- Kunna använda sig av de olika tecknen för att förtydliga sitt egna budskap
- Kunna tänka i symboler
- Kunna utveckla meningsfulla uppvärmningar
- Kunna ge konkret feedback

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha börjat utveckla en personlig ledarskapsstil som regissör
- Ha förstått att teaterarbete är kommunikation
- Ha börjat utveckla sitt eget formspråk
 7   7 SP
DI17TE08

Dramaturgiskt skrivandeStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för olika dramaturgiska modeller

Förmåga och färdigheter:
- kunna identifiera texternas dramaturgiska modell
- kunna producera kortare prosa- och dramaturgiska texter
- ha vidareutvecklat sin skriftliga uttrycksförmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ha utvecklat en uppmärksamhet gentemot dramaturgiska modeller och deras möjligheter
 3   3 SP
DI17TE10

Scenframställning 4Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för ”fysisk teater”
- förstå flera olika sätt att bygga en relation mellan fysiska uttryck och text
- förstå olika sätt att artikulera handlingar, rummet och tid/rytm
- kunna redogöra för ”devicing”

Färdighet och förmåga:
- kunna jobba utgående från kroppen, ensam och i en grupp
- kunna bygga en roll utgående från fysiska handlingar
- kunna bygga rörelsematerial i en grupp utgående från ett valt tema
- kunna skapa symboler genom kroppen och rörelse
- kunna skapa en föreställning på basen av devicing
-
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förståelse för vikten av tydlig rörelse och klar användning av rummet
- ha förståelse för den fysiska teaters möjligheter
- ha förståelse för visuella symboler på scen
- ha förståelse för betydelsen av devising
  10  10 SP
DI17TE11

Mask och clownStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för olika mask- och clowntekniker
- förstå olika sätt att artikulera handlingar i relation till rum, tid och rytm
- Förstå dramaturgiska krav av mask- och clownsscener
- Förstå vikten av tydlig rörelse och klara riktningar i rummet

Färdighet och förmåga:
- kunna arbeta utgående från kroppen, ensam och i grupp
- kunna uttrycka känslor enbart med kroppen
- kunna utveckla mask- och clownscener
- kunna arbeta med olika masker
- ha utvecklat den egna clownen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kunna ge feedback för mask- och clownscener
- Ha utvecklad respekt för det fysiska arbetet
   5 5 SP
DI17TE12

Regi 2Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha fördjupad analysförmåga i arbete med en pjäs
- Ha fördjupad erfarenhet av tecknens samverkan inom teaterns teckensystem
- Känna till olika ”ingångsportar” till skådespelarna
- Förstå vikten av regissörens vision
- Förstå vikten av casting

Färdighet och förmåga
- Kunna regissera en föreställningshelhet
- Kunna koordinera alla delområden av en produktion
- Kunna leda olika skådespelare anpassad till deras individualitet
- Kunna följa sin vision och samtidigt visar öppenhet för idéer ur ensemblen
- Ha lärt sig olika metoder för att hålla skådespelarnas motivation
- Kunna skriva en detaljerad regiplan
- Kunna förmedla/verbalisera sina visioner till sina skådespelare på ett konkret sätt
- Kunna tillämpa alla delområden av en helhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha vidareutvecklat sitt personliga arbetssätt som regissör
- Ha insett styrkan av ensemblearbete
  8  8 SP
DI17TE09

Scenframställning 3Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Förstå syftet med ett TIU-projekt
- Känna till olika TIU-projekt och deras material
- Ha fördjupat sig i forskningen av projektets teman
- Kunskap om vad en turné innebär

Färdighet och förmåga:
- Kunna använda devising-metoden
- Kunna utveckla en konstnärlig föreställning utgående från pedagogiska målsättningar
- Kunna skriva ett manuskript för ett TIU-projekt
- Kunna förena dramakonventioner med föreställningens dramaturgi på ett fungerande sätt
- Kunna genomföra en turné

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Vara medveten om vikten av källforskning
- Ha tydliga pedagogiska målsättningar i det konstnärliga skapandet
- Sträva efter hög konstnärlig kvalitet för att skapa atmosfär för deltagarna
- Inse vikten av att kontinuerligt vidareutveckla föreställningen på basen av publikreaktioner
 4   4 SP
DI17TE13

Fysisk teaterStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för ”fysisk teater”
- förstå flera olika sätt att bygga en relation mellan fysiska uttryck och text
- förstå olika sätt att artikulera handlingar, rummet och tid/rytm

Färdighet och förmåga:
- kunna jobba utgående från kroppen, ensam och i en grupp
- kunna bygga en roll utgående från fysiska handlingar
- kunna bygga rörelsematerial i en grupp utgående från ett valt tema
- kunna skapa symboler genom kroppen och rörelse
-
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förståelse för vikten av tydlig rörelse och klar användning av utrymmet
- ha förståelse för det fysiska teaters möjligheter
- ha förståelse för visuella symboler på scen
  3   SP
784  19 SP
DI17RÖ01

Röst och rörelseStuderande skall efter avlgad kurs:

Kunskap och förståelse
- ha vidareutvecklat musklerna inom andningsbältet
- ha upptäckt sitt naturliga röstläge
- förstå sambandet mellan kroppshållningen, muskeltonus och röstkvaliteten
- förstå vikten av ekonomisk muskelanvändning
- förstå sambandet mellan avspänning, stöd och resonans

Färdighet och förmåga
- ökad kroppsmedvetenhet
- kunna använda andningstekniker som baserar sig på andningsbältet
- kunna utnyttja sina resonansutrymmen
- ha utvecklat musklerna i andningsbältet och ansatsröret
- kunna utveckla ett individuellt träningsprogram för rösten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt vikten av daglig träning
- ha förstått att inandningen sker passivt och bara är förberedelse för den aktiva utandningen
- ha utvecklat insikten att övningar akktid borde förknippas med "sinnliga bilder" eller sceniska situationer
3    3 SP
DI17RÖ02

Rörelse 1Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Kunna motivera sina egna utvecklingsmål
- Förstå vikten av uppvärmning
- Förstå sambandet mellan akrobatik, dans och skådespelarträning

Färdighet och förmåga:
- Kan utnyttja kroppens möjligheter och spontanitet i rörelser
- Kan grundrörelserna i akrobatik
- Kan utnyttja olika rörelsekvaliteter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Är medveten om den egna kroppen, dess möjligheter och gränser
- Förstår vikten av att jämföra sig med sina egna prestationer, inte med andras
4    4 SP
DI17RÖ03

Rörelse 2Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- Ha en utvidgad kännedom om möjliga akrobatiska rörelser
- Ha en djupare förståelse för kroppen i relation till rummet
- Ha en utvecklad förståelse för dynamikens betydelse

Färdighet och förmåga:
- Ha en ökad förmåga i styrka och smidighet
- Kunna sätta in akrobatiska rörelser i ett meningsfullt sceniskt sammanhang
- Kunna omsätta korta tematiska uppgifter till rörelser i rummet
- Kunna skapa och genomföra kortare koreografiska uppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ta ansvar för den egna kroppen
- Förstå möjligheterna genom att även arbeta med begränsningar
 4   4 SP
DI17RÖ04

Rörelse 3Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till grunderna i parakrobatik
- Ha kunskap om metoder i dansimprovisation
- Ha kunskap om tekniken att lyfta

Färdighet och förmåga:
- Kunna genomföra akrobatiska rörelser i par
- Kunna genomföra kontaktimprovisation med akrobatiska element
- Kunna utveckla och genomföra parakrobatik i ett sceniskt sammanhang
- Ha utvecklat den tekniska kvaliteten i rörelserna
- Kunna dansa till en koreografi med högre svårighetsgrad
- Ha ökad kroppslig kreativitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Utvecklat tillit till den egna kroppens möjligheter och uttrycksförmåga
 4   4 SP
DI17RÖ05

Rörelse 4Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till grundförutsättningarna för säker stagefighting
- Kunna värdera akrobatikens och dansens betydelse för utbildningar inom teaterfältet
- Kunna identifiera olika dansstilar
- Kunna relatera dansstilar till musikstilar

Färdighet och förmåga:
- Kunna grunderna i stagefighting
- Kunna reagera på partnerns impulser och därmed improvisera fighter
- Kunna göra koreograf till och genomföra en enklare stagefighting-scen
- Ha ytterligare utvecklat sin akrobatiska förmåga
- Kunna genomföra en kort dansteaterföreställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat en hög medvetenhet om säkerhet inom rörelseundervisning
  4  4 SP

Pedagogiska studier för Dramainstruktörer

52 SP
Ges i samarbete med Åbo Akademi
20    20 SP
MS17PD01

Tillämpad pedagogik och samhällsutvecklingStuderande skall:

- precisera den tillämpade pedagogiken som ett vetenskapsområde

- förstå målfrågornas betydelse för fostran, undervisning och utbildning

- förstå pedagogikens roll i relation till samhällsutvecklingen

- förstå utbildningens funktion för utvecklingen av kultur och samhälle

- förstå betydelsen av en jämlikhetsbefrämjande pedagogik och undervisning
1
5    5 SP
MS17PD02

Pedagogisk psykologi 1Studerande skall

- kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier

- kunna beskriva och argumentera utgående från centrala psykologiska teorier om lärande

- kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skola samt andra utbildnings- och organisationssammanhang

- ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv
1
5    5 SP
MS17PD03

Förskole- och nybörjarundervisningStuderande skall

- känna till huvuddragen i utvecklingen hos barn i åldern 6-8 år

- kunna redogöra för förskolans organisering i Finland

- kunna analysera och diskutera vad läroplanerna för förskole- och nybörjarundervisning anför rörande lärande, pedagogisk miljö, helhetssyn på lärandeinnehåll, kreativitet, metoder, utvärdering, bedömning och samverkan mellan hem, förskola och skola

- kunna reflektera över lek och barns erfarenheter som en grund för lärande

- kunna redogöra för huvudprinciperna i stödandet av läs- och skrivutveckling
1
5    5 SP
MS17PD04

Didaktik IEfter genomgången kurs förväntas studerande uppvisa grundläggande kunskap om undervisning och lärande genom att

- redovisa för didaktiska grundfrågor i planeringen av undervisning

- använda läroplanen som grund för lärararbete

- reflektera över lagstiftning som grund för läraruppdraget

- beskriva och analysera lärararbetets komplexitet

- observera, beskriva och reflektera över lärararbetet vid en fältskola

- identifiera och analysera pedagogisk användning av medier i undervisning

- kunna använda sin praktikmapp för dokumentation av praktiker
1
5    5 SP
 17510 32 SP
DI17PD05

Ämnespedagogik med fokus på drama: Konventioner och arbetssättStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om och kan identifiera dramapedagogikens genrer och konventioner
- Ha utvecklat dramaturgiskt tänkande i utvecklandet av ett dramaförlopp
- Förmå identifiera skillnaden mellan processorienterad samt produktorienterad dramaundervisning

Färdighet och förmåga
- Kunna använda och utveckla dramakonventioner i olika dramaförlopp
- Kunna planera, utarbeta och utföra ett processdrama

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat en grundförståelse för dramapedagogikens möjligheter
- Kunna reflektera över lek, kreativitet och barns erfarenheter som en grund för lärande
 4   4 SP
DI17PD06

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på barn och unga: Undervisningsövning 1Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap i ledarskap
- Ha kunskap i gruppdynamiska processer
- Kunna föra diskussion kring dramapedagogikens komplexitet
- Ha utvecklat förmåga att göra pedagogisk-didaktiska reflektioner och analyser

Färdighet och förmåga
- Kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera ett dramaförlopp
- Kunna välja ut ändamålsenligt material
- Kunna omsätta pedagogisk teori till konkret handling
- Kunna utveckla dramaundervisning enligt beställarens önskemål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kunna anpassa sig till uppdragsgivarens regler och förhållningssätt
- Kunna argumentera för dramapedagogikens specifika pedagogiska principer
 5   5 SP
DI17PD07

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 1Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kännedom om olika ledarskaps-/registilar
- Kunna beskriva vad som påverkar en fungerande relation mellan ledaren/regissören och deltagaren/skådespelaren
- Kunna definiera ledarens/regissörens ansvarsområde
- Kunna beskriva ledarskapets betydelse för kvalitet
- Ha kunskap om kommunikation och inlärningsmönster

Färdighet och förmåga
- Kunna motivera sig själv och andra
- Kunna ge konkret feedback och feedforward
- Kunna analysera sin egen ledarroll och formulera personliga utvecklingsmål
-
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ställa gruppen och deltagarnas behov i centrum
- vara medveten om vikten av en harmonisk arbetsatmosfär för kreativt skapande
- Sätta vikt på fungerande interagerande i gruppen
 3   3 SP
DI17PD08

Ämnespedagogik med fokus på tillämpad teater, ungdomar och vuxna (TUI)Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till exempel på olika TIU-projekt
- Ha kunskap om devising-metoden
- Ha förståelse för syftet med TIU-projekt
- Förstå vikten av att skapa rätt atmosfär för deltagarna

Färdighet och förmåga:
- Kunna planera och genomföra ett TIU-projekt, från idé till föreställning
- Kunna genomföra källforskning
- Kunna agera såväl som skådespelare som regissör
- Kunna arbeta med devising-metoden
- Kunna förena dramakonventioner på ett fungerande sätt med det dramaturgiska förloppet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Vara medveten om vikten av källforskning
- Ha tydliga pedagogiska målsättningar i relation till temat
- Sträva efter hög konstnärlig kreativitet
- Inse vikten av att ständigt vidareutveckla projektet på basen av publikreaktioner
 5   5 SP
DI17PD09

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 2Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Kunna se den enskilda människan och dess behov
- Ha flyttat fokus bort från sig själv till skådespelarna/eleverna
- Ha en praktisk och teoretisk förståelse för teaterundervisning på olika nivåer
- Ha en utökad kunskap om gruppdynamik
- Kunna förklara teorin om biologiskt ledarskap

Färdighet och förmåga
- Kunna planera repetitioner/lektioner med en fungerande dramaturgisk båge
- Kunna planera tidsenligt, innehållsenligt och realistiskt på basen av de givna omständigheterna
- Kunna vara flexibel och medvetet använda och utveckla alternativa sätt att leda övningar
- Kunna integrera teori och praktik i det pedagogiska tänkandet
- Ha en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken som scenkonstpedagog

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat större säkerhet i sitt uppträdande och i presenterandet av sin idéer
- Se varje människa, varje funktion och varje roll som en viktig del av helheten
- Ha en ökad förståelse för ledarskapet etiska och sociala dimensioner
- Förstå betydelsen av kollegial samverkan för utvecklingen av scenkonst, tillämpad teater och dramaverksamhet
  5  5 SP
DI17PD10

Ämnespedagogik med fokus på publikarbeteStuderande skall efter avlagd kurs:

kunskap och förståelse:
- Förstå vilka fördelar och synergieffekter ett publikarbete genererar för såväl publiken som för konstformen
- Känna till och kunna återberätta olika exempel på genomförda publikarbeten inom Norden och Europa
- Kartlägga publikarbetarens arbetsfält

Färdigheter och förmåga:
- Kunna producera och genomföra ett publikarbete som bygger på dramapedagogiska metoder, i anknytning till en teater eller en annan instution
- Besitta verktyg och former för att deltagaren (publiken) i ett publikarbete ges möjlighet att lära känna konstformen på ett djupare plan, sänka tröskeln mellan scen och salong
- Kunna ge deltagaren ny förståelse, insikter och specifik terminologi vilket ger deltagaren möjlighet att kommunicera och reflektera över sin konstupplevelse.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kunna möta publiken på ett naturligt, avspänt, pedagogiskt och ödmjukt förhållningssätt.
   5 5 SP
DI17PD11

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på specialgrupper: Undervisningsövning 2Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- kunna förklara en stor repertoar av dramakonventioner
- ha förståelse för vikten av dramaverksamhet i samhället
- kunna förklara olika former av tillämpad teater
- kunna kommunicera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ
- ha ytterligare kunskap om principer för ledarskap och gruppdynamik

Färdighet och förmåga:
- kunna försvara drama- och teaterpedagogikens roll i samhället
- kunna självständigt leda en grupp
- kunna självständigt planera teater- och dramaverksamhet enligt uppdragsgivarens önskemål
- kunna adaptera sig till olika arbetsplatser
- kunna försvara sitt personliga arbetssätt
- kunna använda olika metoder av dramaverksamhet och tillämpad teater

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha en ökad förståelse för lärarskapets etiska och sociala dimensioner
- vara medveten om att åldern av deltagarna i drama och teater har mindre betydelse än i de flesta andra ämnen
   5 5 SP
Val

Valfria studier

12 SP
   12 12 SP
   3 3 SP
   3 3 SP

Valfri kurs 3Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
   3 3 SP

Valfri kurs 4Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
   3 3 SP
Pra

Praktik

35 SP
5 30  35 SP
Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
MS17PR01

Praktik 1Efter genomgången praktik förväntas den studerande

- ha fått en inblick i allmän pedagogisk verksamhet i praktiken

- systematiskt kunna observera, beskriva och redogöra för olika dimensioner av skolans verksamhet

- i samråd med studiekamrat och handledare kunna reflektera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
5    5 SP
DI17PR02

Praktik 2Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
  10  10 SP
DI17PR03

Praktik 3Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
  10  10 SP
DI17PR04

Praktik 4Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
  10  10 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
   15 15 SP
- Lärdomsprovet är uppdelat i
- DEL A: En konstnärlig eller konstpedagogisk del
- DEL B: En skriftlig del
- Studerande har rätt till 14 timmar handledning
DI17EX

ExamensarbeteDEL A kan vara:

- Regiarbete inom ett högskoleprojekt, en sommarteater, amatörteater, skolpjäs eller dylikt.
- Rollarbete vid en professionell teater eller i ett examensprojekt
- Publikarbete
- Workshop i dramapedagogik (utveckling av och förverkligande)
- Performance
- TV-program
- Radioprogram

DEL B:
Är en skriftlig uppsats som beskriver och analyserar en eller flera aspekter av det konstnärliga eller konstpedagogiska arbetet. I uppsatsen skall de egna erfarenheterna framföras i en teoretisk diskussion där de valda aspekterna belyses i relation till tidigare forskning eller etablerade teorier och metoder.

Uppsatsens omfattning är ca 20 sidor text (min. 10 sidor).
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen