Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsproduktion och arbetsledning

Byggnadsproduktion och arbetsledning

Utförandeplaner
Kod: BYE14BA
Namn: Byggnadsproduktion och arbetsledning
SP totalt: 40
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 31    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Bostadshus, Matematik samt kurserna Grunder i arbetarskydd och byggjuridik och Grundpraktik, eller motsvarande kunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• har en realistisk bild av byggmästarens uppgifter som arbetsledare
• har grundläggande förståelse för byggprocessens och -produktionens totalekonomi samt känner till alternativa entreprenadformer
• känner till kvalitetskriterier, arbetarskyddskraven och avtalspraxis i byggbranschen och kan tillämpa dem
• kan utföra planering samt övervakning och kvalitetssäkring av förverkligandet av enskilda byggnadsarbeten
• kan göra upp en offert och tidsplan och entreprenadavtal för ett byggprojekt och förstår deras betydelse för slutresultat och totalekonomi
• kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi
• känner till och kan använda BIM
• har en övergripande bild av för husbyggande central samhällsteknik
• känner till grundläggande funktions- och planeringsprinciper för infrastruktur och kommunalteknik samt byggnadstekniska krav på konstruktioner föranlett av dessa
• förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället
• kan presentera projekt muntligt samt i form av bygghandlingar
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen