Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Socionom (YH), Vasa (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Socionom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

24 SP
YH10EN01  3  3 SP
UOSHV14IN013    3 SP
YH10SV013    3 SP
YH10FI013    3 SP
UOSHV10FM013    3 SP
UOSHV10OL01 3   3 SP
SOV10MM6    6 SP
UOSHV10ME01

MentalvårdKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa (främst depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar)
- känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
- kan identifiera störningar i den psykiska hälsan och har handlingsberedskap
- kan informera, rådge och handleda i mentalvårdsfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
- kan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
- kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
- kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
1
3    3 SP
UOSHV10MI01

MissbrukarvårdKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskap om olika former av missbruk (främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel)
- känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till missbrukarvårdens olika service- och vårdformer
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap
- kan informera, rådge och handleda i missbruksfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

116 SP
SOV10MK 3   3 SP
SOV10FF 3   3 SP
SOV10FM  5  5 SP
SOV10SS15    15 SP
SOV13SS01

SociologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till sociologins grundläggande begrepp, teorier och aktuella forskningsområden
-kan identifiera grunddragen och förändringarna i det finländska samhället i ett samhällsvetenskapligt perspektiv
-har förståelse för de faktorer som inverkar på människors och gruppens sociala beteende
-känner till och kan använda grundläggande forskningsmetoder inom sociologin
1
5    5 SP
SOV10SS02

KommunförvaltningKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till kommunalförvaltningens uppgifter, organisation och funktionsprinciper
-har kunskap om kommunal demokrati, medborgarnas påverkningsmöjligheter och valsystem
-känner till kommunal ekonomi och lagstiftning
5    5 SP
SOV10SS03

SocialpolitikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till centrala begrepp och problemställningar, inriktningar och trender inom socialpolitikens område
-känner till och kan använda grundläggande socialpolitiska forskningstekniker och informationskällor
-har kunskap om vilka faktorer som påverkar socialpolitikens utformning
- känner till de faktorer som bidrar till eller hotar en socialt hållbar utveckling såväl på ett globalt som ett nationellt plan
5    5 SP
SOV10SB6    6 SP
SOV10SA13    13 SP
SOV18SA01

Socialarbete på olika nivåerKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har god kännedom om centrala begrepp, mål och verksamhetsprinciper för olika delar och nivåer i det sociala arbetet
- är förtrogen med det sociala arbetets etiska koder
- kan beskriva centrala teorier som är grundläggande i socialt arbete samt känner till olika skeden i socialarbetets historia
- känner till principer som styr klientarbete, förvaltningsförfarande och professionalism inom det sociala arbetet
- kan reflektera över olika professionella insatser inom det sociala området och bedöma följdverkningar ur såväl ett enskilt individperspektiv som ur ett större samfunds- och samhällsperspektiv
- kan beskriva socialservicens och socialarbetets förvaltning, centrala styrmekanismer och regelverk
- har kännedom om anställningsförhållanden och intressebevakning inom det sociala området
- har kännedom om aktuella förändringar och frågeställningar inom det sociala arbetet
5    5 SP
SOV14SA01

KlientarbeteKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att möta socialvårdens olika klienter i yrkesmässiga relationer samt i ett mångkulturellt perspektiv
- har beredskap att fungera i dialog och samverkan
- kan analysera vad som händer i mötet både i interaktionen och på det personliga planet
- ser olika beteendemönster, behov och problem och kan bidra med konstruktiva lösningsmodeller
- känner till och kan tillämpa olika metoder i socialt klientarbete
- kan utvärdera olika metoder och insatser inom klientarbete
5    5 SP
SOV15SA02

Förebyggande socialt arbeteKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att förebygga och förhindra att individer och grupper marginaliseras i samhället
- kan analysera faktorer som leder till utsatthet
- kan identifiera och använda förebyggande stödåtgärder i ett livscykelperspektiv
- är förtrogen med barnskyddets grundläggande principer och metoder
3    3 SP
SOV10ML11    16 SP
SOV10ML01

PedagogikKursen inlärningsresultat är att den studerande:
-har beredskap att förstå den livslånga lärandeprocessen som idé och kan reflektera kring sin egen lärandeprocess.
-förstår och kan ta värdemässig ställning till olika inlärningsteorier samt hur dessa kan påverka individer och deras upplevelser av pedagogisk verksamhet i olika former
-har förmågan att kritiskt granska hur egna pedagogiska strategier kan påverka skeendet i olika
pedagogiska situationer
-behärskar centrala begrepp inom pedagogik som vetenskapsområde och som praktisk verksamhet
2
3    3 SP
SOV16ML02

SmåbarnspedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till struktur och innehåll i olika dagvårdsformer
-har grundläggande kunskaper om mål, innehåll och metoder i småbarnspedagogik
-känner till alternativa pedagogiska riktlinjer
-har grundläggande kunskaper om barns tänkande och lärande samt barns utveckling
1
3    3 SP
SOV10ML03

SpecialpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till specialpedagogiken som vetenskapsområde och som praktisk verksamhet
-har grundläggande kunskaper om hur olika typer av funktionshinder uppstår samt hur dessa i sin tur kan påverka klientens utveckling.
-har kunskaper om metodiken kring olika grupper med specialbehov samt förstår betydelsen av dessa för individens utveckling och inlärning
 5   5 SP
SOV15ML01

PsykologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
- har en grundläggande förståelse för mellanmänskliga processer utgående från socialpsykologiska teorier
- inser hur arv, miljö, kultur, samhälle, mellanmänskliga relationer och kön samspelar i människans livslånga utveckling
 5   5 SP
SOV15JU 5   5 SP
SOV15JU01

Arbetsrätt- har grundläggande kunskaper om finländsk arbetsrätt
- har en allmän beredskap att tolka och tillämpa de lagar, förordningar, kollektivavtal samt andra normer som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden
 2   2 SP
SOV15JU02

Socialrätt- har grundläggande kunskaper i socialrätt, inklusive kunskap om centrala lagar, förordningar, beslut och avtal, samt om internationell rätt
- känner till de juridiska aspekterna av centrala frågeställningar inom det sociala området
- kan uppsöka, tolka och tillämpa regelverk inom det sociala området
 3   3 SP
SOV10VO 8   8 SP
SOV10VO01

Vårdens grunderKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har insikter i vårdarbetets principer och förmåga att tillämpa dessa i olika vård- och omsorgsmiljöer
- inser aseptikens betydelse i och har förmåga att övervaka och utveckla de aseptiska metoderna
- behärskar arbetsställningar och lyftteknik
- har förutsättningar att förstå hur sjukdom och skada påverkar mänskans fysiologi och hälsa
- kan identifiera patientens/klientens behov av omedelbar första hjälp och förstå livsfunktionernas betydelse samt med hjälp av enkla åtgärder kunna upprätthålla dessa funktioner
- känner till huvudprinciperna i första hjälpens fortsatta åtgärder och känner till befolkningsskyddets organisation i vårt land
- har kompetenser enligt kurskraven i Finlands Röda Kors kurser Första hjälp 1 och Första hjälp 2
 5   5 SP
SOV10VO02

LäkemedelsbehandlingKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- behärskar förverkligandet av den läkemedelshantering som arbetsuppgifterna kräver
- förstår sitt ansvar i läkemedelshantering; rättigheter, skyldigheter, hantering av problem- och riskavfall samt utvecklandet av yrkesskickligheten
 3   3 SP
VPV10RP 6   6 SP
VPV10RP02

VuxenpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-förstår betydelsen av vuxenpedagogik som vetenskap och som en praktisk verksamhet
-kan identifiera särdragen i den vuxnes lärande samt har beredskap att stöda vuxna i deras lärande och utveckling
-har beredskap att iscensätta vuxnas lärande genom egen planering
-har en positiv syn på sin egen tillväxt, lärande och utveckling
 3   3 SP
VPV15RP01

SocialgerontologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kännedom om de processer som en åldrande individ genomgår
- känner till de faktorer som bidrar till en god livskvalitet för äldre och har färdigheter som behövs i förverkligandet av en kvlitetsmässigt god äldreomsorg
- känner till struktur och innehåll i äldreomsorgens olika verksamhetsformer
 3   3 SP
SOV10ML04  8  8 SP
SOV10ML05

Leadership in a Multicultural SocietyKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har fördjupade insikter i ledarskap och kultur i en mångkulturell och/eller internationell miljö
-har fördjupade insikter i betydelsen av diversitet i arbetslivet
-har grundläggande interkulturell kommunikationskompetens
-har insikter i och kan genomföra utvärdering av arbetslivsverksamhet (särskilt aspekter av diversitet)
-utvecklar sin värdegrund med avseende på diversitet i arbetslivet
-kan kommunicera på engelska i en mångkulturell arbetsmiljö
  5  5 SP
SOV10ML06

PersonlighetsutvecklingKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har en solid självkännedom, förmåga till självreflektion och ett positivt förhållningssätt till den egna utvecklingspotentialen
-inser kommunikationens betydelse för ökad själv- och mänskokännedom
-har kunskap om mellanmänskliga processer och vilken betydelse det egna agerandet har för dessa
  3  3 SP
SOV10SO 5   5 SP
SOV14TM  13  13 SP
SOV13TM01

SocialpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har fördjupade kunskaper om socialpedagogiska förklaringsmodeller och teorier
- kan använda sig av en socialpedagogisk tolkningsram och ett livscykelperspektiv för att förstå människan i hennes sociala sammanhang
- förstår betydelsen av socialpedagogiskt arbete för olika klientgrupper
  5  5 SP
SOV13TM02

Yrkesetik och filosofiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- känner till olika människosyner och livsåskådningar samt är
medveten om grunden för sin egen livsåskådning
- är förtrogen med grundbegrepp inom etik och filosofi
- känner till de viktigaste filosofiska strömningarna i det västerländska samhället
- kan argumentera och analysera problem i vardagsliv och yrkesliv
utifrån filosofiska och etiska utgångspunkter
- känner till och kan tillämpa etiska riktlinjer för social yrkesutövning
- ha beredskap att utveckla en professionell yrkesroll baserad på
en humanistiskt präglad yrkesetik, filosofisk teori samt ärlig själv-
reflektion
  3  3 SP
SOV13TM03

Personaladministration och teamarbeteKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att utföra förmansuppgifter samt leda och utveckla verksamhet inom socialvårdens verksamhetsfält med beaktande av principer som gäller för hållbar utveckling
- har kännedom om ledarfunktioner, teamarbete, administrativa rutiner och förvaltningsprinciper inom det område som representerar studerandes alternativa profilstudier
- har beredskap att leda och motivera personalteam samt hantera konflikter
- har beredskap att granska, reflektera över och utveckla den egna ledarrollen
  5  5 SP

PROFILSTUDIER

10 SP
SOV10AL  10  10 SP
SOV13AL01

Familjearbete och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- förstår betydelsen av tidig interaktion och kan stöda anknytningsprocessen mellan barn och vårdnadshavare med arbetsmetoder som befrämjar interaktion och dialog
- har goda kunskaper om barnskyddets mål och metoder
- har beredskap att med familjearbetets metoder stöda familjer i krävande livssituationer och att samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande arbete och familjecentrerat socialpedagogiskt arbete
- har tillägnat sig en arbetsorientering som är präglad av ett barn- och familjecentrerat synsätt
  10  10 SP
SOV16AL02

Småbarnspedagogik och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har fördjupat sina kunskaper om de metodiska arbetssätten inom småbarnspedagogiken och kan tillämpa ett systematiskat didaktiskt tänkande med barnet som utgångspunkt
- har goda kunskaper om barnskyddets mål och metoder
- har beredskap att stöda familjer i krävande livssituationer och samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande arbete och familjecentrerat socialpedagogiskt arbete
- har kunskap om arbetsmetoder som befrämjar interaktion mellan barn och fostrare
  10  10 SP
SOV13AL03

Invandrararbete och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- kan fungera i interkulturell växelverkan och handha uppgifter som handlar om handledning, rådgivning och social omsorg för invandrare
- har god kännedom om integrationsprocessen
- har fördjupad kunskap om olika arbetsmetoder och centrala begrepp i invandrararbete och kan arbeta i mångprofessionella team
- har kännedom om kulturens inverkan på individer och grupper samt gör sig medveten om egna värderingar och förhållningssätt
- känner till områdets centrala lagstiftning och styrdokument
  10  10 SP
SOV13AL04  10  10 SP
SOV13AL05

Ungdomsarbete och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- Har insikter i den unga människans utveckling och uppväxtvillkor i dagens samhälle
- Är bekant med olika möjligheter och risker som den unga möter
- Känner till centrala teorier om ungdomskultur
- Kan identifiera ungas resurser, göra riskbedömningar och tillämpa resursförstärkande arbetssätt
- Har kunskaper om skolkuratorns roll och uppgifter
- Kan tillämpa central lagstiftning och aktuella styrdokument i arbetet med unga
- Har en beredskap att arbeta i mångprofessionella team och samarbeta med vårdnadshavare
  10  10 SP
SOV13AL06

Gerontologiskt arbete, funktionsnedsättningar och metodikKursens inlärningsresultat är att studerande:
- har god kännedom om och kan tillämpa arbetsmetoder som befrämjar livskvalitet och delaktighet
- har fördjupade kunskaper om den åldrande människan och åldersrelaterade förändringar
- känner till gerontologins centrala begrepp, delområden och forsknings-resultat och kan förverkliga dem i äldreomsorg
- har fördjupade kunskaper om olika funktionshinder och demens-sjukdomar samt deras konsekvenser
- kan delta i planering, förverkligande, utveckling och utvärdering av olika vård- och omsorgsformer
- kan handleda och rådge funktionshindrade och äldre om samhällets stöd- och serviceformer, hjälpmedel och teknik
- förstår betydelsen av och har beredskap för mångprofessionellt samarbete
- känner till områdets centrala lagstiftning och styrdokument
  10  10 SP
SOV14KM01  10  10 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
EXAMENSA  15  15 SP
EX16LP01

Examensarbete 1Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- kan redogöra för relevant tidigare forskning inom sitt intresseområde i en sammanhållen teoretisk grund för lärdomsprovet.
  5  5 SP
EX16LP02

Examensarbete 2 och mognadsprovKursens inlärningsrtesultat är att den studerande:
- kan integrera forskningsprocessens olika steg i sitt lärdomsprov och har förmåga att tillämpa kunskaperna inom sitt intresseområde.
  10  10 SP
Pra

Praktik

45 SP
SOV10PR520 20 45 SP
SOV10PR01

GrundpraktikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-visar förståelse för och kännedom om den klientgrupp som praktikplatsen representerar
-kan självständigt observera och analysera mänskorelationer på praktikplatsen; relationer mellan klienter, personal, anhöriga, studerandens egen relation till sej själv.
-har förmågan att planera, genomföra och utvärdera en verksamhet för klienter
5    5 SP
SOV10PR02

Social omsorgspraktik 1Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har förmågan att reflektera över sitt yrkesbeteende i olika situationer utifrån teoretiska, praktiska och värdbaserade grunder.
-har påbörjat en personlig utformning av yrkesidentiteten gällande kunskaper, metodfärdigheter och relationer
-uppvisar kunskap om offentliga sektorns och tredje sektorns olika former av social omsorg och kan kritiskt granska olika alternativ
- kan tillämpa principerna för hållbar utveckling i praktisk yrkesutövning
 10   10 SP
SOV10PR03

Social omsorgspraktik 2Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- kan planera, tillämpa och utvärdera metoder, arbetssätt och modeller som är aktuella på praktikplatsen och i den klientgrupp som praktikplatsen representerar. Studeranden kan även beskriva den idé- och värdemässiga grunden för metoderna ifråga
- kan tillämpa principerna för hållbar utveckling och bedöma konsekvenserna för människan och miljön
 10   10 SP
SOV15PR01

Ledarskapspraktik 1Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-kan hantera förmansuppgifter inom valt profileringsområde
-kan planera, leda, förverkliga och utvärdera mål, medel och resultat
-kan tillämpa teorier och metoder om social omsorg och ledarskap i praktiken
-kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
-utvecklar en personlig och professionell ledarstil
   10 10 SP
SOV15PR02

Ledarskapspraktik 2Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-kan hantera förmansuppgifter inom valt profileringsområde
-kan planera, leda, förverkliga och utvärdera mål, medel och resultat
-kan tillämpa teorier och metoder om social omsorg och ledarskap i praktiken
-kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
-utvecklar en personlig och professionell ledarstil
   10 10 SP
Val

Valfria studier

10 SP
  64 10 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen