Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsskötselns metoder » Skogsförnyelse

Skogsförnyelse

Utförandeplaner
Kod: NM13SK04
Namn: Skogsförnyelse
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-kan bedöma och motivera förnyelsebehovet
-kan välja rätt förnyelsemetod med beaktande av biologiska, ekologiska och ekonomiska faktorer
-känner till markbehandlingens betydelse för virkesproduktionen och kan välja rätt markbehandlingsmetod
-kan planera, utföra och leda skogsodlingsarbete
-kan bedöma behovet av och planera eftervården
-kan tillämpa skogslagar och direktiv som har anknytning till beståndsanläggning
-känner till skogsträdsförädlingens genetiska grunder, ändamål, objekt samt metoder
-känner till funktioner anslutna till produktion av förädlat material och skogsförädlingens organisationer samt förstår skogsträdförädlingens inverkan på praktisk skogsföryngring
-känner till fröklassificeringen samt åtgärder anslutna till fröanskaffningen
-kan jämföra olika plantarter och -typer, åtgärder anslutna till deras odling samt kvalitetskrav
-känner till lagar, förordningar, direktiv och bestämmelser anslutna till odlingsmaterialets produktion, handel och distribution
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen