Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Socionom (YH), Vasa (210 SP)

Examen: YH-examen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Socionom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

24 SP
YH10EN01  3  3 SP
Studerande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet.
Studerande har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur. Studerande förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
YH10FI013    3 SP
Studerande kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.
Studerande skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
YH10SV013    3 SP
Efter kursen ska den studerande:
- kunna kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav.
- känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem.
- vara medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
- skall studerande med finska som skolbildningsspråk uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt
lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
UOSHV14IN013    3 SP
Studerande
- känner sin egen högskola och sin utbildning
- är förtrogen med de funktioner och verktyg som stöder studieprocessen
- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
- kan söka och kritiskt värdera information
- kan arbeta med andra i grupper och team
UOSHV10FM013    3 SP
Den studerande har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori. Studerande kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensprocessen samt i projekt. Studerande förstår och kan beskriva i kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen.
UOSHV10OL01 3   3 SP
Studerande känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning och har beredskap att leda arbetet. Han/hon har en inblick i planering och organisering av verkamhet samt känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen.
SOV10MM6    6 SP
Studerandes attityder och förhållningssätt till missbruk och psykisk ohälsa är baserade på faktakunskap. Studerande har en professionell handlingsberedskap i det promotiva, preventiva och rehabiliterande arbetet inom mental- och missbrukarvård. Studerande förstår hur individens handlande, relationer och jagbild påverkas av kriser. Studerandes egna utveckling och professionella tillväxt främjas genom ärlig självreflektion. Studerande förstår betydelsen av förebyggande arbete och tidigt ingripande.
UOSHV10ME01

MentalvårdKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskap om psykisk hälsa och olika former av psykisk ohälsa (främst depression, ångestsyndrom, psykoser, personlighetsstörningar)
- känner till områdets centrala lagstiftning och mentalvårdsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till mentalvårdens olika service- och vårdformer
- kan identifiera störningar i den psykiska hälsan och har handlingsberedskap
- kan informera, rådge och handleda i mentalvårdsfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
- kan samverka med anhöriga och övriga aktörer i nätverket utgående från en helhetssyn på individens livssituation
- kan utvärdera olika vård- och behandlingsinsatser
- kan tillämpa aktuella resultat av forskning och delta i utvecklingsarbete
1
3    3 SP
UOSHV10MI01

MissbrukarvårdKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskap om olika former av missbruk (främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel)
- känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till missbrukarvårdens olika service- och vårdformer
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap
- kan informera, rådge och handleda i missbruksfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
3    3 SP
Yrk

Yrkesstudier

116 SP
SOV10MK 3   3 SP
Studerande har färdigheter att uttrycka sig ändamålsenligt och klart i olika situationer. Hon/han kan granska kritiskt och utveckla den egna kommunikativa kompetensen och sitt kroppsspråk.
Studerande kan delta i och leda möten.

SOV10FF 3   3 SP
Studerande behärskar det branschspecifika och allmänna ordförrådet nöjaktigt både i skrift och i tal. Hon/han kan skriva enkel branschspecifik sammanhängande text samt klarar sig behjälpligt i alldagliga språksituationer i arbetslivet.

SOV10FM  5  5 SP
Studerande behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen, samt kan analysera och tillämpa beskrivande statistik.
Studerande behärskar grundbegreppen inom de kvalitativa forskningsmetoderna samt har kunskap om de vanligaste metoderna för kvantitativ och kvalitativ datainsamling och analys.
Studerande känner till forskningsprocessen och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen. Hon/han kan planera, organisera och självständigt, dock under handledning, genomföra ett lärdomsprov.
SOV10SS15    15 SP
Studerande känner till grunderna i kommunalförvaltning, socialpolitik och sociologi. Hon/han har kunskap om grunddragen och förändringarna i det finländska samhället, samt kan identifiera de faktorer som påverkar individens och gruppens beteende.
Studerande förstår och kan tillämpa socialpolitiska och sociologiska informationskällor, teorier och forskningsresultat.
Studerande känner till kommunförvaltningens uppgifter, organisation, beslutsprocess, funktionsprinciper, ekonomi, valsystem och medborgares påverkningsmöjligheter.
SOV13SS01

SociologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till sociologins grundläggande begrepp, teorier och aktuella forskningsområden
-kan identifiera grunddragen och förändringarna i det finländska samhället i ett samhällsvetenskapligt perspektiv
-har förståelse för de faktorer som inverkar på människors och gruppens sociala beteende
-känner till och kan använda grundläggande forskningsmetoder inom sociologin
1
5    5 SP
SOV10SS02

KommunförvaltningKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till kommunalförvaltningens uppgifter, organisation och funktionsprinciper
-har kunskap om kommunal demokrati, medborgarnas påverkningsmöjligheter och valsystem
-känner till kommunal ekonomi och lagstiftning
2
5    5 SP
SOV10SS03

SocialpolitikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till centrala begrepp och problemställningar, inriktningar och trender inom socialpolitikens område
-känner till och kan använda grundläggande socialpolitiska forskningstekniker och informationskällor
-har kunskap om vilka faktorer som påverkar socialpolitikens utformning
- känner till de faktorer som bidrar till eller hotar en socialt hållbar utveckling såväl på ett globalt som ett nationellt plan
5    5 SP
SOV10SB6    6 SP
Studiehelhetens inlärningsresultat är att den studerande
- har en inblick i de kommande arbetsuppgifterna inom det sociala området och känner till de kvalifikationer och det yrkeskunnande som behövs inom social yrkesutövning
- känner till socialvårdens mål, uppgifter och betydelse som en del av samhällspolitiken
- känner till socialvårdens organisation, verksamhetsprinciper och delområden
- känner till socialvårdens mål och metoder samt kan analysera sociala problem på olika nivåer och ökar sin beredskap för klientarbete
- tillägnar sig det sociala områdets etiska principer
SOV10SA13    13 SP
Studiehelheten ger en fördjupad inblick i det sociala arbetets teori och metoder samt praktiska färdigheter för utförandet av klientarbete inom det sociala området. Helheten ger kunskaper i kommunikativa processer och beredskap för ett professionellt förhållningssätt förankrat i det sociala arbetets yrkesetiska principer.
SOV15SA01

Socialarbete på olika nivåerKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har god kännedom om det sociala arbetets mål och metoder samt kan analysera sociala problem på olika nivåer
- kan reflektera över olika professionella insatser inom det sociala området och bedöma följdverkningar ur såväl ett enskilt individperspektiv som ur ett större samfunds- och samhällsperspektiv
- är förtrogen med det sociala arbetets etiska koder
4
5    5 SP
SOV14SA01

KlientarbeteKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att möta socialvårdens olika klienter i yrkesmässiga relationer samt i ett mångkulturellt perspektiv
- har beredskap att fungera i dialog och samverkan
- kan analysera vad som händer i mötet både i interaktionen och på det personliga planet
- ser olika beteendemönster, behov och problem och kan bidra med konstruktiva lösningsmodeller
- känner till och kan tillämpa olika metoder i socialt klientarbete
- kan utvärdera olika metoder och insatser inom klientarbete
1
5    5 SP
SOV15SA02

Förebyggande socialt arbeteKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att förebygga och förhindra att individer och grupper marginaliseras i samhället
- kan analysera faktorer som leder till utsatthet
- kan identifiera och använda förebyggande stödåtgärder i ett livscykelperspektiv
- är förtrogen med barnskyddets grundläggande principer och metoder
1
3    3 SP
SOV10ML11    16 SP
Studiehelheten ger en bred förståelse för lärandets villkor bland individer, grupper och den totala sociala omgivningen.

Studeranden kan reflektera kring egen och andras livslånga inlärningsprocess. Helheten ger också beredskap att planera och organisera pedagogisk verksamhet för olika målgrupper.

Efter avlagd studiehelhet har studeranden även beredskap att i olika situationer använda sig av pedagogisk forskning på ett för yrket relevant sätt.
SOV10ML01

PedagogikKursen inlärningsresultat är att den studerande:
-har beredskap att förstå den livslånga lärandeprocessen som idé och kan reflektera kring sin egen lärandeprocess.
-förstår och kan ta värdemässig ställning till olika inlärningsteorier samt hur dessa kan påverka individer och deras upplevelser av pedagogisk verksamhet i olika former
-har förmågan att kritiskt granska hur egna pedagogiska strategier kan påverka skeendet i olika
pedagogiska situationer
-behärskar centrala begrepp inom pedagogik som vetenskapsområde och som praktisk verksamhet
1
3    3 SP
SOV16ML02

SmåbarnspedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till struktur och innehåll i olika dagvårdsformer
-har grundläggande kunskaper om mål, innehåll och metoder i småbarnspedagogik
-känner till alternativa pedagogiska riktlinjer
-har grundläggande kunskaper om barns tänkande och lärande samt barns utveckling
1
3    3 SP
SOV10ML03

SpecialpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-känner till specialpedagogiken som vetenskapsområde och som praktisk verksamhet
-har grundläggande kunskaper om hur olika typer av funktionshinder uppstår samt hur dessa i sin tur kan påverka klientens utveckling.
-har kunskaper om metodiken kring olika grupper med specialbehov samt förstår betydelsen av dessa för individens utveckling och inlärning
 5   5 SP
SOV15ML01

PsykologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
har grundläggande kunskap om olika teorier beträffande människans utveckling från 0 – 20 år samt om den vuxna och äldre människans personliga utveckling
- har en grundläggande förståelse för mellanmänskliga processer utgående från socialpsykologiska teorier
- inser hur arv, miljö, kultur, samhälle, mellanmänskliga relationer och kön samspelar i människans livslånga utveckling
1
 5   5 SP
SOV15JU 5   5 SP
Studerande har grundläggande insikter i juridik, särskilt med avseende på social- och arbetsrätt.
SOV15JU01

Arbetsrätt- har grundläggande kunskaper om finländsk arbetsrätt
- har en allmän beredskap att tolka och tillämpa de lagar, förordningar, kollektivavtal samt andra normer som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden
 2   2 SP
SOV15JU02

Socialrätt- har grundläggande kunskaper i socialrätt, inklusive kunskap om centrala lagar, förordningar, beslut och avtal, samt om internationell rätt
- känner till de juridiska aspekterna av centrala frågeställningar inom det sociala området
- kan uppsöka, tolka och tillämpa regelverk inom det sociala området
 3   3 SP
SOV10VO 8   8 SP
Studerande har insikter i vård- och omsorgsarbetets principer och förmåga att tillämpa dessa i olika vård- och omsorgsmiljöer. Hon/han inser aseptikens betydelse i och har förmåga att övervaka och utveckla de aseptiska metoderna.
Studerande behärskar grundläggande ergonomi samt grunder i läkemedelshantering. Hon/han förstår mänskokroppens byggnad, form och utveckling samt ärftlighet.
Studerande kan identifiera patientens/klientens behov av omedelbar första hjälp och förstår livsfunktionernas betydelse samt kan med hjälp av enkla åtgärder upprätthålla dessa funktioner.
Studerande känner till huvudprinciperna i första hjälpens fortsatta åtgärder och befolkningsskyddets organisation i vårt land.
SOV10VO01

Vårdens grunderKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har insikter i vårdarbetets principer och förmåga att tillämpa dessa i olika vård- och omsorgsmiljöer
- inser aseptikens betydelse i och har förmåga att övervaka och utveckla de aseptiska metoderna
- behärskar arbetsställningar och lyftteknik
- har förutsättningar att förstå hur sjukdom och skada påverkar mänskans fysiologi och hälsa
- kan identifiera patientens/klientens behov av omedelbar första hjälp och förstå livsfunktionernas betydelse samt med hjälp av enkla åtgärder kunna upprätthålla dessa funktioner
- känner till huvudprinciperna i första hjälpens fortsatta åtgärder och känner till befolkningsskyddets organisation i vårt land
2
 5   5 SP
SOV10VO02

LäkemedelsbehandlingKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- behärskar förverkligandet av den läkemedelshantering som arbetsuppgifterna kräver
- förstår sitt ansvar i läkemedelshantering; rättigheter, skyldigheter, hantering av problem- och riskavfall samt utvecklandet av yrkesskickligheten
 3   3 SP
VPV10RP 6   6 SP
Studiehelheten syftar till att utgående från kunskap om individens utveckling under olika livsskeden ge beredskap att utveckla, stöda och tillvarata resurser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
VPV10RP02

VuxenpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-förstår betydelsen av vuxenpedagogik som vetenskap och som en praktisk verksamhet
-kan identifiera särdragen i den vuxnes lärande samt har beredskap att stöda vuxna i deras lärande och utveckling
-har beredskap att iscensätta vuxnas lärande genom egen planering
-har en positiv syn på sin egen tillväxt, lärande och utveckling
 3   3 SP
VPV15RP01

SocialgerontologiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kännedom om de processer som en åldrande individ genomgår
- känner till de faktorer som bidrar till en god livskvalitet för äldre och har färdigheter som behövs i förverkligandet av en kvlitetsmässigt god äldreomsorg
- känner till struktur och innehåll i äldreomsorgens olika verksamhetsformer
1
 3   3 SP
SOV10ML04  8  8 SP
Studiehelheten ger fördjupde insikter i relationer mellan personal, ledare och organisation i en mångkulturell omgivning. Helheten ger beredskap att hantera vetenskaplig process och rapportering.
SOV10ML05

Leadership in a Multicultural SocietyKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har fördjupade insikter i ledarskap och kultur i en mångkulturell och/eller internationell miljö
-har fördjupade insikter i betydelsen av diversitet i arbetslivet
-har grundläggande interkulturell kommunikationskompetens
-har insikter i och kan genomföra utvärdering av arbetslivsverksamhet (särskilt aspekter av diversitet)
-utvecklar sin värdegrund med avseende på diversitet i arbetslivet
-kan kommunicera på engelska i en mångkulturell arbetsmiljö
  5  5 SP
SOV10ML06

PersonlighetsutvecklingKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har en solid självkännedom, förmåga till självreflektion och ett positivt förhållningssätt till den egna utvecklingspotentialen
-inser kommunikationens betydelse för ökad själv- och mänskokännedom
-har kunskap om mellanmänskliga processer och vilken betydelse det egna agerandet har för dessa
  3  3 SP
SOV10SO 5   5 SP
Studiehelheten syftar till att ge beredskap för socialhandledning av individer och grupper utgående från fördjupade kunskaper inom valt preferensområde.
SOV14TM  13  13 SP
Studiehelheten ger en fördjupad inblick i profileringsområdets teori och metoder, färdigheter för tillämpning samt beredskap för utvärderings- och utvecklingsarbete. Helheten ger även beredskap för kritisk och konstruktiv granskning av egna mål, metodval och deras resultat. Professionell yrkesetik sammansmälter i den egna livsåskådningen.
SOV13TM01

SocialpedagogikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har fördjupade kunskaper om socialpedagogiska förklaringsmodeller och teorier
- kan använda sig av en socialpedagogisk tolkningsram och ett livscykelperspektiv för att förstå människan i hennes sociala sammanhang
- förstår betydelsen av socialpedagogiskt arbete för olika klientgrupper
  5  5 SP
SOV13TM02

Yrkesetik och filosofiKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- känner till olika människosyner och livsåskådningar samt är
medveten om grunden för sin egen livsåskådning
- är förtrogen med grundbegrepp inom etik och filosofi
- känner till de viktigaste filosofiska strömningarna i det västerländska samhället
- kan argumentera och analysera problem i vardagsliv och yrkesliv
utifrån filosofiska och etiska utgångspunkter
- känner till och kan tillämpa etiska riktlinjer för social yrkesutövning
- ha beredskap att utveckla en professionell yrkesroll baserad på
en humanistiskt präglad yrkesetik, filosofisk teori samt ärlig själv-
reflektion
  3  3 SP
SOV13TM03

Personaladministration och teamarbeteKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har beredskap att utföra förmansuppgifter samt leda och utveckla verksamhet inom socialvårdens verksamhetsfält med beaktande av principer som gäller för hållbar utveckling
- har kännedom om ledarfunktioner, teamarbete, administrativa rutiner och förvaltningsprinciper inom det område som representerar studerandes alternativa profilstudier
- har beredskap att leda och motivera personalteam samt hantera konflikter
- har beredskap att granska, reflektera över och utveckla den egna ledarrollen
  5  5 SP
SOV10AL  10  10 SP
Studiehelheten syftar till fördjupade metodiska kunskaper och färdigheter i anslutning till valt område samt beredskap att leda arbetet inom området.
SOV13AL01

Familjearbete och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- förstår betydelsen av tidig interaktion och kan stöda anknytningsprocessen mellan barn och vårdnadshavare med arbetsmetoder som befrämjar interaktion och dialog
- har goda kunskaper om barnskyddets mål och metoder
- har beredskap att med familjearbetets metoder stöda familjer i krävande livssituationer och att samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande arbete och familjecentrerat socialpedagogiskt arbete
- har tillägnat sig en arbetsorientering som är präglad av ett barn- och familjecentrerat synsätt
  10  10 SP
SOV16AL02

Småbarnspedagogik och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har fördjupat sina kunskaper om de metodiska arbetssätten inom småbarnspedagogiken och kan tillämpa ett systematiskat didaktiskt tänkande med barnet som utgångspunkt
- har goda kunskaper om barnskyddets mål och metoder
- har beredskap att stöda familjer i krävande livssituationer och samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande arbete och familjecentrerat socialpedagogiskt arbete
- har kunskap om arbetsmetoder som befrämjar interaktion mellan barn och fostrare
  10  10 SP
SOV13AL03

Invandrararbete och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- kan fungera i interkulturell växelverkan och handha uppgifter som handlar om handledning, rådgivning och social omsorg för invandrare
- har god kännedom om integrationsprocessen
- har fördjupad kunskap om olika arbetsmetoder och centrala begrepp i invandrararbete och kan arbeta i mångprofessionella team
- har kännedom om kulturens inverkan på individer och grupper samt gör sig medveten om egna värderingar och förhållningssätt
- känner till områdets centrala lagstiftning och styrdokument
  10  10 SP
SOV13AL04  10  10 SP
SOV13AL05

Ungdomsarbete och metodikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
- Har insikter i den unga människans utveckling och uppväxtvillkor i dagens samhälle
- Är bekant med olika möjligheter och risker som den unga möter
- Känner till centrala teorier om ungdomskultur
- Kan identifiera ungas resurser, göra riskbedömningar och tillämpa resursförstärkande arbetssätt
- Har kunskaper om skolkuratorns roll och uppgifter
- Kan tillämpa central lagstiftning och aktuella styrdokument i arbetet med unga
- Har en beredskap att arbeta i mångprofessionella team och samarbeta med vårdnadshavare
  10  10 SP
SOV13AL06

Gerontologiskt arbete, funktionsnedsättningar och metodikKursens inlärningsresultat är att studerande:
- har god kännedom om och kan tillämpa arbetsmetoder som befrämjar livskvalitet och delaktighet
- har fördjupade kunskaper om den åldrande människan och åldersrelaterade förändringar
- känner till gerontologins centrala begrepp, delområden och forsknings-resultat och kan förverkliga dem i äldreomsorg
- har fördjupade kunskaper om olika funktionshinder och demens-sjukdomar samt deras konsekvenser
- kan delta i planering, förverkligande, utveckling och utvärdering av olika vård- och omsorgsformer
- kan handleda och rådge funktionshindrade och äldre om samhällets stöd- och serviceformer, hjälpmedel och teknik
- förstår betydelsen av och har beredskap för mångprofessionellt samarbete
- känner till områdets centrala lagstiftning och styrdokument
  10  10 SP
SOV14KM01  10  10 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
EXAMENSA  15  15 SP
Den studerande kan integrera forskningsprocessens olika steg i sitt lärdomsprov och har förmåga att tillämpa kunskaperna inom sitt intresseområde.
EX16LP01

Examensarbete 1Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- kan redogöra för relevant tidigare forskning inom sitt intresseområde i en sammanhållen teoretisk grund för lärdomsprovet.
  5  5 SP
EX16LP02

Examensarbete 2 och mognadsprovKursens inlärningsrtesultat är att den studerande:
- kan integrera forskningsprocessens olika steg i sitt lärdomsprov och har förmåga att tillämpa kunskaperna inom sitt intresseområde.
  10  10 SP
Val

Valfria studier

10 SP
VALFRI  64 10 SP
Pra

Praktik

45 SP
SOV10PR520 20 45 SP
SOV10PR01

GrundpraktikKursens inlärningsresultat är att den studerande:
-visar förståelse för och kännedom om den klientgrupp som praktikplatsen representerar
-kan självständigt observera och analysera mänskorelationer på praktikplatsen; relationer mellan klienter, personal, anhöriga, studerandens egen relation till sej själv.
-har förmågan att planera, genomföra och utvärdera en verksamhet för klienter
5    5 SP
SOV10PR02

Social omsorgspraktik 1Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har förmågan att reflektera över sitt yrkesbeteende i olika situationer utifrån teoretiska, praktiska och värdbaserade grunder.
-har påbörjat en personlig utformning av yrkesidentiteten gällande kunskaper, metodfärdigheter och relationer
-uppvisar kunskap om offentliga sektorns och tredje sektorns olika former av social omsorg och kan kritiskt granska olika alternativ
- kan tillämpa principerna för hållbar utveckling i praktisk yrkesutövning
 10   10 SP
SOV10PR03

Social omsorgspraktik 2Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- kan planera, tillämpa och utvärdera metoder, arbetssätt och modeller som är aktuella på praktikplatsen och i den klientgrupp som praktikplatsen representerar. Studeranden kan även beskriva den idé- och värdemässiga grunden för metoderna ifråga
- kan tillämpa principerna för hållbar utveckling och bedöma konsekvenserna för människan och miljön
 10   10 SP
SOV15PR01

Ledarskapspraktik 1Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-kan hantera förmansuppgifter inom valt profileringsområde
-kan planera, leda, förverkliga och utvärdera mål, medel och resultat
-kan tillämpa teorier och metoder om social omsorg och ledarskap i praktiken
-kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
-utvecklar en personlig och professionell ledarstil
   10 10 SP
SOV15PR02

Ledarskapspraktik 2Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-kan hantera förmansuppgifter inom valt profileringsområde
-kan planera, leda, förverkliga och utvärdera mål, medel och resultat
-kan tillämpa teorier och metoder om social omsorg och ledarskap i praktiken
-kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
-utvecklar en personlig och professionell ledarstil
   10 10 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen