Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsinventering » Planeringsmetoder och -system

Planeringsmetoder och -system

Utförandeplaner
Kod: BE16SI01
Namn: Planeringsmetoder och -system
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till designen av de vanligaste inventeringsmetoderna lämpade för naturresursinventering
-kan bedöma inventeringsmetodernas noggrannhet och kontrollerat anpassa samplingsdesignen för ändamålet
-kan mångsidigt utnyttja geografisk hjälpdata i produktion av ny information
-förstår behovet av taktisk och strategisk planering av naturresurserna
-känner till skogshushållningens historiska utveckling och framtidsvisioner
-känner till de vanligaste metoderna för kostandseffektiv planering
-känner till metoder för insamling och analys av geografisk data
-kan redogöra för hur man med skogsplanering kan och bör beakta skogsbrukets hållbarhetsprinciper
-känner till metoder för att kartlägga skogsägarens målsättningar och kan bedöma hur dessa påverkar planeringssituationen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen