Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Naturbruk och miljöområdet » Agrolog (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Växtproduktionens grunder II » Mineralgödsel

Mineralgödsel

Utförandeplaner
Kod: BE16VGII02
Namn: Mineralgödsel
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår odlingsväxternas behov av växtnäring och kan vidta åtgärder för att avhjälpa växtnäringsbrist
- känner till egenskaperna av de i Finland marknadsförda mineralgödselmedlen
- kan välja det med tanke på användningsändamålet mest lämpliga gödselmedlet samt beräkna den mängd som behövs för att tillfredsställa den enskilda grödans behov på ett enskilt odlingsskifte
- kan vidta lämpliga tekniska och strategiska åtgärder för att optimera grödans utnyttjande av gödselkväve och gödselfosfor
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Agrolog - Bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen