Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i husdjursproduktion A » Inomgårdsteknik

Inomgårdsteknik

Utförandeplaner
Kod: BE16FHA03
Namn: Inomgårdsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- har tillämpbar kunskap om inomgårdsmekanisering, gällande vanliga utfodrings- och mjölkningssystem samt ventilations- och utgödslingssystem, i finländska djurstallar, främst utgående från mjölkko- respektive diko- och köttdjursbesättningar
- känner till hur man bygger ett modernt djurstall och uppnår tillämpbara kunskaper och praktiskt användbara färdigheter för en rationell gårdsplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen