Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Växtproduktionens grunder II » Organisk gödsel

Organisk gödsel

Utförandeplaner
Kod: BE16VGII03
Namn: Organisk gödsel
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till symbiotisk kvävefixering och kan bedöma dess bidrag till efterföljande grödors kväveförsörjning
- känner till stallgödselns sammansättning och gödslingsvärde samt förstår hur olika lagringsmetoder inverkar på dessa parametrar
- kan utgående från kunskap om riskerna för uppkomsten av växtnäringsförluster från stallgödsel i olika skeden av hanteringen välja lämpliga lagringsmetoder och spridningstidpunkter
- bekantar sig med egenskaperna och effekterna av andra organiska gödselmedel, såsom reningsverkslam, rötrester, biokompost och pälsdjursgödsel
- kan utföra utvidgade gödslingsberäkningar, som bland annat omfattar förfruktsvärdet av gröngödslingsgrödor och tillförseln av stallgödsel, samt kan välja lämpliga gödselmedel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen