Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Grundstudier » Mental- och missbrukarvård » Mentalvård

Mentalvård

Utförandeplaner
Kod: UOSHV10ME01
Namn: Mentalvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa (främst depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar)
- känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
- kan identifiera störningar i den psykiska hälsan och har handlingsberedskap
- kan informera, rådge och handleda i mentalvårdsfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
- kan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
- kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
- kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen