Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Valbar fördjupning i växtproduktion A » Växtnäringshushållning

Växtnäringshushållning

Utförandeplaner
Kod: NM13VP01
Namn: Växtnäringshushållning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till hoten mot lantbrukets produktionsresurser och kan bedöma lantbrukets bidrag
gällande olika miljöföroreningar
- får inblick i och förstår kausala samband mellan flöden, balanser och förluster av växtnäring
- kan göra upp fält-, grind- och gårdsbalanser och kan identifiera risker för växtnäringsförluster
- kan planera produktionssystem och odlingsåtgärder så att risken för växtnäringsförluster minimeras
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen