Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa (Högre YH) » PROFILERINGSSTUDIER » Avancerade kliniska färdigheter » Klinisk bedömning och förverkligande av vård

Klinisk bedömning och förverkligande av vård

Utförandeplaner
Kod: SHV14AK03
Namn: Klinisk bedömning och förverkligande av vård
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har genom adekvat anamnes, statusbedömning och behandling beredskap att handha patienters/klienters hälso- och sjukdomstillstånd
- kan utföra strukturerad hälsohistoria samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
- kan utföra en strukturerad undersökning av patienten/klienten samt kritiskt analysera och utvärdera den egna insatsen
- behärskar de nyckelfärdigheter som krävs för diagnostik och kliniska beslut
- kan tillämpa beslutsmodeller för att göra differentialdiagnoser och ge därpå följande evidensbaserad vård samt kritiskt analysera och utvärdera densamma
- kan ta ansvar för patientens/klientens hälso- och sjukdomstillstånd
- har beredskap att undervisa och handleda patienter/klienter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning inom social- och hälsovård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen