Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Formgivare (YH), grafisk design (240 SP)

Examen: YH-examen inom kultur
Examensbenämning: Formgivare (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

36 SP
93   12 SP
VK16IN01

Introduktion till högskolestudier



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till sin egen högskola och enhet
• reflektera över studier, läroplaner och studiernas struktur
• känna till olika studieformer och metoder samt verktyg för inlärning
• kanna använda Novias informationskanaler
• ha tillräckliga kunskaper i IKT för att avlägga studier
• kunna studera såväl individuellt som i grupp
3    3 SP
YH10SV01

Svenska



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna kommunicera muntligt och skriftligt på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt
• ha kunskap i informationssökning med betoning på bibliotekets databaser
• kunna använda referenssystem och känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
• kunna kommunicera både muntligt och skriftlig på ett för arbetslivet ändamålsenligt sätt
• Studeranden med finska som skolbildningsspråk ska uppvisa sådana kunskaper i svenska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att dessa studerande bör visa nöjaktig (vitsord 1-3) eller god (vitsord 4-5) förmåga att använda svenska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
3    3 SP
YH10FI01

Finska



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter
• behärska den centrala terminologin inom respektive bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur inom respektive yrkesområde
• uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
3    3 SP
YH10EN01

Engelska



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
• ha kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur
 3   3 SP
6612  24 SP
VK16KH01

Konsthistoria 1



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera konsthistoriens tradition med fokus på den äldre konsthistorien
• ha en förståelse för uttryck, form och innehåll i relation till olika tidsepoker
• kunna tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet
3    3 SP
VK16KK01

Kulturkunskap



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och utvecklar en förståelse för kulturbegreppet utgående från ett brett perspektiv
• ha en förståelse för kulturens komplexitet i en social och samhällelig kontext
• ha förmågan att tillämpa principerna för en hållbar kulturell utveckling
• utveckla en förståelse för samtidskulturen
• ha förmåga att i grupp konstruktivt tolka samtiden
3    3 SP
VK16KH02

Konsthistoria 2



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till begrepp och tankegångar gällande 1900-talets konstscen
• ha en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• behärska ett analytiskt och reflektivt tänkande
• kunna definiera visuell kultur och utmaningarna inom området
• ha förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
 3   3 SP
VK16ND01

Nutidskonst och design



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till och kan definiera nutidskonstens och designens mångfald
• kunna ge en överblick av det samtida konst- och designfältet
• kunna föra en kommunikation gällande nutidskonsten och designens koppling till konsthistoriens tradition
• kunna gör en tolkning av nutidskonstens och designens uttryck, form och innehåll
 3   3 SP
VK16FM01

Forskningsmetodik



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till konstens/kulturens roll i samhället
• känna till för branschen relevanta forskningsmetoder och kan använda sig av relevant yrkeskunskap som forskningsmetodik
• formulera självständigt och kreativt relevanta forskningsfrågor
• dokumentera och kritiskt granska metoder och forskningsresultat inom respektive område
  3  3 SP
VK16ES01

Entreprenörskap



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom respektive bransch
• ha förståelse för företagande och entreprenörskap
• ha förståelse om finansieringssystem inom den kreativa branschen
1
  9  9 SP
Yrk

Yrkesstudier, gemensamma

63 SP
451233 63 SP
VK16VK01

Visuell kommunikation



Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i färg-, kompositions- och formlära och kan tillämpa sina kunskaper
• grunderna i stilisering och kan tillämpa den i sitt arbete
• tillämpa grundläggande bildanalysmetoder
• använda och tillämpa Mood-board eller motsvarande metod
1
6    6 SP
VK16TE01

Teckning



Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
• avgöra den centrala betydelsen av att kunna teckna och skissera.
• urskilja de viktigaste funktionerna rörande teckning
• omsätta omgivning, motiv och tanke i enkel grundläggande teckning.
1
3    3 SP
VK16FD01

Foto & designhistoria



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av andra världskriget
• förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• kunna grunderna i konstindustrins- och grafiska designens utveckling och historia före andra världskriget
1
3    3 SP
VK16FB01

Foto & bildbehandling



Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i camera Raw
• grunderna i Photoshop
• kamerans grunder
• grunderna i att se/tolka/förmedla
1
3    3 SP
VK16DB01

Digital bildbehandling 1



Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i Adobe Photoshop och fördjupar sig vidare i Photoshop på ett individuellt plan.
• grunderna i Adobe Bridge och Adobe Lightroom
• grundläggande kunskap om skanning och utskrift
1
3    3 SP
VK16LO01

Grunderna i Layout



Efter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till de grundläggande funktionerna i Indesign
• känna till grunderna inom komposition, bildhantering och typografi
• kunna hantera bild, text och grafiska element och placera dem på en yta
• på egen hand kunna skapa flersidiga dokument för en digital miljö samt för utskrift
3    3 SP
VK163D01

3D-visualisering



Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• 3D-programmets grunder och kan tillämpa kunskaperna
• behärska visuella presentationer i 3D
3    3 SP
VK16KE01

Rörlig bild. Kamera & editering



Efter avslutad kurs förväntas den studerande.
• förstå ljudets betydelse för video eller rörlig bild.
• redogöra för filmkamerans grundläggande funktion.
• identifiera de grundläggande funktionerna i editeringsprogrammet
• vara förtrogen med bildkomposition för rörlig bild
3    3 SP
VK16VP01

Verkstadspasset



Efter avslutad kurs förväntas den studerande
• ha grundläggande kunskaper om verkstadsmaskinerna och deras användning
• använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
• värdera betydelsen av verkstadsdisciplin, ordning och reda
3    3 SP
VK16VG01

Grunderna i vektorgrafik



Efter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till det grundläggande funktionerna i Illustrator
• kunna hantera och skapa grafiska element och placera dem på en yta
3    3 SP
VK16SF01

Studiofotografering



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna grunderna i studiofotografering (utrustning och ljus)
• kunna elementär ljussättning för porträtt- och föremålsfotografering
• veta vilka tillbehör som används och hur de fungerar
3    3 SP
VK16FU01

Fotografiskt uttryck I



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• förstå behovet av att utveckla ett personligt uttryck
• påbörja utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär, fotograf eller som en kreativ aktör
• kunna planera ett enkelt visuellt projekt
• kunna på ett enkelt sätt verbalisera sin idé och färdiga bilder
3    3 SP
VK16BJ01

Bildjournalistik 1



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• känna till journalistikens grunder
• kunna producera dokumentärt bildmaterial
• känna till de olika genren inom bildjournalistik
• ha bekantat sig med mediabranschen
3    3 SP
VK16LK01

Litteraturkurs



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha större insikt i den individuella yrkesidentiteten
• vara förtrogen med väsentlig branschlitteratur
• kunna arbeta virtuellt och självständigt i Moodle-plattformen
2
3    3 SP
VK16IB01

Introduktion till branschen 1



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekant med sin yrkesroll och bransch
• kunna grunderna i ett av branschens uttryckssätt och verktyg
1
6    6 SP
VK16IB02

Introduktion till branschen 2



Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
- producera enkelt material inom sitt gebit
- grunderna i ett av branschens uttryckssätt, verktyg och möjligheter
1
6    6 SP
VK16PJ01

Projekt



Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• projekthantering
• i grupp planera och utföra ett projekt
• visa förmåga att organisera och planera
• visa förmåga att kundanpassa sitt projekt
• grunderna att utvärdera processen och komma med konkreta förbättringsförslag
1
 9   9 SP
VK16PO01

Portfolio Progress



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha sammanställt sin första visningsportfolio/marknadsföringsmaterial och cv
• • kunna göra ansökningar som är typiska för den egna branschen (stipendium-, praktik-, arbetsplatsansökningar och anhållan om utställning, etc.)
• kunna förbättra sin egen position
• dokumentera och utvärdera sin inlärning
1
 3   3 SP
VK16PO02

Portfolio Publik



Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• visa kompetens gällande ansökningar/kundkontakt/initiativ genom konkreta resultat
• färdigställa en professionell visningsportfolio/markandsföringsmaterial
• redogöra resultat av visningsportfolions/markandsföringsmaterialets användning (konkreta uppgifter ges)
• ha förmåga att utveckla marknadsföring av sitt kunnande
• kunna dokumentera, utvärdera och förbättra sin inlärning
  3  3 SP
VK16PP01

Presentationsportfolio



Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• påvisa en fungerande marknadsföringsrutin och resultat
• använda en färdig professionell visningsportfolio/hemsida eller annan marknadsföringsplattform och presentera den på för branschen typiskt sätt
   3 3 SP
Yrk

Yrkesstudier, grafisk design

87 SP
GD16GD01 333024 87 SP
GD16IGD01

Introduktion till grafisk design



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- vara förtrogen med de grundläggande begreppen inom branschen
- kunna hantera de grundläggande arbetsmetoderna inom branschen ss. Idégenerering, faktasökning, skissering, presentation av det egna arbetet
- kunna motivera de egna besluten.
1
 6   6 SP
GD16GUT01

Grafiskt uttryck och typografi



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- känna till terminologin inom grafisk design och typografi
- kunna hantera olika grafiska produkters särkrav
- kunna omsätta sitt kunnande i praktiken.
1
 3   3 SP
GD16DVP01

Digitala verktyg och program 1



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- behärska de grundläggande funktionerna i designprogrammen som presenteras
- arbeta visuellt i en digital miljö
- förstå arbetsflödet för hur material skapas för digital användning och för utskrift
1
 3   3 SP
GD16DVP02

Digitala verktyg och program 2



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- behärska de grundläggande funktionerna i designprogrammen som presenteras
- arbeta visuellt i en digital miljö
- förstå arbetsflödet för hur material skapas för digital användning och för utskrift
1
 3   3 SP
GD16PO01

Portfolio 1



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- kunna presentera sina idéer och produkter visuellt och verbalt
- förstå den visuella och verbala kommunikationens mål och medel
1
 3   3 SP
GD16TYPO01

Typografi 1



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- kunna de grundläggande begreppen inom typografin
- förstå hur formgivaren kan påverka betraktaren med hjälp av typografi
- sätta text på en yta och kombinera den med andra grafiska element
1
 3   3 SP
GD16GT01

Grafisk teknologi



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- känna till historiska tryckmetoder
- kunna planera och genomföra ett projekt
1
 3   3 SP
GD16TE02

Teckning 2



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- ha grundläggande kunskaper i perspektivteckning
- kunna lägga upp mål för sitt visuella arbete och genomföra projektet
1
 3   3 SP
GD16ID01

Informationsdesign



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- förstå de grundläggande begreppen inom området
- kunna analysera data och omvandla det visuellt
- kunna presentera data på ett effektivt och tilltalande sätt
1
 3   3 SP
GD16WD01

Webbdesign 1



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- förstå de grundläggande begreppen inom webbdesign
- bekantat sig med HTML och CSS
- kunna skapa en enkel webbsida på den platform som presenteras
1
 3   3 SP
GD16IA01

Interaktion och animation



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- vara förtrogen med nödvändig teknik för att göra enkla animeringar
- Var förtrogen med grundläggande teorier inom interaktionsdesign
  3  3 SP
GD16ILL01

illustration



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- känner till de centrala teknikerna inom illustration
- kan förverkliga illustrationer för olika media
- kan analysera ett textmaterial som grund för illustrationsarbete
  3  3 SP
GD16GP01

Grafisk produktion 1



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- ha utvecklat sitt professionella kunnande i en, tänkt eller verklig, kundnära arbetsrelation
- kunna skapa en tidtabell för sitt arbete och driva sitt projekt vidare
- kunna motivera sina lösningar och beslut
- kunna presentera sitt arbete professionellt
- kunna producera ett för projektet fungerande material ensam eller i grupp
  3  3 SP
GD16GP02

Grafisk produktion 2



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- ha utvecklat sitt professionella kunnande i en, tänkt eller verklig, kundnära arbetsrelation
- kunna skapa en tidtabell för sitt arbete och driva sitt projekt vidare
- kunna motivera sina lösningar och beslut
- kunna presentera sitt arbete professionellt
- kunna producera ett för projektet fungerande material ensam eller i grupp
  3  3 SP
GD16GDH2

Grafisk designhistoria 2



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- känner till grafiska designens historia i stora drag från WWII fram till 1980-talet
  3  3 SP
GD16VI01

Visuell identitet



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- känna till de grundläggande principerna för en visuell identitet och förstå deras betydelse vid byggandet av en visuell identitet
- kunna omfatta och hantera ett projekt för framtagande av en visuell identitet.
  3  3 SP
GD16BOK01

Boken



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- obehindrat kunna arbeta med flersidiga dokument
- förstå sig på de grundläggande begreppen och bokens anatomi
- självständingt göra en bok enligt ett givet eller valfritt tema
  3  3 SP
GD16TYPO02

Typografi 2



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- förstå sig på skillnaden mellan nyttotypografi och kreativ typografi och behärska dessa
- förstå sig på konventionerna inom området och kunna bryta mot dem
- arbeta med text på ett visuellt engagerande sätt
  3  3 SP
GD01WD02

Webbdesign 2



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- förstå begreppen och mekanismerna inom webbdesign
- känna till möjligheterna med HTML och CSS
- arbeta med ett större projekt på en platform, hantera innehåll och utseende
  6  6 SP
GD16KS01

Koncept och strategi



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- förstå och kunna tillämpa de mekanismer som styr arbetet med koncept och strategi.
- ha förståelse för hur reklamen i vårt samhälle styr vårt handlande.
- förstå betydelsen av företagsverksamhet och marknadsföring i formgivningsprocessen
- förstå betydelsen av formgivningsprocessen och produkten med tanke på hanteringen av företagsbilden
   6 6 SP
GD16MK01   6 6 SP
GD16PL01

Profilering



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- kunna förutse framtida förändringar och utveckla verksamhetsmiljön i enlighet med dem
- kunna skaffa information genom att reflektera och tillämpa
- förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
- kunna presentera sina idéer och produkter interaktivt
   6 6 SP
GD16IP01

Individuellt projekt 1



Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
- kunna planera, styra och förverkliga ett projekt i samarbete med en kund
   6 6 SP
Val

Valfria studier

9 SP
Pra

Praktik

30 SP
 31215 30 SP
GD16PR01

Praktik 1, grafisk design



Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
 3   3 SP
GD16PR02

Praktik 2, grafisk design



Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
  6  6 SP
GD16PR03

Praktik 3, grafisk design



Kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet
Kan ta del av olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
Förstår principerna för grupp- och teamarbete och kan samarbeta inom olika arbetsgrupper
Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
  6  6 SP
GD16PR04

Praktik 4, grafisk design



Kan tillämpa branschens arbets- och produktionsmetoder
Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
Kan använda projektarbetsmetoder
Utvecklar sin professionella profil
Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
   6 6 SP
GD16PR05

Praktik 5, grafisk design



Kan utveckla och fördjupa sig inom sin egen bransch
Kan självständigt hantera arbetsuppgifter och problemlösning inom branschen
Kan använda projektarbetsmetoder
Utvecklar sin professionella profil
Förstår formgivarens ekologiska, ekonomiska och sociala ansvar
   9 9 SP
EXA

Examensarbete

SP
GD16EX   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen