Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa (210 SP)

Examen: YH-examen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

51 SP
De gemensamma grundstudierna omfattar 51 sp och de gemensamma yrkesstudierna 105 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga.
YH10IN013    3 SP
FEV13KO9123  24 SP
-kan kommunicera muntligt och skriftligt med folk såväl i som utanför branschen på modersmålet, det andra inhemska språket, engelska samt minst ett främmande språk till
FEV15SV01

Svenska- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
-Kan uppgöra olika dokument som behövs inom affärskorrespondensen
2
3    3 SP
FEV13KO01

Företagskommunikation-förstår kommunikationens betydelse som framgångsfaktor för företaget
-kan delta i och bidra till företagets externa och interna kommunikation
-känner till olika medel för framgångsrik kommunikation
1
 3   3 SP
FEV15FI01

Finska-kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetspartners
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
-skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
1
3    3 SP
FEV13KO02

Liike-elämän suomi-behärskar muntlig och skriftlig affärskommunikation
- kan tillgodogöra sig facktexter och –terminologi på finska
- är bekant med den finska företagsvärlden och -kulturen
1
 3   3 SP
YH10EN01

Engelska-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur i sin bransch
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
-är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 SP
FEV13KO03

Business English- tillgodogör sig ett ordförråd och kunskaper som behövs för framgångsrik kommunikation i affärsvärlden såväl i tal som i skrift
- utvecklar de yrkesinriktade språkkunskaperna och inser deras betydelse för effektiv kommunikation
2
 3   3 SP

Valfritt ytterligare språk (t.ex. tyska, franska, spanska, ryska)-inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden
-behärskar minst ett främmande språk förutom engelska så att han/hon kan kommunicera både muntligt och skriftligt på språket i olika vardagliga arbetslivssituationer
-kan samarbeta med personer från andra kulturer och förstår kulturskillnader
 33  6 SP
FEV13MA333  9 SP
-behärskar de matematiska tillämpningar som behövs i affärslivet
FEV13MA01

Handelsmatematik- kan tillämpa de matematiska metoder som behövs i olika situationer inom företagsvärlden såsom procenträkning, indexberäkningar, köpkraft och inflation, valutaberäkningar, ränteräkning och prissättningskalkyler

Kompetens- och bedömningsmatris
1
3    3 SP
FEV13MA02

Finansmatematik-kan beräkna ränta på ränta för ett eller flera kapital, förstå och tillämpa annuitetsprincipen och uppgöra investeringsberäkningar

Kärnkompetenser
1
 3   3 SP
FEV13MA03

Statistik- behärskar grundläggande statistiska begrepp och metoder
- kan använda statistiska databehandlingsprogram, företrädesvis excel
1
  3  3 SP
FEV13IT9    9 SP
-behärskar de vanligaste IT-tillämpningarna som används i affärslivet
-kan utnyttja olika IT-lösningar i studierna och yrkeslivet
FEV13IT016    6 SP
FEV13IT023    3 SP
3    3 SP
-förstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn i företagens verksamhet
-känner olika begrepp inom nationalekonomin
-får en helhetsbild av nationalekonomins struktur
  3  3 SP
-kan tillämpa undersökningsprocessen systematiskt och flexibelt i lärdomsprovsprocessen och i projekt
-kan tillämpa forskningsetik i undersökningsprocessen
-kan förstå och tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
-kan granska och analysera vetenskaplig text och se sambandet mellan forskning och praktisk verksamhet
-kan använda sig av evidensbaserad kunskap
-kan ta ställning till och ställa relevanta frågor
Yrk

Yrkesstudier

105 SP
De gemensamma grundstudierna omfattar 51 sp och de gemensamma yrkesstudierna 105 sp. Innehållet i studiehelheterna följer den officiella läroplanen. Individuella studielösningar kan förekomma. Beslut om individuella lösningarna fattas alltid genom överenskommelse mellan utbildningsansvarig och enskild studerande. Den individuella studieplanen tecknas ned och förs in i Winha. Det sammantagna innehållet i kurserna ska alltid motsvara det innehåll som publicerats i utbildningens läroplan för examen i fråga.
6    6 SP
FEV13JU63   9 SP
-tillägnar sig färdigheter att starta och driva ett företag ur ett juridiskt perspektiv
-känner till de juridiska skyldigheter och rättigheter som företaget har vid ingående av avtal samt anställade av personal
FEV13JU016    6 SP
FEV13JU02

Arbetsrätt och lönehantering-behärskar lagstiftningen gällande anställning och arbetsförhållanden
-kan uppgöra arbetsavtal
-känner till arbetstidslagstiftning och semesterlagstiftning
-känner till den lagstiftning som berör löneutbetalningar och kan utföra beräkningar som hör till löneadministrationen
1
 3   3 SP
FEV13EF93   12 SP
-har färdigheter att sköta ekonomin i ett mindre företag
-kan handha bokföring, löneräkning samt myndighetsrapportering gällande mervärdesbeskattning och arbetsgivarförpliktelser för ett mindre företag
-kan tolka och förstå ett bokslut
-klarar av enklare kalkyler för lönsamhetsberäkningar och prissättning samt budgetering
-behärskar grunderna i finansiering
FEV13EF016    6 SP
FEV13EF023    3 SP
FEV13EF03

Grunder i finansiering-känner till finansierings- och värdepappersmarknadens verksamhet samt de centrala finansieringsinstrumenten
-kan uppgöra investerings- och finansieringskalkyler
-känner till riskhanteringen och dess betydelse vid finansieringsbeslut
1
 3   3 SP
FEV13MF96   15 SP
- är väl förtrogen med marknadsföringens uppgifter och behärskar kundrelationer
-känner till den lagstiftning som reglerar marknadsföring och konsumentrelationer
-förstår marknadsföringens betydelse för företagets lönsamhet
FEV13MF016    6 SP
FEV13MF023    3 SP
FEV13MF03

Kundrelationer och lönsamhet-förstår kundrelationens betydelse för lönsamheten (CRM)
-kan bedöma en kunds lönsamhet
-kan uppgöra strategier, säljprognoser och kalkyler som behövs inom marknadsföringen
1
 3   3 SP
FEV13MF04

Marknadsföringens lagstiftning- känner till lagstiftning som reglerar konsumentens rättigheter och skyldigheter
- känner till vilka lagar och regler företaget bör följa vid marknadsföringen
- förstår betydelsen av konkurrenslagstiftningen samt immaterialrätten i näringslivet
-förstår innebörden av produktansvar
1
 3   3 SP
  6  6 SP
- förstår hur företaget fungerar som organisation
-känner till faktorer som påverkar individens motivation och attityder i organisationen
-känner till arbetsmarknaden inom egen bransch
-förstår arbetsgemenskapens betydelse för organisationen samt inser vikten av personalutveckling och kompetensutveckling
-förstår sambandet mellan personalens välbefinnande i arbetet och företagets framgång
- förstår ledarskapets betydelse och sambandet mellan ledarskap och företagets mål och strategi
-känner till personalutvecklingsprocesser och belöningssystem
- känner till olika ledningssystem
3    3 SP
 3   3 SP
- förstår de olika aspekterna av ett företags samhällsansvar: ekonomiskt, miljömässigt, socialt och etiskt
- känner till olika uppföljningssystem som hjälper företagen att öka insikten om deras samhällsansvar
-förstår individens ansvar till att medverka till en hållbar utveckling
  3  3 SP
-förstår kvalitetens betydelse för nöjdare kunder och effektiv verksamhet
-kan delta i organisationens kvalitetsutveckling
-känner till de system och standarder som finns för att bygga upp, utveckla och förbättra kvalitetsledningen
  3  3 SP
Studerande kan
- använda olika undersökningsmetoder för att planera och genomföra ett undersökningsprojekt inom sin egen profilering
-behärskar undersökningsprocessens olika skeden
-tillämpa ett kritiskt urval av källor
-rapportera muntligt och skriftligt
-läsa kritiskt och genomföra en opponens

Profilering Ekonomiförvaltning

45 SP
Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i Företagsekonomi avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 45 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.
FEV13EF04 105  15 SP
-behärskar specialfrågor inom såväl bokföring som mervärdesbeskattning
-kan uppgöra bokslut för ett företag med beaktande av rådande skattelagstiftning
-förstår beskattningens inverkan på företagets resultat och kan tillämpa olika alternativ för skatteplanering inom alla företagsformer
FEV13EF05

Olika organisationsformer i redovisningen- kan särskilja de olika typerna av organisationer och förstår likheter och olikheter i bokföringen och bokslutet
- kan planera och uppgöra bokslut för enskild näringsidkare, personbolag, aktiebolag, andelslag, bostadsaktiebolag, föreningar och stiftelser
-kan genomföra transaktioner gällande viss bolagsform, t.ex. emissioner, dividendutdelning, likvidation, disponentuppgifter
-känner till effekterna av byte av bolagsform
 5   5 SP
FEV13EF06

Fördjupad affärsredovisning-förstår principer vid värdering och intäktsföring av omsättningstillgångar
-kan planera och bokföra företagets avskrivningar, såväl planmässiga som utöver plan
-behärskar specialfrågor såsom reserveringar, uppskrivningar och bokföring av olika finansieringsformer
-behärskar specialfrågor inom mervärdesbeskattningen
 5   5 SP
FEV13EF07

Företagsbeskattning och bokslutsplanering-fördjupar sig i beskattning av näringsverksamhet och hur de olika bolagsformerna beskattas
-kan planera och uppgöra bokslut för olika typer av företag med beaktande av aktuell skattelagstiftning
1
  5  5 SP
FEV13EF08 510  15 SP
-förstår den interna redovisningens uppgift för företagets strategiska och operativa planering
- kan använda bokslutet som ett hjälpmedel för planering
-kan tolka och jämföra företagets ekonomi med andra inom samma bransch
-behärskar de viktigaste it-tillämpningarna som används inom ekonomiförvaltningen
FEV13EF09

Operativ redovisning-behärskar olika metoder för planering, tillämpning och uppföljning av företagets ekonomistyrning
-kan uppgöra kalkyler för olika behov som underlag för beslut
-känner till olika kalkylmodeller såsom kostnadsbaserade, aktivitetsbaserade och värdebaserade kalkyler
1
 5   5 SP
FEV13EF10

Företagsanalys-kan genomföra en bokslutsanalys och utvärdera resultaten
-förstår sambandet mellan lönsamhet, likviditet och finansiering
1
  5  5 SP
FEV13EF11

Affärssystem inom ekonomiförvaltningen-förstår hur olika it-lösningar stöder de olika delmomenten i redovisningen
-kan tillämpa olika it-system vid utförande av arbetsuppgifter inom företagsets ekonomiförvaltning
-förstår delbokföringarnas roll och koppling till huvudbokföringen
-känner till olika ERP-system
1
  5  5 SP
FEV13EF12  15  15 SP
-behärskar olika specialområden inom ekonomiförvaltningen samt kan sätta in dessa i helheten
FEV13EF13

Lönebokföring och löneadministration-har praktiska färdigheter som behövs för att sköta löneadministrationen i ett företag
-kan tillämpa aktuell lagstiftning och kollektivavtalens bestämmelser angående löneadministrationen
  3  3 SP
FEV13EF14

Inledning till revision-förstår revisionens syfte och innehåll
-känner till regelverken om revision och revisorsbehörighet
-kan genomföra mindre revisioner inklusive tillhörande rapportering
-kan genomföra verksamhetsgranskning inklusive tillhörande rapportering
-har förmåga att jobba i revisionsteam
1
  3  3 SP
FEV13EF15

Intern styrning och kontroll-känner till de lagar, rekommendationer och ramverk som gäller den interna kontrollen
-kan genomföra och utvärdera den interna kontrollen
-kan kartlägga risker i verksamheten och känner till principerna för riskhantering
  3  3 SP
FEV13EF16

Företagsvärdering och företagsarrangemang-förstår syftet med företagsvärdering och aktievärdering
-känner till olika värderingsmodeller
-känner till värderingsproblematik och skattemässiga frågor gällande generationsväxling av företag
-känner till olika typer av företagsarrangemang och effekten av dessa
  3  3 SP
FEV13EF17

Koncernbokslut och internationell redovisning-förstår koncernbegreppet och kan identifiera koncernstrukturer
-kan uppgöra enklare koncernboklsut
-känner till IFRS och principerna vid uppgörande av bokslut enligt IFRS
  3  3 SP

Profilering Internationell handel

45 SP
Profileringsvalet ska godkännas av utbildningsansvarig. Profileringsstudierna inom ramen för utbildning i Företagsekonomi avläggs inom yrkesstudierna med en total omfattning på 45 sp.

För att studier inom en viss profilering inleds krävs att minst 10 studerande har valt profileringen ifråga. Det maximala antalet platser inom profileringsstudierna är begränsat. Innehållet i profileringsstudierna kan variera utgående från enskilda studerandes önskemål och utbildningens kursutbud läsårsvis.
FEV13IH01 510  15 SP
-förstår utrikeshandelns betydelse i en allt mer globaliserad värld
-klarar praktiskt av frågor i anslutning till import och export
-känner till den internationella finansmarknaden
FEV13IH02

Utrikeshandelsteknik- kan praktiskt handha export- och importtransaktioner i ett företag
- känner till betydelsen av Incoterms
- känner till olika betalningssätt vid utrikeshandel och kan välja det för situationen mest lämpade
- kan uppgöra de dokument som behövs vid utrikeshandel
- kan uppgöra de instruktioner som behövs vid spedition och förtullning
 5   5 SP
FEV13IH03

Internationell finansiering- känner till olika finansieringsmöjligheter och kan välja lämpliga alternativ vid utrikeshandel
- kan anhålla om specialfinansierng och känner till olika former av garantier
-förstår de internationella penningmarknaderna och dess betydelse för finansieringen
-inser vikten av riskhantering
  5  5 SP
FEV13IH04

Internationell lagstiftning och mervärdesbeskattning-känner till juridiska frågor i anslutning till internationell handel gällande till exempel konkurrenslagstiftning, produktansvar och handelsrepresentation
-kan göra avtal vid internationella köp
-känner till immaterialrätten
-förstår mervärdesbeskattningen vid gemenskapshandel och export/import
  5  5 SP
FEV13IH05 105  15 SP
-förstår företagets internationaliseringsprocess och vilka faktorer man bör beakta vid internationella satsningar
-behärskar marknadsföringen ur ett internationellt perspektiv
-känner till handeln med olika länder och förstår betydelsen av kulturkännedom för lyckade affärsförhandlingar
FEV13IH06

Företagets internationaliseringsprocess- känner till förutsättningar för internationalisering
- känner till olika internationaliseringsstrategier och -modeller
- förstår förutsättningarna för internationalisering
1
 5   5 SP
FEV13IH07

Internationell marknadsföring- har grundläggande färdigheter i marknadsföring på konsumentmarknaden och den industriella marknaden
- har kännedom om konsumentbeteende och köpprocesser
- kan planera och förverkliga organisationens marknadsföring och förstår olika mediers betydelse för affärsverksamheten
1
 5   5 SP
FEV13IH08

Kulturkännedom och olika marknadsområden-förstår affärskulturens och organisationskulturens betydelse för mångkulturella affärsrelationer
-har färdighet att tillägna sig främmande kulturer
-är förtrogen med handeln inom några utvalda marknadsområden
-känner till de handelpolitiska organisationerna och dess inverkan på världshandeln
1
  5  5 SP
FEV13IH09 312  15 SP
-förstår flödeskedjan från råvara till slutprodukt
-kan självständigt planera, genomföra och utveckla inköps- och lagerhanteringsfunktionen och varudistributionen både vid handel inom landet och till utlandet
FEV13IH10

Inköp och lagerhantering-förstår inköpsfunktionen och lagerhanteringens betydelse för företagets ekonomi
- känner till optimeringsverktyg för inköp och lagerhantering
-känner till upphandlingar
-kan utveckla inköps- och lagerfunktionen
-känner till internlogistiken
-föstår principerna för Lean production filosofin
1
 3   3 SP
FEV13IH11

Praktisk transportplanering- kan självständigt utföra transportplanering för ett tillverkande företag
- förstår logistikens betydelse både ur logistikupphandlarens samt transportföretagets synvinkel
-känner till regler och förordningar vid specialtransporter;farligt gods, livsmedel m.m.
-känner till speditörens roll inom logistiken
-kan beakta miljöaspekter vid planering av transporterna
  6  6 SP
FEV13IH12

Internationell logistik- känner till nationella och internationella transportalternativ
-förstår transportkostnadernas betydelse för verksamhetens lönsamhet och kan jämföra olika transportalternativs kostnader
- känner till olika distributionsmodeller och fördelningar
-kan grunderna i transportjuridik
  3  3 SP
FEV13IH13

Supply Chain Management- kan beskriva flödesekonomin och dess betydelse för företagets effektivitet
-förstår logistikens roll och inser konkurrensfördelar av goda logistiska system
  3  3 SP
Val

Valfria studier

9 SP
 333 9 SP
-fördjupar eller breddar sin kompetens enligt eget intresse
Pra

Praktik

30 SP
 101010 30 SP
-studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
-studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
-studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
-studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
-studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
-studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
-studerande har skapat kontakter till arbetslivet

Allmän företagsekonomisk praktik-blir bekant med och skapar kontakter till näringslivet
-fördjupar sig i uppgifter som ökar den allmänna kompetensen inom företagsekonomi och blir på så sätt bekant med sin kommande yrkesroll
-tillämpar de färdigheter som förvärvats i teorin
-väljer en prakikplats med beaktande av personliga karriärplaner
 10   10 SP

Fördjupad företagsekonomisk praktik-fördjupar sina kontakter till näringslivet
-får praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter inom den valda profileringen
-tillämpar de teoretiska kunskaper som förvärvats inom profileringen
-väljer praktikplats med beaktande av personliga karriärplaner
  1010 20 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
FEK16EX   15 15 SP
-fördjupar sina kunskaper inom den valda profileringen
-tillämpar teoretiska modeller på praktiska problemställningar
-visar prov på analytisk och självständig reflektionsförmåga


« Tillbaka till utbildningsprogrammen