Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i växtproduktion A » Odlingssystem och växtföljder

Odlingssystem och växtföljder

Utförandeplaner
Kod: NM13VP023
Namn: Odlingssystem och växtföljder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till och förstår olika odlings- och växtföljdssystem och hur växtföljden påverkar
grödornas växtnäringsförsörjning, behovet av växtskydd och markens långsiktiga bördighet
- kan välja lämplig växtföljd utgående från biologiska, ekologiska, tekniska, ekonomiska och sociala förutsättningar och kan planera jordbearbetning, gödsling och växtskydd så att dessa odlingstekniska åtgärder passar i hop med växtföljden
- kan planera växtföljden målinriktat för att minska risken för växtnäringsförluster och för att minska behovet av direkta bekämpningsåtgärder mot ogräs, växtsjukdomar och skadegörare
- har förmåga att göra upp utförliga odlingsplaner och odlingskartor för gårdar med stöd av lämplig programvara (Web-WISU)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen