Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

Dramainstruktör (YH) (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Dramainstruktör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

30 SP
UOKUÖ10AS63 6 15 SP
MS171IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande
• känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil
• reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
• känner till undersökningsprocessen
• kan söka och kritiskt värdera information
• kan planera, genomföra och evaluera processer
• kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
• kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
3    3 SP
YH10SV01

SvenskaStuderande
• kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
• känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
• är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
• med finska som skolbildningsspråk skall uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt YH lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
YH10FI01

FinskaStuderande
• kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
• behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
• skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
 3   3 SP
YH10EN01

EngelskaStuderande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
• förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt
• är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
   3 3 SP
UOKUÖ10FM01

ForskningsmetodikStuderande
• utvecklar ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känner till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulerar självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumenterar och kritiskt granskar metoder och forskningsresultat inom respektive område
   3 3 SP
44 7 15 SP
DI17BS01

Leken som teaterns grundStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om lekteorin
- Förstå vilka pedagogiska och gruppdynamiska mål kan uppnås via lekar
- Förstå lekens betydelse för teaterträning

Färdighet och förmåga
- kan identifiera lekarnas pedagogiska syfte
- kan planera målmedvetna uppvärmningsprogram och workshoppar
- kan modifiera lekarna för respektive målsättning
- behärska en stor repertoar av lekar
- kan förklara lekarnas regler på ett tydligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt den egna lekfullheten
- förstå relationen mellan lek och teater
- ha upptäckt vikten av lekverksamhet för etablering av en grupp
4    4 SP
DI17BS03

FöretagsamhetStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Känna till olika verksamhetsmodeller
- Känna till olika fonder och stiftelser samt deras verksamhetsområde
- Känna till marknadsföringsmöjligheter för den egna verksamheten

Färdighet och förmåga
- Kunna skriva ansökningar, göra budget och redovisningar
- Kunna genomföra en presskonferens
- Kunna planera och genomföra en teaterfestival

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat motivationen att grunda ett eget företag
- Ha insett vikten av nätverk och börjat aktivt bygga upp ett
   3 3 SP
DI17BS02

Teater -och dramahistoriaStuderande skall efter avlagd kurs

Kunskap och förståelse
- Kunna relatera sin kunskap till samhällsutveckling och kulturhistoria
- Kunna relatera sin kunskap till den egna utbildningens teater och dramapedagogik
- Kunna inhämta och använda sig av bakgrunds- och referensmaterial.

Färdighet och förmåga
- Kunna placera sig i teaterns historia och utveckling.
- Ha kunskaper om olika skådespelarteorier, teaterformer- och traditioner
- Kunna förstå teaterhistorien utifrån historiska, estetiska, sociala och politiska perspektiv
- Kunna applicera denna kunskap på egen undervisning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Använda teaterhistoria för att utöka den egna repertoaren när man skapar föreställningar
- Kunna beskriva, analysera och reflektera över teaterhistoriska processer och teorier kring olika delområden; skådespelarkonst, regi, scenografi, kostym, ljus och ljud mm.
- Ha förstått grunderna för skådespelarkonsten i relation till olika teorier och praxis
- Utvidgad förståelse för ensemble tankens betydelse för teaterutvecklingen
- Förståelse för olika synssätt på teatern.
 4   4 SP
DI17BS04

KulturkunskapStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- känna till och har förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper
- ha förståelse för samtidskulturen
- ha förståelse för kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext

Färdighet och förmåga:
- ha förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturellt utveckling
- kunna redovisa för teaterns och dramapedagogikens roll i samhälle
- ha förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna se rikedom och utmaningar i vårt föränderligt och mångkulturellt samhälle
- är motiverad att medgestalta framtidens samhälle
- kunna se på samhällets omständigheter på ett kritisk, analytiskt och konstruktivt sätt
   4 4 SP
Yrk

Yrkesstudier

96 SP
2130215 77 SP
DI17TE02

Grundutbildning i skådespeleriStuderanden skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna redogöra för de teoretiska grunderna i skådespelarkonsten på basen av den psyko-fysiska metoden
- kunna sätta sitt teoretiska kunnande i relation till sina konstnärliga erfarenheter

Färdighet och förmåga
- kunna analysera andras prestationer och ge feedback
- kunna planera och genomföra en egen undervisningshelhet inom ämnet
- kunna använda sig av alla nyckelbegrepp ur Stanislavskijs metod för att utveckla en bra scenisk gestaltning
- kunna använda sig av sitt emotionella minne
- tänka sig in i rollen och rollens situationen
- omsätta undertext i fysiska handlingar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förstått att teater till största del inte består av texten, utan av allt som finns mellan raderna
10    10 SP
DI17TE01

Röst och textStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- känna till verktyg för att gestalta en text
- känna till olika vägar till textanalysen

Färdighet och förmåga
- kunna framföra olika textgenrer på ett intressant sätt
- kunna hålla publikens uppmärksamhet
- kunna medvetet använda sig av gestaltningsverktyg
- kunna hantera dubbelperspektivet (teknisk överblick - konstnärlig inlevelse)
- kunna analysera den egna utvecklingsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förståelse för vikten av kontakten till publiken
- ha förstått vikten av den egna inrehållningen i relation till texten
3    3 SP
DI17TE03

ScenteknikStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- ha förstått grunderna i ljusteknik
- ha förstått grunderna i ljudteknik
- ha förstått grunderna i smink

Färdighet och förmåga
- kunna fungera som ljustekniker i ett scenframställningsprojekt
- kunna planera en enkel ljusdesign för en föreställning
- kunna bygga upp alla nödvändiga element för ljudtekniken
- kunna planera och framställa ljud för en föreställning
- kunna följande sminktekniker: neutral sminkning, drag Queen, drag King, fantasimaskering, sår, rynkor och tatueringar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha insett vikten av säkerhet inom elteknik
- är medveten om ljusets och ljudets betydelse som teatertecken
- är medveten om vikten av hygien inom sminkning
- strävar efter att använda alla visuella och auditiva tecken som meningsskapande
4    4 SP
DI17TE06

Grundutbildning i skådespelarkonstStuderande skall efter avlagd kurs:

Kuknskap och förståelse:
- kunna motivera Viewpointsmetodens filosofi och teknik som en träning för sceniska utövare, för att bygga en ensemble och skapa rörelser för scenen
- kunna relatera den egna scennärvaron till principer för röstens och kroppens rörelser i förhållande till tid och rum och till ensemblen som helhet
- kunna sammanfatta grundläggande principer för röst och rörelse i rum/tid som basis för improvisation i grupp, par och individuellt

Färdighet och förmåga:
-kunna med hjälp av en scenisk vokabulär utveckla och genomföra träning och repetitionsarbete och samman skapa grundlag för föreställningar genom improvisation och komposition
- kunna genomföra träning med barn, ungdomar och vuxna med principer hämtad från Viewpoints vokabulären
- använda metoden för att skapa föreställningar
- kunna beskriva, analysera och reflektera över sceniska processer

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Erfarenhet med ensamblearbetets betydelse för ett samarbete inom teaterarbetet, för att genomföra improvisatoriska processer och ha utvecklat principer för detta
- ha utvecklat mod till stor uttrycksregister
 6   6 SP
DI17TE04

Scenframställning 1Studeranden skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna motivera sina egna utvecklingsmål inom scenframställning
- kunna relatera den egna scennärvaron till barnpublikens reaktioner
- kunna sammanfatta grundläggande principer för barnteater

Färdighet och förmåga
- kunna identifiera, utveckla och genomföra aktiveringsmöjligheter av publiken
- kunna producera en barnteaterföreställning beaktande delområden scenografi, dräkter samt ljud och ljus
- kunna rekonstruera och analysera produktionsprocessen och processen av den egna utvecklingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt vikten av ett fungerande grupparbete inom teaterarbete och ha utvecklat arbetsprinciper för detta
- ha utvecklat mod till stort uttryck
- ha förstått grunderna i skådespelarkonst
4    4 SP
DI17TE05

Scenframställning 2Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- kunna motivera sceniska lösningar som gjorts
- ha utvecklat en djupare förståelse för samspelet med teaterns teckensystem
- ha utvecklat en starkare medvetenhet om rumsanvändning
- ha kunskap om teaterproduktionens olika funktioner
- förstå vikten av praktisk och teoretisk fältforskning

Färdighet och förmåga
- kunna utveckla en psykologisk trovärdig rollkaraktär på basen av den psyko-fysiska metoden
- kunna använda de färdigheter som förvärvats under kursen "Grundutbildning i skådespel" och ha utvecklat dem vidare
- kan ta emot regissörens feedback och omsätta den i det sceniska arbetet
- kan praktiskt genomföra arbeten för minst två av följande delområden; scenografi, ljus, ljud, kläder, mask, rekvisita, marknadsföring
- kunna planera och genomföra en projektspecifik marknadsföring
- kunna ordna och genomföra en presskonferens

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- förstå en teaterföreställning som en helhetsproduktion med dess olika aspekter som ger varandra mervärde
- försöka medvetet fokusera och koncentrera sig på spelpartnern och den sceniska situationen
- ta ansvar över det egna rollarbetet och andra delområden i produktionen
 10   10 SP
DI17TE07

Regi 1Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Förstå grundprinciperna av pjäsanalys
- Förstå betydelsen av att hitta det egna temat/uttrycket
- Känna till metoder för att fördjupa scenanalysen
- Ha inblick i regissörens mångfasetterade arbete
- Vara medveten om scenens geometri
- Ha förståelse för val av spelplats

Färdighet och förmåga
- Kunna utveckla en regiplan
- Kunna regissera en självvald scen
- Kunna använda sig av de olika tecknen för att förtydliga sitt egna budskap
- Kunna tänka i symboler
- Kunna utveckla meningsfulla uppvärmningar
- Kunna ge konkret feedback

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha börjat utveckla en personlig ledarskapsstil som regissör
- Ha förstått att teaterarbete är kommunikation
- Ha börjat utveckla sitt eget formspråk
 7   7 SP
DI17TE08

Dramaturgiskt skrivandeStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för olika dramaturgiska modeller

Förmåga och färdigheter:
- kunna identifiera texternas dramaturgiska modell
- kunna producera kortare prosa- och dramaturgiska texter
- ha vidareutvecklat sin skriftliga uttrycksförmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- ha utvecklat en uppmärksamhet gentemot dramaturgiska modeller och deras möjligheter
 3   3 SP
DI17TE10

Scenframställning 4Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för ”fysisk teater”
- förstå flera olika sätt att bygga en relation mellan fysiska uttryck och text
- förstå olika sätt att artikulera handlingar, rummet och tid/rytm
- kunna redogöra för ”devicing”

Färdighet och förmåga:
- kunna jobba utgående från kroppen, ensam och i en grupp
- kunna bygga en roll utgående från fysiska handlingar
- kunna bygga rörelsematerial i en grupp utgående från ett valt tema
- kunna skapa symboler genom kroppen och rörelse
- kunna skapa en föreställning på basen av devicing
-
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förståelse för vikten av tydlig rörelse och klar användning av rummet
- ha förståelse för den fysiska teaters möjligheter
- ha förståelse för visuella symboler på scen
- ha förståelse för betydelsen av devising
  10  10 SP
DI17TE11

Mask och clownStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för olika mask- och clowntekniker
- förstå olika sätt att artikulera handlingar i relation till rum, tid och rytm
- Förstå dramaturgiska krav av mask- och clownsscener
- Förstå vikten av tydlig rörelse och klara riktningar i rummet

Färdighet och förmåga:
- kunna arbeta utgående från kroppen, ensam och i grupp
- kunna uttrycka känslor enbart med kroppen
- kunna utveckla mask- och clownscener
- kunna arbeta med olika masker
- ha utvecklat den egna clownen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kunna ge feedback för mask- och clownscener
- Ha utvecklad respekt för det fysiska arbetet
   5 5 SP
DI17TE12

Regi 2Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha fördjupad analysförmåga i arbete med en pjäs
- Ha fördjupad erfarenhet av tecknens samverkan inom teaterns teckensystem
- Känna till olika ”ingångsportar” till skådespelarna
- Förstå vikten av regissörens vision
- Förstå vikten av casting

Färdighet och förmåga
- Kunna regissera en föreställningshelhet
- Kunna koordinera alla delområden av en produktion
- Kunna leda olika skådespelare anpassad till deras individualitet
- Kunna följa sin vision och samtidigt visar öppenhet för idéer ur ensemblen
- Ha lärt sig olika metoder för att hålla skådespelarnas motivation
- Kunna skriva en detaljerad regiplan
- Kunna förmedla/verbalisera sina visioner till sina skådespelare på ett konkret sätt
- Kunna tillämpa alla delområden av en helhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha vidareutvecklat sitt personliga arbetssätt som regissör
- Ha insett styrkan av ensemblearbete
  8  8 SP
DI17TE09

Scenframställning 3Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Förstå syftet med ett TIU-projekt
- Känna till olika TIU-projekt och deras material
- Ha fördjupat sig i forskningen av projektets teman
- Kunskap om vad en turné innebär

Färdighet och förmåga:
- Kunna använda devising-metoden
- Kunna utveckla en konstnärlig föreställning utgående från pedagogiska målsättningar
- Kunna skriva ett manuskript för ett TIU-projekt
- Kunna förena dramakonventioner med föreställningens dramaturgi på ett fungerande sätt
- Kunna genomföra en turné

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Vara medveten om vikten av källforskning
- Ha tydliga pedagogiska målsättningar i det konstnärliga skapandet
- Sträva efter hög konstnärlig kvalitet för att skapa atmosfär för deltagarna
- Inse vikten av att kontinuerligt vidareutveckla föreställningen på basen av publikreaktioner
 4   4 SP
DI17TE13

Fysisk teaterStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- kunna redogöra för ”fysisk teater”
- förstå flera olika sätt att bygga en relation mellan fysiska uttryck och text
- förstå olika sätt att artikulera handlingar, rummet och tid/rytm

Färdighet och förmåga:
- kunna jobba utgående från kroppen, ensam och i en grupp
- kunna bygga en roll utgående från fysiska handlingar
- kunna bygga rörelsematerial i en grupp utgående från ett valt tema
- kunna skapa symboler genom kroppen och rörelse
-
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha förståelse för vikten av tydlig rörelse och klar användning av utrymmet
- ha förståelse för det fysiska teaters möjligheter
- ha förståelse för visuella symboler på scen
  3   SP
784  19 SP
DI17RÖ01

Röst och rörelseStuderande skall efter avlgad kurs:

Kunskap och förståelse
- ha vidareutvecklat musklerna inom andningsbältet
- ha upptäckt sitt naturliga röstläge
- förstå sambandet mellan kroppshållningen, muskeltonus och röstkvaliteten
- förstå vikten av ekonomisk muskelanvändning
- förstå sambandet mellan avspänning, stöd och resonans

Färdighet och förmåga
- ökad kroppsmedvetenhet
- kunna använda andningstekniker som baserar sig på andningsbältet
- kunna utnyttja sina resonansutrymmen
- ha utvecklat musklerna i andningsbältet och ansatsröret
- kunna utveckla ett individuellt träningsprogram för rösten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha upptäckt vikten av daglig träning
- ha förstått att inandningen sker passivt och bara är förberedelse för den aktiva utandningen
- ha utvecklat insikten att övningar akktid borde förknippas med "sinnliga bilder" eller sceniska situationer
3    3 SP
DI17RÖ02

Rörelse 1Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Kunna motivera sina egna utvecklingsmål
- Förstå vikten av uppvärmning
- Förstå sambandet mellan akrobatik, dans och skådespelarträning

Färdighet och förmåga:
- Kan utnyttja kroppens möjligheter och spontanitet i rörelser
- Kan grundrörelserna i akrobatik
- Kan utnyttja olika rörelsekvaliteter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Är medveten om den egna kroppen, dess möjligheter och gränser
- Förstår vikten av att jämföra sig med sina egna prestationer, inte med andras
4    4 SP
DI17RÖ03

Rörelse 2Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- Ha en utvidgad kännedom om möjliga akrobatiska rörelser
- Ha en djupare förståelse för kroppen i relation till rummet
- Ha en utvecklad förståelse för dynamikens betydelse

Färdighet och förmåga:
- Ha en ökad förmåga i styrka och smidighet
- Kunna sätta in akrobatiska rörelser i ett meningsfullt sceniskt sammanhang
- Kunna omsätta korta tematiska uppgifter till rörelser i rummet
- Kunna skapa och genomföra kortare koreografiska uppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ta ansvar för den egna kroppen
- Förstå möjligheterna genom att även arbeta med begränsningar
 4   4 SP
DI17RÖ04

Rörelse 3Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till grunderna i parakrobatik
- Ha kunskap om metoder i dansimprovisation
- Ha kunskap om tekniken att lyfta

Färdighet och förmåga:
- Kunna genomföra akrobatiska rörelser i par
- Kunna genomföra kontaktimprovisation med akrobatiska element
- Kunna utveckla och genomföra parakrobatik i ett sceniskt sammanhang
- Ha utvecklat den tekniska kvaliteten i rörelserna
- Kunna dansa till en koreografi med högre svårighetsgrad
- Ha ökad kroppslig kreativitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Utvecklat tillit till den egna kroppens möjligheter och uttrycksförmåga
 4   4 SP
DI17RÖ05

Rörelse 4Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till grundförutsättningarna för säker stagefighting
- Kunna värdera akrobatikens och dansens betydelse för utbildningar inom teaterfältet
- Kunna identifiera olika dansstilar
- Kunna relatera dansstilar till musikstilar

Färdighet och förmåga:
- Kunna grunderna i stagefighting
- Kunna reagera på partnerns impulser och därmed improvisera fighter
- Kunna göra koreograf till och genomföra en enklare stagefighting-scen
- Ha ytterligare utvecklat sin akrobatiska förmåga
- Kunna genomföra en kort dansteaterföreställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat en hög medvetenhet om säkerhet inom rörelseundervisning
  4  4 SP

Pedagogiska studier för Dramainstruktörer

52 SP
20    20 SP
MS17PD01

Tillämpad pedagogik och samhällsutvecklingStuderande skall:

- precisera den tillämpade pedagogiken som ett vetenskapsområde

- förstå målfrågornas betydelse för fostran, undervisning och utbildning

- förstå pedagogikens roll i relation till samhällsutvecklingen

- förstå utbildningens funktion för utvecklingen av kultur och samhälle

- förstå betydelsen av en jämlikhetsbefrämjande pedagogik och undervisning
1
5    5 SP
MS17PD02

Pedagogisk psykologi 1Studerande skall

- kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier

- kunna beskriva och argumentera utgående från centrala psykologiska teorier om lärande

- kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skola samt andra utbildnings- och organisationssammanhang

- ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv
1
5    5 SP
MS17PD03

Förskole- och nybörjarundervisningStuderande skall

- känna till huvuddragen i utvecklingen hos barn i åldern 6-8 år

- kunna redogöra för förskolans organisering i Finland

- kunna analysera och diskutera vad läroplanerna för förskole- och nybörjarundervisning anför rörande lärande, pedagogisk miljö, helhetssyn på lärandeinnehåll, kreativitet, metoder, utvärdering, bedömning och samverkan mellan hem, förskola och skola

- kunna reflektera över lek och barns erfarenheter som en grund för lärande

- kunna redogöra för huvudprinciperna i stödandet av läs- och skrivutveckling
1
5    5 SP
MS17PD04

Didaktik IEfter genomgången kurs förväntas studerande uppvisa grundläggande kunskap om undervisning och lärande genom att

- redovisa för didaktiska grundfrågor i planeringen av undervisning

- använda läroplanen som grund för lärararbete

- reflektera över lagstiftning som grund för läraruppdraget

- beskriva och analysera lärararbetets komplexitet

- observera, beskriva och reflektera över lärararbetet vid en fältskola

- identifiera och analysera pedagogisk användning av medier i undervisning

- kunna använda sin praktikmapp för dokumentation av praktiker
1
5    5 SP
 17510 32 SP
DI17PD05

Ämnespedagogik med fokus på drama: Konventioner och arbetssättStuderande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om och kan identifiera dramapedagogikens genrer och konventioner
- Ha utvecklat dramaturgiskt tänkande i utvecklandet av ett dramaförlopp
- Förmå identifiera skillnaden mellan processorienterad samt produktorienterad dramaundervisning

Färdighet och förmåga
- Kunna använda och utveckla dramakonventioner i olika dramaförlopp
- Kunna planera, utarbeta och utföra ett processdrama

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat en grundförståelse för dramapedagogikens möjligheter
- Kunna reflektera över lek, kreativitet och barns erfarenheter som en grund för lärande
 4   4 SP
DI17PD06

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på barn och unga: Undervisningsövning 1Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap i ledarskap
- Ha kunskap i gruppdynamiska processer
- Kunna föra diskussion kring dramapedagogikens komplexitet
- Ha utvecklat förmåga att göra pedagogisk-didaktiska reflektioner och analyser

Färdighet och förmåga
- Kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera ett dramaförlopp
- Kunna välja ut ändamålsenligt material
- Kunna omsätta pedagogisk teori till konkret handling
- Kunna utveckla dramaundervisning enligt beställarens önskemål

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Kunna anpassa sig till uppdragsgivarens regler och förhållningssätt
- Kunna argumentera för dramapedagogikens specifika pedagogiska principer
 5   5 SP
DI17PD07

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 1Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kännedom om olika ledarskaps-/registilar
- Kunna beskriva vad som påverkar en fungerande relation mellan ledaren/regissören och deltagaren/skådespelaren
- Kunna definiera ledarens/regissörens ansvarsområde
- Kunna beskriva ledarskapets betydelse för kvalitet
- Ha kunskap om kommunikation och inlärningsmönster

Färdighet och förmåga
- Kunna motivera sig själv och andra
- Kunna ge konkret feedback och feedforward
- Kunna analysera sin egen ledarroll och formulera personliga utvecklingsmål
-
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ställa gruppen och deltagarnas behov i centrum
- vara medveten om vikten av en harmonisk arbetsatmosfär för kreativt skapande
- Sätta vikt på fungerande interagerande i gruppen
 3   3 SP
DI17PD08

Ämnespedagogik med fokus på tillämpad teater, ungdomar och vuxna (TUI)Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse:
- Känna till exempel på olika TIU-projekt
- Ha kunskap om devising-metoden
- Ha förståelse för syftet med TIU-projekt
- Förstå vikten av att skapa rätt atmosfär för deltagarna

Färdighet och förmåga:
- Kunna planera och genomföra ett TIU-projekt, från idé till föreställning
- Kunna genomföra källforskning
- Kunna agera såväl som skådespelare som regissör
- Kunna arbeta med devising-metoden
- Kunna förena dramakonventioner på ett fungerande sätt med det dramaturgiska förloppet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Vara medveten om vikten av källforskning
- Ha tydliga pedagogiska målsättningar i relation till temat
- Sträva efter hög konstnärlig kreativitet
- Inse vikten av att ständigt vidareutveckla projektet på basen av publikreaktioner
 5   5 SP
DI17PD09

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på professionell teater: Konstnärligt ledarskap 2Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Kunna se den enskilda människan och dess behov
- Ha flyttat fokus bort från sig själv till skådespelarna/eleverna
- Ha en praktisk och teoretisk förståelse för teaterundervisning på olika nivåer
- Ha en utökad kunskap om gruppdynamik
- Kunna förklara teorin om biologiskt ledarskap

Färdighet och förmåga
- Kunna planera repetitioner/lektioner med en fungerande dramaturgisk båge
- Kunna planera tidsenligt, innehållsenligt och realistiskt på basen av de givna omständigheterna
- Kunna vara flexibel och medvetet använda och utveckla alternativa sätt att leda övningar
- Kunna integrera teori och praktik i det pedagogiska tänkandet
- Ha en ökad analytisk medvetenhet om sin förmåga att värdera, ifrågasätta och förändra den egna yrkespraktiken som scenkonstpedagog

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha utvecklat större säkerhet i sitt uppträdande och i presenterandet av sin idéer
- Se varje människa, varje funktion och varje roll som en viktig del av helheten
- Ha en ökad förståelse för ledarskapet etiska och sociala dimensioner
- Förstå betydelsen av kollegial samverkan för utvecklingen av scenkonst, tillämpad teater och dramaverksamhet
  5  5 SP
DI17PD10

Ämnespedagogik med fokus på publikarbeteStuderande skall efter avlagd kurs:

kunskap och förståelse:
- Förstå vilka fördelar och synergieffekter ett publikarbete genererar för såväl publiken som för konstformen
- Känna till och kunna återberätta olika exempel på genomförda publikarbeten inom Norden och Europa
- Kartlägga publikarbetarens arbetsfält

Färdigheter och förmåga:
- Kunna producera och genomföra ett publikarbete som bygger på dramapedagogiska metoder, i anknytning till en teater eller en annan instution
- Besitta verktyg och former för att deltagaren (publiken) i ett publikarbete ges möjlighet att lära känna konstformen på ett djupare plan, sänka tröskeln mellan scen och salong
- Kunna ge deltagaren ny förståelse, insikter och specifik terminologi vilket ger deltagaren möjlighet att kommunicera och reflektera över sin konstupplevelse.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Kunna möta publiken på ett naturligt, avspänt, pedagogiskt och ödmjukt förhållningssätt.
   5 5 SP
DI17PD11

Ämnesdidaktisk teori och praktik med fokus på specialgrupper: Undervisningsövning 2Studerande skall efter avlagd kurs:
Kunskap och förståelse:
- kunna förklara en stor repertoar av dramakonventioner
- ha förståelse för vikten av dramaverksamhet i samhället
- kunna förklara olika former av tillämpad teater
- kunna kommunicera och reflektera kring undervisningsprocessen och konsekvenserna av olika handlingsalternativ
- ha ytterligare kunskap om principer för ledarskap och gruppdynamik

Färdighet och förmåga:
- kunna försvara drama- och teaterpedagogikens roll i samhället
- kunna självständigt leda en grupp
- kunna självständigt planera teater- och dramaverksamhet enligt uppdragsgivarens önskemål
- kunna adaptera sig till olika arbetsplatser
- kunna försvara sitt personliga arbetssätt
- kunna använda olika metoder av dramaverksamhet och tillämpad teater

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ha en ökad förståelse för lärarskapets etiska och sociala dimensioner
- vara medveten om att åldern av deltagarna i drama och teater har mindre betydelse än i de flesta andra ämnen
   5 5 SP
Val

Valfria studier

12 SP
   12 12 SP
   3 3 SP
   3 3 SP

Valfri kurs 3Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
   3 3 SP

Valfri kurs 4Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
   3 3 SP
Pra

Praktik

35 SP
5 30  35 SP
MS17PR01

Praktik 1Efter genomgången praktik förväntas den studerande

- ha fått en inblick i allmän pedagogisk verksamhet i praktiken

- systematiskt kunna observera, beskriva och redogöra för olika dimensioner av skolans verksamhet

- i samråd med studiekamrat och handledare kunna reflektera kring undervisning, lärarroll, elever och gruppdynamik
5    5 SP
DI17PR02

Praktik 2Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
  10  10 SP
DI17PR03

Praktik 3Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
  10  10 SP
DI17PR04

Praktik 4Studerande skall efter avlagd kurs:

Kunskap och förståelse
- Ha kunskap om branschens arbetsfält
- Förstå sambandet mellan teori och praktik i arbetslivet

Färdighet och förmåga
- Kunna fungera självständigt i olika arbetssituationer
- Kunna arbeta i team
- Kunna tillämpa, de under studierna förvärvade, teoretiska och praktiska kompetenserna i arbetslivet
- Kunna identifiera och analysera möjliga problem och hitta lösningar till dem
- Kunna anpassa sig till arbetsplatsens regler och krav utan att förlora sin personliga arbetsfilosofi
- Kunna utvärdera sina arbetsinsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Ha fördjupat sina insikter i sambandet mellan konst, kultur och samhället
- Ha utvecklat ett personligt teater- och dramapedagogiskt arbetssätt
- Ha utvecklat en djupare förståelse för branschens arbetssätt
  10  10 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
   15 15 SP
DI17EX

ExamensarbeteDEL A kan vara:

- Regiarbete inom ett högskoleprojekt, en sommarteater, amatörteater, skolpjäs eller dylikt.
- Rollarbete vid en professionell teater eller i ett examensprojekt
- Publikarbete
- Workshop i dramapedagogik (utveckling av och förverkligande)
- Performance
- TV-program
- Radioprogram

DEL B:
Är en skriftlig uppsats som beskriver och analyserar en eller flera aspekter av det konstnärliga eller konstpedagogiska arbetet. I uppsatsen skall de egna erfarenheterna framföras i en teoretisk diskussion där de valda aspekterna belyses i relation till tidigare forskning eller etablerade teorier och metoder.

Uppsatsens omfattning är ca 20 sidor text (min. 10 sidor).
   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen