Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion B » Husdjursavel

Husdjursavel

Utförandeplaner
Kod: BE16FHB01
Namn: Husdjursavel
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår och kan tillämpa grunderna i husdjursavel med betoning på avelsvärdering och heritabilitet
- blir förtrogen med gällande avelsmetoder inom svinavel (gårdstest och galturval), och nötkreatursavel (urval av semintjurar och avelsvärdering)
- förstår begreppen genotyp och genfrekvens och hur de inverkar på avelsresultatet och inser nyttan av testparningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen