Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Grundstudier » Företagsekonomi » Redovisning och ekonomistyrning

Redovisning och ekonomistyrning

Utförandeplaner
Kod: BE16EF01
Namn: Redovisning och ekonomistyrning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till vad god bokföringsetik betyder
-kan grunderna i att bokföra och följa upp naturbrukets penningströmmar
-känner till kraven på skattebokföring
-känner till företagarens skyldigheter i att anmäla och betala moms, arbetsgivarprestationer och lagstadgade försäkringar
-kan utvärdera företagets bokslut (balans- och resultaträkning) och bedöma behovet av ändringar i verksamhetsstrategin
-känner till ekonomistyrningens övergripande syfte
-kan utföra och utvärdera olika kostnads- och intäktsanalyser med beaktande av hållbarhet, lönsamhet och effektivitet
-förstår betydelsen av att använda nyckeltal i utvärdering av verksamheten
-känner till hur man kan bedöma och beakta riskerna i verksamheten
-kan för verksamheten göra upp en ändamålsenlig budget
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen